تحلیل پویای ابعاد اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی پایداری کشاورزی در استان‌های ایران با رویکرد شاخص‌ها

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، تهران، ایران

چکیده

در تداوم حیات بشری، کشاورزی و تولیدات آن نقش بنیادینی را ایفا می­کنند. با ارزیابی میزان پایداری کشاورزی و مشخص کردن روند حرکت رو به توسعه کشاورزی و تهدیدهای پیش روی آن، می­توان نسبت به توصیه، شکل­گیری و اتخاذ اقدامات واقع­بینانه برای بهبود پایداری در بخش کشاورزی اقدام نمود. در همین راستا هدف مطالعه حاضر، ارزیابی شاخص­هایی در ابعاد سه گانه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی پایداری کشاورزی در سطح استان­های کشور می­باشد. به این منظور از آخرین اطلاعات در دسترس آمارنامه­های وزارت جهاد کشاورزی، نتایج آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران و سالنامه­های آماری استان­های مختلف استفاده شد. در بعد سنجش پایداری محیط زی تنوع محصول، میزان مصرف کودهای شیمیایی و آلی، و مصرف آفتکش­ها، در بعد اقتصادی از شاخص کوانتومی تولید محصولات و ثبات در تولید محصول، و در بعد اجتماعی از دو شاخص اشتغال نیروی کار روستایی و امنیت غذایی روستایی بهره گرفته شد. از مهم­ترین نتایج حاصل از این تحقیق می­توان به وضعیت مناسب عموم استان­های کشور از لحاظ تنوع کشت با استفاده از شاخص هرفیندال، لزوم کاربرد و مدیریت بهینه کودهای آلی در کلیه استان­های کشور به خصوص در استان گلستان، میزان بالای مصرف سموم شیمیایی در استان­های شمالی و جنوبی کشور، روند ثابت یا کاهش معنی­دار شاخص کوانتومی تولید محصولات در اکثر استان­ها، کاهش محسوس نرخ اشتغال جمعیت روستایی در استان­ چهار محال و بختیاری، و سهم بیشتر هزینه کرد برای خرید مواد غذایی در روستاهای استان سیستان و بلوچستان اشاره کرد. توسعه مبارزه بیولوژیک علیه آفات (به ویژه در مورد برنج و گوجه فرنگی)، پرداخت یارانه غیر مستقیم نهاده در مورد کودها و آفت­کش­های آلی و زیستی، حفاظت از منابع پایه خاک و آب به منظور پایدارسازی تولیدات، و تنوع بخشی به منابع درآمدی و معیشتی کشاورزان خرده­پا با اولویت استان­های کمتر برخوردار مانند سیستان و بلوچستان و کردستان، از پیشنهادات مطالعه حاضر می­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Dynamic Analysis of Economic, Environmental and Social Dimensions of Agricultural Sustainability in Iranian Provinces with the Approach of Indicators

نویسندگان [English]

 • M. Salehnia
 • M. Rafati
Agricultural Planning, Economic and Rural Development Research Institute (APERDRI), Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction
Agriculture and its products play a crucial role in sustaining human life. The introduction of the green revolution has greatly enhanced agricultural productivity worldwide by providing irrigation water, introducing improved crop varieties, and utilizing inorganic fertilizers and pesticides. These technologies received substantial public support, leading to significant advancements in agricultural practices. However, the benefits of the green revolution were not equally distributed among all farmers. Large and medium-scale farmers, who had the financial means to afford inputs and equipment, reaped the highest rewards in terms of production and income. Additionally, the excessive use of inorganic fertilizers resulted in soil and water quality degradation, posing a threat to the sustainability of the economic and social progress achieved through the green revolution. Nevertheless, it remains uncertain whether these challenges also apply at the sub-national or provincial level. By evaluating the level of agricultural sustainability, analyzing the trends in agricultural development, and identifying potential threats, it becomes possible to formulate practical plans for improving sustainability within the agricultural sector. The aim of this study is to assess indicators related to economic, social, and environmental dimensions of agricultural sustainability at the provincial level in Iran.
