دوره و شماره: دوره 26، شماره 4، زمستان 1391 
8. اثرات رفاهی کاهش یارانه انرژی در بخش کشاورزی ایران

صفحه 298-306

10.22067/jead2.v1391i4.19898

سیدنعمت الله موسوی؛ ذکریا فرج زاده؛ فرزانه طاهری