تأثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند در صنعت زعفران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارمدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، ایران

4 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، تعیین عوامل تاثیرگذار آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند در صنعت زعفران است؛ در راستای نیل به این هدف رابطه بین عوامل آمیخته بازاریابی (محصول، کانال توزیع، قیمت، فعالیت‌های ترفیعی)، چهار بعد ارزش ویژه برند (آگاهی از برند، کیفیت ادراک شده، تصویر فروشگاه و وفاداری به برند) به وسیله معادلات ساختاری سنجیده شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و بر اساس روش گرد آوری داده‌ها از نوع توصیفی- همبستگی محسوب می‌شود. جامعه آماری این پژوهش، مصرف­کنندگان شهرستان اصفهان و یزد محصولات زعفران در سال 1401 هستند. به این منظور با روش نمونه­گیری غیراحتمالی در دسترس نمونه­ای مشتمل بر 384 نفر تعیین شد. نتایج حاصل شده نشان داد که بعد محصول بر تمامی ابعاد ارزش ویژه برند اثر دارد؛ همچنین قیمت فقط بر تصویر فروشگاه تاثیر معناداری دارد. همینطور توزیع بر تمامی ابعاد ارزش ویژه برند بجز تصویر فروشگاه اثر معناداری دارد و همچنین ترفیع بر کیفیت درک شده و آگاهی برند تاثیر معناداری دارد. بنابراین، مراکز فعال در حوزه زعفران باید تاکید زیادی بر ایجاد محصول با کیفیت و ایجاد وفاداری به برند داشته باشند. همچنین از طریق افزایش مطلوبیت خدمات پس از فروش، استمرار ملاقات نمایندگان پخش با مشتریان و حفظ تناسب قیمت محصولات خود با کیفیت آنها، تصویر ذهنی مثبت مشتریان از شرکت را ارتقا داده و از این طریق بر کیفیت ادراک شده و آگاهی از برند و وفاداری مشتریان خود تاثیر مثبت اعمال نمایند. اگر ایران خواهان افزایش صادرات زعفران و افزایش نقش و سهم خود در بازارهای جهانی است، باید اصول بازاریابی مناسب را در این صنعت رعایت کرد. ایجاد یک هیئت بازاریابی منطقه‌ای برای هماهنگی فعالیت‌های تولید، بازاریابی و صادرات زعفران، توصیه ای به سیاست­گذاران برای صادرات بیشتر محصول زعفران با ارزش افزوده به بازارهای جهانی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 •  

  • Akbari, M., Asadpour, M., Karimian Ravandi, M., & Hosseini Koupaei, S. (2019). Identifying the difficulties of horticultural product distribution channels (case study: the central fruit and vegetable organization of Tehran province). Journal of Rural Research 10(3): 408-423. (In Persian)
  • Almasi, S., & Dadaneh, K.Z. (2017). The mediating role of brand equity in the relationship between the brand personality and obssessive shopping behavior of sport clothes consumers. European Journal of Management and Marketing Studies 2(1): 42-55. https://doi.org/10.46827/ejmms. v0i0.102.
  • AmiriAghdaie, S.F., & Roshan, J. (2015). Investigaying effective factors on Iran’s saffron exportation. International Review of Management and Business Research 4(2): 590-600. (In Persian)
  • Azadi, R., Yusefi, B., & Eydi, H. (2014). The role of media advertising on promoting brand equity in the clothing industry. Communication Management in Sports Media 2(6): 66-75. (In Persian)
  • Babin, B.J., Borges, A., & James, K. (2016). The role of retail price image in a multi-country context: France and the USA. Journal of Business Research 69(3): 1074-1081. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.08.023.
  • Bakhshizadeh, A., Kord Naeij, A., Khodadad Hosseini, S.H., & Ahmadi, P. (2016). The impact of visual aspects of outdoor advertising on consumer brand awareness. Brand Preference and Brand Loyalty (Case Study: Palladium Mall) 4(32): 1-24. (In Persian)
  • Biriya, S., & Jabal Ameli, F. (2007). Factors affecting the export of pistachios, saffron, and dates in Iran's non-oil exports (1370-1380). Journal of Agricultural Economics and Development 54: 85-101. (In Persian)
  • Chan, K., & Cheng, B. (2011). Awareness of Outdoor Advertising in Hong-Kong. International Journal of Consumer Research 1-29.
  • Chin, W.W. (1998). Commentary: Issues and Opinion on Structural Equation Modeling. MIS Quarterly 22(1): vii-xvi.
  • Cronbach, LJ. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika 16(3): 297-334. https://doi.org/10.1007/BF02310555.
