دوره و شماره: دوره 26، شماره 3، پاییز 1391 
6. بررسی ساختار تولید محصول پسته درشهرستان دامغان

صفحه 197-203

10.22067/jead2.v1391i3.17776

معصومه رشیدقلم؛ قادر دشتی؛ زهرا رسولی؛ فرید امینیان