استراتژی جایگزینی بهینه گاوهای شیری با ظرفیت های مختلف تولید شیر در استان فارس

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از انجام این مطالعه تعیین استراتژی جایگزینی بهینه گاوهای شیری در استان فارس با استفاده از برنامه ریزی پویا بود. یک گاو شیری چندین دوره برای تولید شیر در گله نگهداری می شود. پس از گذراندن چند دوره شیردهی تولید شیر دام شروع به کاهش می کند و مشکلات سلامتی آن افزایش می یابد. بنابراین یکی از تصمیمات مدیریتی مهم در واحد دامداری جایگزینی به موقع گاوشیری با تلیسه جوان است. دام شیری با متغیرهای حالت شامل دوره شیردهی، ظرفیت تولید شیر و حالات مختلف زمان آبستن شدن شرح داده شد. تابع هدف حداکثرسازی ارزش حال خالص دام در یک افق برنامه ریزی با 10 دوره شیردهی بود. داده ها مربوط به 406 راس دام دوشا در استان فارس در سال 1389 می باشد. استراتژی جایگزینی بهینه برای سه گروه ظرفیتی تولید به طور جداگانه بررسی شد. نتایج مدل برنامه ریزی پویا نشان داد نگهداری بهینه برای گاوهای شیری کم، متوسط و پرتولید به ترتیب برابر با دو، چهار و شش دوره شیردهی است. با استفاده از شبیه سازی مارکوف عمر انتظاری گله (از زمان اولین زایش تا زمان حذف) تحت شرایط بهینه تعیین شده توسط برنامه ریزی پویا معادل 32/4 سال بدست آمد. نهایتا پس از اجرای سناریو پایه، تحلیل حساسیت مدل نشان داد تغییرات در قیمت تلیسه، قمیت شیر و ارزش باقیمانده گاوشیری، عمر بهینه گله و ارزش حال خالص دام شیری را تحت تاثیر قرار می دهد. به کارگیری استراتژی بهینه جایگزینی و حذف دام شیری با سن بالاتر از سن بهینه تعیین شده برای افزایش سودآوری واحدهای دامداری توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimal Replacement Strategy for Dairy Cows with Diverse Milk Production Capacity in Fars Province

نویسندگان [English]

  • M. Bakhshoodeh
  • S.A. Seyed Salehi
  • M. Mohebbi Fani
چکیده [English]

The objective of this study was to determine the optimum replacement strategy using dynamic programming for dairy herds in Fars province. A dairy cow is kept several lactations for milk production in the herd. After spending several lactations, milk production gradually begins to decline, while animal health problems rises simultaneously. So one of the most important management decisions of dairy herd is optimal replacement of dairy cow with a young heifer. Dairy cows were described in terms of state variables that included parity, production capacity and reproductive status. The objective function was maximization of the net present value for cows over a 10 lactation planning horizon. Data was related to 406 cows from dairy herds in Fars province (2010). Optimal Replacement strategy was separately investigated for three group of production capacity. Results of dynamic programming model showed that the optimal dairy cows keeping in the herd is two, four and six lactation, respectively for low, medium and high producers. Marcov simulation under the optimal decision plan that is determined by dynamic programming showed an expected herd life (time from first calving until culling) of 4.32 yr. Finally, after running the basic scenario, sensitivity analysis demonstrated changes in the price of heifers, milk price and salvage value of dairy cow effects on average herd life and net present value of dairy cows. Optimal replacement strategy and culling dairy cow older than the optimum age is recommended to improve the profitability of dairy farm

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dairy cows
  • Replacement
  • Dynamic Programming
  • Fars province