تاثیر نوآوری بر بی ثباتی سهم بازار در صنایع غذایی و آشامیدنی ایران (روشLSTR)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی اثر نوآوری بر بی ثباتی سهم بازار درصنایع غذایی و آشامیدنی با کد 4 رقمی ایران می باشد. مهمترین نظریه در این خصوص نظریه شومپیتر است که رابطه بین این دو متغیر را غیر خطی و به صورت U معکوس در نظر می گیرد. این مقاله به آزمون فرضیه شومپیتر در صنایع غذایی و آشامیدنی ایران می پردازد. برای این منظور از داده های مربوط به کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر تولید کننده محصولات غذایی و آشامیدنی با کد چهار رقمی، طی سالهای 1374-1388 و رویکرد غیرخطی استفاده شده و مدل اقتصادسنجی با استفاده از نرم افزار JMALTI و روش غیرخطی غیرخطی LSTR (روش رگرسیونی انتقال ملایم لجستیک) تخمین زده شده است. نتایج این مطالعه حاکی از وجود رابطه غیرخطی بین نوآوری و بی ثباتی سهم بازار (پویایی رقابت) در صنایع غذایی و آشامیدنی ایران است. دولت باید از یکسو با اطلاع رسانی به واحدهای تولیدی مواد غذایی و آشامیدنی کشور، مبنی بر این که افزایش مخارج تحقیقاتی می تواند سهم بازار و در نتیجه سود آنها را افزایش دهد و از سوی دیگر از طریق مشوقهای مالی (از قبیل معافیت یا جبران مالیات بردرآمد بنگاه های تولیدی مواد غذایی و اشامیدنی و دارای واحدهایR&D، افزایش بودجه برای تحقیقات صنعتی غذایی و آشامیدنی، اعطای یارانه برای راه اندازی و یا تجهیز واحدهای R&D در بنگاه های فعال در صنایع غذایی و اشامیدنی کشور، معافیت عوارض گمرکی بر تجهیزات سرمایه ای واحدهای تحقیقاتی غذایی و آشامیدنی و ... ) زمینه افزایش فعالیتهای تحقیق و توسعه را در واحدهای تولیدی مواد غذایی و آشامیدنی کشور فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Innovation on the Market Share Instability, Case study of the Iranian Food and Drinking Industries (LSTR Approach)

نویسندگان [English]

  • H. Asgharpour
  • F. Fallahi
  • A. Dehghani
Economics, University of Tabriz
چکیده [English]

The main objective of this paper is to investigate the effect of innovation on the market share instability in the Iranian Food and drinking industry with a 4- digit code. According to Schumpeter that states one of the most important hypothesis in this area, says there are a Non-linear and an inverse of U-shaped relationship between the two variables of innovation and market share instability. To test the Schumpeter’s hypothesis for the Iranian food and drinking industries over the period of 1995:1-2009:4, we used the LSTR approach. The results show that there is a non-linear relationship between innovation and market share instability (or competitive dynamics) in the food and drinking industries in Iran. The Iranian government should inform the Firms, producing the food and drinking products, that research and development expenditures increase their market shares and thus raise their profits. Furthermore, financial incentives (such as tax exemptions or compensation income of enterprises manufacturing food and drinking in Iran, increased funding for industrial research, subsidies for startup or equipment R & D units of firms in the food and drinking industries, the exemption of customs duty on capital equipment of the research units and so on) provide circumstances for the firms to develop their R & D activities.

JEL Classification: C22:L10:M37

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation
  • Market Share
  • Market Share Instability
  • Iranian Food and Drinking Industries
  • LSTR Approach
CAPTCHA Image