تحلیل ساختار هزینه و صرفه های ناشی از مقیاس صنعت پرورش مرغ گوشتی (مطالعه موردی استان کردستان)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تقاضا برای مصرف پروتئین در کشورهای در حال توسعه به دلیل بهبود سطح درآمد و تغذیه، به شدت افزایش پیدا می کند. صنعت پرورش مرغ گوشتی در تأمین پروتئین نقش به سزایی دارد، به همین جهت شناخت ساختار هزینه تولید آن در تمام مناطق، برای برنامه ریزی بهتر و بهره برداری بیشتر از پتانسلهای موجود اهمیت زیادی دارد. در این مطالعه ساختار هزینه واحدهای پرورش مرغ گوشتی، با استفاده از تابع هزینه مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد استفاده از 68 واحد تولیدی در استان کردستان به روش نمونه گیری تصادفی ساده جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که بیشترین سهم هزینه مربوط به دان است. در مورد کلیه نهاده ها، تقاضا برای نهاده بی کشش است. برآورد معیار بازدهی نسبت به مقیاس بیانگر آن است که بازدهی نسبت به مقیاس در بین واحدهای تولیدی مورد مطالعه صعودی است؛ لذا لازم است در توسعه واحدهای آتی این صنعت در استان کردستان روی مقیاسهای بالاتر تولید تأکید شود. همچنین باتوجه به سهم بسیار بالای هزینه دان در هزینه های تولید، که بخش عمده آن وارداتی است، برای توسعه این صنعت لازم است تولید داخلی عناصر تشکیل دهنده دان در استان در اولویت قرار داده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Cost Structure and Economies of Scale of Broiler Industry (Case Study: Kurdistan Province)

نویسندگان [English]

  • M. Haji Rahimi
  • M. Fahimzadeh
  • M. Nemati
  • R. Meshkat
چکیده [English]

Demand for consumption of protein, as a result of improvement in the income and nutrition levels, has a rapid growth in developing countries. Broiler industry has a crucial role in providing protein. To design an optimal plan and to use the potential resources, analyzing cost structure of this industry is required. In this study, cost structure and economies of scale of broiler industry were analyzed using cost function. The data were collected from 68 broiler farms in Kurdistan province, in a simple stochastic random sampling method. Results showed that the cost of broiler feed had the largest proportion of product expenditure. Demand for all inputs was inelastic. Estimation of the economies of scale measure, showed increasing returns to scale; supporting development of the larger size of broiler farms for future in Kurdistan province. As a large proportion of the expenditure was to import products, to develop the industrial sector a priority should be given for producing food in the province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cost function
  • Economies of scale
  • Broiler
  • Kurdistan province