کاربرد برنامه ریزی فرا آرمانی در تعیین الگوی بهینه کشت محصولات کشاورزی مطالعه موردی: شهرستان نیشابور

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تخصیص بهینه زمین های کشاورزی در یک منطقه یکی از مسائل بسیار اساسی در استفاده بهینه از منابع تولید کشاورزی است. برنامه ریزی فرا آرمانی یکی از مدل های تصمیم گیری چند معیاره است. در این برنامه ریزی تصمیم گیری هایی انعطاف پذیرتر از سایر برنامه ریزی های آرمانی برای تصمیم گیرندگان فراهم می شود. در مطالعه حاضر، الگوی بهینه کشت با استفاده از برنامه ریزی آرمانی و فرا آرمانی برای کشاورزی منطقه نیشابور در دوره زمانی87-86 تعیین شد. نتایج نشان داد که کل سطح زیرکشت در برنامه ریزی آرمانی 69016 هکتار و در برنامه ریزی فرا آرمانی مقدار 72092 هکتار می باشد. همچنین، در تمام الگوهای بهینه کشت محصول گندم بیشترین سطح زیرکشت را به خود اختصاص داد. با توجه به تحولات زیاد در تخصیص یارانه ها و کاهش شدید منابع آب در طی سال های اخیر، استفاده از الگو های بهینه کشت که در آن انحراف از آرمان ها کمتر است، پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application Meta-Goal Programming in Agriculture Case Study: Neyshabour City

نویسندگان [English]

  • H. Sakhdari
  • M. Sabuohi
چکیده [English]

In a region, optimal allocation of lands to various agricultural products is one of the most important issue associated with optimal use of agricultural resources. Meta-Goal Programming is one of the multiple criteria decision models. This Programming provides more flexible decisions for decision makers than other goal Programming. In the current study, optimal cropping pattern was determined using Goal and Meta-Goal Programming for agriculture in Neyshabour district. Results showed that, the total cultivated area is estimated less in the Goal Programming than Meta-Goal Programming. Furthermore, the cultivated area of wheat was estimated as the largest area in the all optimal cropping pattern. Considering the huge changes in the policies associated with allocation of resource subsidies and a sharp reduction in the water resources during the recent years, the study recommends using the optimal cropping pattern by which goal deviation is assumed low.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meta-Goal Programming
  • Optimal cultivation pattern
  • Neyshabour