بررسی ساختار تولید محصول پسته درشهرستان دامغان

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در پیش گرفتن سیاست های نهاده ای مناسب و تکنولوژی متناسب با ساختار تولید منجر به استفاده اقتصادی از منابع تولید می گردد. آگاهی از کشش‌های قیمتی نهاده ها و نوع روابط بین نهاده ها در کشاورزی به انتخاب سیاستهای مناسب نهاده ای کمک خواهد کرد. در این مطالعه ساختار تولید پسته در شهرستان دامغان مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور با بهره گیری از تئوری دوگان و با استفاده از داده های مقطعی، تابع هزینه ترانسلوگ و معادلات سهم هزینه عوامل تولید در قالب یک سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط تکراری به طور همزمان برآورد شد. داده های مورد نیاز پژوهش از طریق تکمیل 177 پرسشنامه از پسته کاران شهرستان دامغان در سال 1387 جمع آوری گردید. نتایج نشان داد کشش های خودقیمتی تقاضای نهاده ها منفی است و کشش های متقاطع در همه موارد بجز کشش متقاطع مربوط به دو نهاده کودشیمیایی و نیروی کار و همچنین دو نهاده کودشیمیایی و سم که جانشین هستند، دلالت بر رابطه ی مکملی دارند. مقادیر عددی مربوط به کشش های خودقیمتی نیز نشان دهنده کشش ناپذیری تقاضای نهاده‌های نیروی کار، سم و کود حیوانی در برابر تغییر قیمت آنها در تولید پسته در این شهرستان است. همچنین بازده نسبت به مقیاس نزولی و برابر 72/0 درصد می باشد که نشان می دهد بهره برداران با مساله عدم صرفه جویی ناشی از اندازه مواجه می باشند. لذا سیاست های اجرایی و تحقیقاتی که در راستای بهبود عوامل تولید موثر بر ساختار تولید پسته نظیر کود، سم و نیروی کار باشند، توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pistachio Production Structure in Damghan

نویسندگان [English]

  • M. Rashidghalam
  • Gh. Dashti
  • Z. Rasooli
  • F. Aminian
چکیده [English]

Implementation of effective input policies and technology consistent with production structure contributes to the economic use of the production. Understanding the price elasticity of input and relationship between inputs in the agricultural sector is helpful in choosing appropriate input policy. In this study we examine the production structure of pistachio in Damghan. To achieve the goal, Translog Cost Function and Derived Cost Share Equations were estimated using the theory of duality in a system of simultaneous equations within the framework of unrelated regression. Data were collected from 177 farmers in 1387. According to the results, price elasticities of inputs are negative. All of the cross- elasticities of inputs indicate complementary relationship between inputs, except for chemical fertilizer and labor as well as elasticity between chemical fertilizer and poison. Based on the calculated price elasticity, demand of labor, poison and animal fertilizer are inelastic. The results of study showed that the pistachio production has decreasing returns to scale at 0.72 percent. This indicates that farmers are not able to economize their products by increasing the size of their farms. The study recommends investigations on policies aimed at realizing the factors that increase production including pistachio fertilizer, poision and labour.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Damghan
  • Pistachio
  • Production structure
  • Return to scale
  • Translog cost function