  • Davari, A., & Rezazadeh, A. (2012). Structural equation modeling with PLS software, first edition, Jihad University Press. (In Persian)
  • Davis, S.M. (2002). Brand Asset Management, Driving Profitable Growth through Your Brands, 1st edition, Jossey-Bass.
  • Esfahaninan, V. (2011). Examining, selecting and compiling the appropriate model for the creation and development of the saffron brand in the Iranian consumer market, master's thesis, Payam Noor University, Tehran. (In Persian)
  • Fornell, C., & Larcker, D.F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research 18(1): 39-50. https://doi/abs/10.1177/002224378101800104.
  • Ghaffari, M., Abasi, A., & Konjkav Monfared, A. (2018). The role of tourist experience in the Tourism destination image of Isfahan. Journal of Tourism and Development 7(2): 97-112.
  • Gorska-Warsewicz, H. (2020), Factors determining city brand equity—A systematic literature review. MDPI: Sustainability 12: 7858. https://doi.org/10.3390/su12197858.
  • Henseler, J., Ringle, C.M., & Sinkovics, R.R. (2009). The use of partial least squares path modeling in international marketing. In New challenges to international marketing. Emerald Group Publishing Limited.‏
  • Hqiqi, M., Rabiei, A., & Chowdari Nemin, N. (2020). Extraction and investigation of effective external indicators in the selection of foreign target markets by successful Iranian exporters (in the saffron export sector), Master's thesis, Payam Noor University, Tehran. (In Persian)
  • https://www.statista.com/statistics/1135621/leading-saffron-producers-worldwide/
  • Kashefi, M., Mohammadi, H., & Abolhasani, L. (2019). Effect of marketing strategies on export performance of agricultural products: The case of saffron in Iran. Journal of Agricultural Science and Technology 21(4): 785-798.‏ (In Persian)
  • Keller, K.L. (2009). Building a strong BusinesstoBusiness Brand”, Advances in Business Marketing and Purchasing, JAI Press is an imprint of Emerald Group Publishing Limited, First edition, vol15, pp. 1131. https://doi.org/10.1108/S1069-0964(2009)0000015006.
  • Kline, P. (2014). An easy guide to factor analysis. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315788135.
  • Konjkav Monfared, A. (2022). The effect of internet marketing capabilities on international communications and export capabilities of companies operating in the saffron industry. Journal of Saffron Research10(1): 96-112. (In Persian)
  • Konjkave Monfared, A.R., & Mirhoseini, M. (2013). Explaining the affecting factors of M-banking acceptance by Saderat Bank's customers. Journal of Marketing Management 8(18): 107-120. (In Persian)
  • Kurdlo, H., khorshidi, R., & Alahyar, A. (2016). Oral-to-mouth advertising with the desire of customers in sports clubs: A study of Ilam Bodybuilding Clubs. Journal of Communication Management in Sports Media 3(12): 25-34. (In Persian)
  • Kushwaha, G.S., & Agrawal, S.R. (2015). An Indian customer surrounding 7P's of service marketing. Journal of Retailing and Consumer Services 22: 85–95. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2014.10.006.
  • Lagorce, A. (2009). Carrefour pushes hard to restore its price image. Retrieved 19.07.2017 fromhttp://www.marketwatch.com/story/carrefour-detemined-to [1] restore-price-image.
  • Lane Keller, K., & Lehmann, R. (2005). Brands and branding: research findings and future priorities, Marketing Science Institute Research Generation Conference. https://doi.org/10.1287/mksc.1050.0153.
  • Lotfi, R., Samad, A., Mahmudzadeh, M., & Faryabi, M. (2021). Designing a conceptual model of the strategies of Iran's export saffron brand alliance and the influencing conditions. Saffron Research Journal (two quarters) 9(2): 227-214.
  • Magner, N., Welker, R.B., & Campbell, T.L. (1996). Testing a model of cognitive budgetary participation -processes in a latent variable structural equations framework. Accounting and Business Research 27(1): 41-50. https://doi.org/10.1080/00014788.1996.9729530.
  • Masoomzadeh Zavareh, A., Ebrahimi, A., Shamsi, J., & Dehbavi, K. 2013.Operational plan of Iran Saffron's Branding. Journal Saffron Agronomy L, & Technology 1(2): 39-68. (In Persian)
  • Moss, E., Rousseau, D., Parent, S., St-Laurent, D., & Saintonge, J. (1998). Correlates of attachment at school age: Maternal reported stress, mother-child interaction, and behavior problems. Child Development 69: 1390-1405. https://doi/ abs/10.1111/j.1467-8624. 1998.tb06219.x.