Materials and Methods
 The assessment of sustainability of agriculture requires determination of meaningful indicators covering economic, social and environmental dimensions. Selection of indicators used in this study was based on relevance of the indicators and availability of secondary data. To achieve the purpose, the latest available information of the statistics of the Ministry of Jihad Agriculture, the results of the labor force survey of the Statistics Center of Iran and the statistical yearbooks of different provinces were used. In terms of measuring environmental sustainability, indicators of crop diversification, use of organic and inorganic fertilizers and pesticides were selected. The specific indicators used for the analyses in the economic dimension were change in overall crop production (Quantum index of agricultural production) and stability of crop production. The stability of crop production refers to maintaining a certain minimum level of production or a steady increase in production as compared to the base year. The stability of production of major crops was analyzed using the Shapiro-Wilk (SW) normality test and one sample t-test. In the social dimension, indicators of rural labor employment and rural food security were used. Based mainly on secondary data, covering the period of 2005/06–2018/19, each dimension of sustainability was analyzed using selected indicators.
 
Results and Discussion
The analyses conducted in this study revealed several significant findings. Firstly, the majority of provinces in the country demonstrated a favorable situation in terms of crop diversification, as indicated by the Herfindahl index. This suggests a wide variety of crops being cultivated in these regions. However, there was a notable variation in the use of inorganic fertilizers per unit of land across the country. Furthermore, more than 60% of the country's soils were found to have less than one percent organic carbon, highlighting the need for optimal application and management of organic fertilizers, particularly in Golestan province. The study also identified a high rate of pesticide usage in the northern and southern provinces of the country, indicating potential concerns regarding pesticide management and environmental impact in these regions. Additionally, the analysis revealed either a consistent trend or a significant decrease in the Quantum index of agricultural production in most provinces. This suggests a potential stagnation or decline in agricultural productivity over time in these areas. Moreover, there was a significant decrease in the employment rate of the rural population in Chaharmahal and Bakhtiari province. This finding implies potential shifts in employment patterns and economic dynamics in rural areas. Lastly, the study highlighted the significant share of food expenses in the income of the rural population in Sistan and Balouchestan province, underscoring the importance of addressing food security and affordability challenges in this region. Overall, these findings provide valuable insights into the current state of agricultural sustainability and development at the provincial level in Iran.
Conclusion
Based on the findings of this research, it can be concluded that regional differences exist in agricultural sustainability within Iran. In light of this, it is recommended to develop effective regional agricultural policies that are based on local-level research. This approach would enable a comprehensive understanding of the environmental concerns and specific needs at both the local and provincial levels. Furthermore, it is suggested to revise the agricultural extension structure to incorporate need-based services, improve the dissemination of information, and provide farm-level trainings. This would ensure that farmers have access to the necessary resources and knowledge to enhance their agricultural practices. The study emphasizes the importance of maintaining a balance among the three tiers of agricultural sustainability. Merely focusing on improving one or two tiers would not be sufficient to ensure the overall sustainability of the agricultural sector. Therefore, effective interventions should address economic, social, and environmental aspects simultaneously. Specific interventions proposed in the study include the development of biological pest control methods, particularly for rice and tomatoes. Indirect subsidies for organic and biological fertilizers and pesticides are also recommended. Conservation and management of soil and water resources are crucial for stabilizing production. Additionally, diversification of income sources and livelihood options for smallholder farmers, especially in Sistan and Balouchestan and Kordistan provinces, is recommended to enhance their resilience and sustainability. By implementing these recommended interventions, it is anticipated that agricultural sustainability in Iran can be improved, ensuring a more balanced and resilient agricultural sector.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Economic sustainability
 • Environmental sustainability
 • Engel ratio
 • Herfindahl Index
 • Quantum Index of agricultural production
 • Social sustainability
 • Afrakhteh, H., Hajipour, M., Gorzin, M. & Nejati, B. (2013). The position of sustainable agricultural development in Iran's development plans (5-year plans after the revolution). Journal of Strategic and Macro Policies 1(1): 43–62. http://doi.org/30507/jmsp.2013.3269.
 • Afrin, S., Ziaul Haider, M., & Islam, M.S. (2017). Optimal use of pesticide for paddy production in the south-west region of Bangladesh. Journal of Environmental Economics and Policy 0: 1-25.
 • Amirzadeh Moradabadi, S., Ziaei, S., Mehrabi, H. & Keykha, A. (2018). Evaluation of agricultural sustainability in Iran using the combined sustainability index. Iranian Journal of Economic Research and Agricultural Development 49(2): 661-674. (In Persian). http://doi.org/22059/IJAEDR.2018.252301.668565.
