دوره و شماره: دوره 37، شماره 1 - شماره پیاپی 58، فروردین 1402، صفحه 1-117 
تأثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند در صنعت زعفران

صفحه 103-117

10.22067/jead.2023.79925.1169

امیررضا کنجکاو منفرد؛ علی جمدی؛ زهره السادات دعائی؛ عالیه حق‌بین