  • Mohammadi, H., & Reed, M. (2020). Saffron marketing: Challenges and opportunities. Saffron, 357-365.‏
  • Mousavi, N., Abhali, R., & Boadhar, M. (2019). Investigating the effect of service quality on brand image with the mediating role of relationship marketing, perceived brand value and brand loyalty (case study: companies providing internet and communication services in Khorramabad). Business Management Quarterly 11(43): 292-310. (In Persian)
  • Pirmalek, F., Karbasi, A., Ghorbani, M., & Rastegaripour, F. (2017). Pricing strategies of safforon: strategic factors analytical. Saffron Agronomy & Technology 6(3): 355-366. (In Persian)
  • Qadri, B. (2018). Examining saffron income and choice of marketing channel connection. Asian Journal of Managerial Science 7(1): 25-30. (In Persian)
  • Qodoosi, M., Mohteshmi, T., Metoli Habibi, M., & Sheghti, S. (2016). Identification and prioritization of effective marketing mix elements in saffron export from experts' point of view. Saffron Agriculture and Technology Journal: 285-296. (In Persian)
  • Qorbani, M. (2008). The efficiency of saffron’s marketing channel in Iran. World Applied Sciences Journal 4(4): 523-527. (In Persian)
  • Rostagaripour, F., & Mohammadi, N. (2018). Investigating the effective factors on saffron exchange rate in Iran with emphasis on packaging and branding. Saffron Research Journal (two quarterly) 6(1): 51-73. (In Persian)
  • Sadeqlo, T. (2016). Analysis of effective factors in favorable marketing of saffron product from the point of view of Gonabad saffron farmers. Agricultural Economy and Development 26(104). (In Persian)
  • Salimi, M. (2015). Prioritization of Iran's saffron export target markets using network analysis process (ANP).D thesis, Ferdowsi University of Mashhad. (In Persian)
  • Sammut-Bonnici, T. (2017). Academy for Disciplined Forces: strategic plan 2017-2020. Ministry of Home Affairs and National Security, Valletta.
  • Sanjuán-López, A.I., Resano-Ezcaray, H., & Camarena-Gómez, D.M. (2009). Developing marketing strategies for Jiloca saffron, a price hedonic model. Spanish Journal of Agricultural Research 7(2): 305-314. https://doi.org/10.5424/sjar/2009072-421.
  • Shahvali, M., Fatemi, M., & Melkian, A. (2012). Designing a communication model and marketing optimization information for saffron growers of Estehban city, Fars province. Planning and Preparation of Space 17(1): 87-104. (In Persian)
  • Sharma, V., & Gautam, V. (2018). An empirical analysis to study the impact of marketing mix elements on overall quality of water purifiers: evidence from India. International Journal of Business Forecasting and Marketing Intelligence 4(1): 86-98. https://doi/abs/10.1504/IJBFMI.2018.088630.
  • Shirvani, A., & Shamsi, A. (2020). Designing a model to improve the mental image, awareness and recognition of Iran Post Bank brand in attracting customers, Business Management Quarterly 49: 347-404. (In Persian)
  • Tajpour, M., & Hosseini, E. (2021). Towards a creative-oriented university. Journal of Business Strategy Finance and Management 2(1): 2.‏ https://doi.org/10.2139/ssrn.3838535.
  • Tong, X., & Hawley, J.M. (2009). Creating brand equity in the Chinese clothing market (The effect of selected marketing activities on brand equity dimensions). Journal of Fashion Marketing and Management 13(4): 566-581. https://doi.org/10.1108/13612020910991411.
  • Tran, V.D., Vo, T.N.L., & Dinh, T.Q. (2020). The relationship between brand authenticity, brand equity and customer satisfaction. Journal of Asian Finance, Economics and Business 7(4): 213-221. https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no4.213.
  • Werts, C.E., Linn, R.L., & Jöreskog, K.G. (1974). Intraclass reliability estimates: testing structural assumptions. Educational and Psychological Measurement 34(1): 25-33. https://doi/abs/10.1177/001316447403400104.
  • Wyeth, P., & Malik, N. (2008). A Strategy for Promoting Afghan Saffron Exports, RALF (Research in Alternative Livelihoods Fund) Program Manager ICARDA, Aleppo, Syria, October.
  • Yoo, B., Donthu, N., & Lee, S. (2000). An examination of selected marketing mix elements and brand equity. Journal of the Academy of Marketing Science 28(2): 195-211. https://doi/abs/10.1177/0092070300282002.

   

CAPTCHA Image