 • Avijit, G. (1998). Ecology and Development in Third World, Second Edition, London, Routledg.
 • Bakri, B., Rustiadi, E., Fauzi, A. & Adiwibowo, S. (2018). Regional sustainable development indicators for developing countries: case study of provinces in Indonesia. International Journal of Sustainable Development 21: 102-130.
 • Bockstaller, C., Guichard, L., Keichinger, O., Girardin, P., Galan, M.B., & Gaillard, G. (2009). Comparison of methods to assess sustainability of agricultural systems. Agronomy for Sustainable Development 29: 223-235.
 • Carey, A.E. (1991). Agriculture, agricultural chemicals, and water quality. Agriculture and the Environment. USDA 1991 Yearbook of Agriculturepp. 78–91.
 • Chakraborty, A., (2012). Crop diversification in Murshidabad district, West Bengal: a spatiotemporal analysis. International Journal of Physical and Social Sciences 2(7): 393–403.
 • (2008). Ensuring the UK’s Food Security in a Changing World: A DEFRA Discussion Paper. Department for environment, food and rural affairs, Defra, London.
 • Esmaieli dastjerdipour, A. & Mehrabi, H. (2020). Assessing the sustainability of agricultural activities in Iran: Emphasizing the ecological footprint and the real land demand approach. Quarterly Journal of Sustainability, Development and Environment 1(4): 45-55. (In Persian). http://doi.org/20.1001.1.24233846.1399.1.4.4.4.
 • Espinosa, A. (2008). A Complexity Approach to Sustainability-Stafford Beer Revisited. European Journal of Operational Research 187: 636-651.
 • (1999). Organic Agriculture. Committee on Agriculture, Report 15th, Rome, Italy.
 • (2012). Integrating Food Security Information in National Statistical Systems: Experiences, Achievements, Challenges. Food and Agricutlure Organization of the United Nations, Rome.
 • Firth, C., Milla, I., & Harris, P. (2008). The use of indicators to assess the sustainability of farms converting to organic production. 193 –202. Retrieved from http://www.cabi.org.
 • Fricker, A. (1998). Measuring up to Sustainability. Futures 30(4): 367-375.
 • Gongn, J. & Lin, H. (2000). Sustainable development for agricultural region in China: case studies. Forest Ecology and Management 128: 27-38.
 • Hadipour, H., Mousavi, S.N. & Najafi, B. (2019). Evaluation of sustainability indicators of conservation agricultural technology: Case study of wheat in Marvdasht county. Agricultural Economics Research 12(3): 41-72. (In Persian)
 • Hayati, D. & Karami, A. (1996). A proposed scale to measure sustainability at farm level in socio-economic studies. Paper presented at first agricultural economic conference of Iran, Zabol, Iran, 5–7 April. (In Persian)
 • Keshavarz, P., Zanghiabadi, M. & Abbaszadeh, M. (2013). Effect of clay content and soil salinity on the relationship between soil organic carbon and wheat yield. Journal of Soil Research (Soil and Water Sciences)/A 27(3): 359-371. (In Persian)
 • Khan, M., Akram, N., Husnain, M.I., Padda, I. H., & Qureshi, S.A., (2011). Poverty-environment nexus: use of pesticide in cotton zone of Punjab, Pakistan. Journal of Sustainable Development 4(3): 163–173. http://doi.org/5539/jsd.v4n3p163.
 • Khan, M.A., Ahmad, M. & Hashmi, H.S., (2012). Review of available knowledge on land degradation in Pakistan. OASIS Country Report 3. International center for agricultural research in the dry areas (ICARDA).
 • Kouchaki, A., Nasiri Mahalati, M., Mansouri, H. & Moradi, R. (2015). Evaluation of sustainable agricultural development in Iran using comparative advantage method. Agricultural Economics and Development 23(90): 29-54. (In Persian)
 • Lampkin, N. (1990). Organic Farming. U.K. Farming Press Books. 2nd p 62.
 • Malik, D., & Singh, I. (2002). Crop diversification-an economic analysis. Indian Journal of Agricultural Resources 36(1): 61–64.
