ارزیابی اثر حذف یارانه تولید بر بخش کشاورزی در قالب مدل تعادل عمومی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

با توجه به اهمیت اصلاح سیستم پرداخت یارانه به بخش کشاورزی، هدف این نوشتار بررسی آثار و تبعات تغییر نرخ یارانه تولید به کمک یک مدل تعادل عمومی بر مبنای جدول داده- ستاده در سال 1380 است. برای تحلیل اثر تغییرات نرخ یارانه تولید بر میزان تولید، ارزش افزوده، اشتغال، صادرات و واردات زیر بخشهای کشاورزی، 3 سناریو شامل کاهش پله ای نرخ یارانه تولید تا حذف نهایی آن درنظرگرفته شد. نتایج نشان داد که تولید، ارزش افزوده و صادرات فعالیتهای زراعت، دامداری و مرغداری بیشتر از سایر فعالیت های موجود در بخش کشاورزی در هر سه سناریو کاهش یافته است. همچنین، تقاضای نیروی کار در زیر بخشهای خدمات کشاورزی و مرغداری نیزکاهش نشان داد. از طرفی، حذف یارانه تولید بر واردات فعالیت ماهیگیری اثرمنفی، درحالیکه این سیاست بر سایر فعالیت ها اثرمثبت داشته است. سیاست انقباظی حذف یارانه تولید پیامد منفی دربخش کشاورزی داشت؛ لذا حمایت از بخش کشاورزی در کنار کاهش مخارج دولت پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Production Subsidies Elimination on Agricultural Sector Using General Equilibrium Model

نویسندگان [English]

  • F. Alijani
  • M. Salarpour
  • M. Sabouhi
چکیده [English]

Considering the importance of the impact of subsidy reform on the agricultural sector, the study aimed at understanding consequences of changes in the rates of production subsidy using General equilibrium model based on input-output table in the year 2001.The study conducted based on three scenarios containing step, down and finally removed rates of production subsidy. The effects on production, value added, employment, export and import activities in the agricultural sector were analyzed. Results showed that production, value added and export of cultivation, livestock and poultry activities have been reduced more than other activities in the field. Results also showed that employment in sub-sections of the agricultural sector and paltry activities have been reduced. Furthermore, elimination of production subsidies had a negative impact on the fish imports, while the impact was positive for imports of other products. Therefore, since the policy had negative impact on the agricultural products, supporting agricultural sector along with reduction in the government’s expenditures is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural sector
  • Production subsidy
  • Computable General Equilibrium