 • Majidi, F., & Padasht, F. (2010). A guide to rice pests and diseases. Deputy of Plant Production of the Ministry of Jihad Agriculture. (In Persian)
 • Manafi Molayousefi, M., Hayati, B., Pishbahar, A., & Nematian, J. (2017). Assessing the agricultural sustainability of East Azerbaijan province using Compromise Programming Approach. Journal of Agricultural Economics and Development 31(4): 279-289. (In Persian)
 • Morse, S., & Fraser, E.D.G. (2005). Making dirty nations look clean? The nation state and the problem of selecting and weighting indices as tools for measuring progress towards sustainability. Geoforum 36: 625-640.
 • Moshiri, F. (2020). Organic carbon deficiency in Iranian agricultural soils: Determining the situation, reviewing issues and challenges, providing solutions. 15th Annual Conference of Iranian Soil Science Association, January. (In Persian)
 • Motiei Langhroudi, S.H. & Shamsaie, A. (2007). Rural development based on agricultural sustainability: A case study of Sajasrud Zanjan. Quarterly Journal of Geographical Research 86: 85-104.
 • Mudasser, M., Hussain, I., & Aslam, M. (2001). Constraints to land and water productivity of wheat in India and Pakistan: A comparative analysis. International water management institute (IWMI).
 • Munssing, M., & Shearer, W. (1995). Defining and measuring sustainabililty. The United Nations University/ The world bank.
 • C., Wossink, A., Gicsen, G., Vana, C., & Omodei-Zorini, L. (2002). Environmental accounting in agriculture: a methodological approach. Journal of Environmental Management 66: 9-17.
 • Pourzand, F., & Bakhshoudeh, M. (2012). Assessing the agricultural sustainability of Fars province using the agreed planning approach: application of Compromise Programming Approach. Agricultural Economics Research 4(1): 1-26. (In Persian). http://doi.org/20.1001.1.20086407.1391.4.13.1.1
 • Pritchett, L., & Spivack, M. (2013). Estimating income/expenditure differences across populations: new fun with pld Engle’s law. Working Paper 339. Center for Global Development, Washington DC.
 • Razali, N.M., & Wah, Y.B. (2011). Power comparisons of Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors and Anderson-Darling tests. Journal of Statistical Modeling and Analysis 2(1): 21–33.
 • Riley, J. (2001). Multidisciplinary indicators of impact and change: key issues for identification and summary. Agriculture, Ecosystems and Environment 87: 245-259.
 • Robert, F., Susanne, S., Charles, W., & Michael, S. (2008). Sustainable farmland management: transdisciplinary approaches. CABI Publication. London, 194-213.
 • Rao, N.H., & Rogers, P.P. (2006). Assessment of agricultural sustainability. Current Science 91(4).
 • Rashidpour, L. (2015). Evaluation of the level of sustainability of agricultural development in West Azerbaijan province using indicators. Journal of Agricultural Extension and Education Research 8(4): 63-74. (In Persian)
 • Ren, C., Liu, S., van Grinsven, H., Reis, S., Jin, S., Liu, H. & Gu, B. (2019). The impact of farm size on agricultural sustainability. Journal of Cleaner Production 220: 357-367.
 • Salam, A. (1977). Economic analysis of fertilizer demand in the Punjab. Pakistan Development Review 16(2): 181–191.
 • Salami, H., & Khaledi, M. (2001). The effect of biological control technology against Chilo suppressalis on pesticide use, case study: Mazandaran Province. Agricultural Economics and Development 9(33): 247-270. (In Persian).
 • Salvado M.F., Azevedo, S.G., Matias, J.C.O., & Ferreira, L.M. (2015). Proposal of a sustainability index for the automotive industry. Sustainability 7(2): 2113-2144. https://doi.org/10.3390/su7022113.
 • Sane, M., Hajek, M., Nwaogu, C., & Purwestri, R.C. (2021). Subsidy as an economic instrument for environmental protection: A case of global fertilizer use. Sustainability 13: 9408. https://doi.org/10.3390/su13169408.
 • Shapiro, S.S., Wilk, M.B. (1965). An analysis of variance test for normality (complete samples). Biometrika 52(3/4): 591–611.
 • Sheikhzeinodin, A., & Elahi, M. (2022). Agricultural sustainability assessment in the Iranian provinces. Agricultural knowledge and sustainable production. https:doi.org/22034/SAPS.2021.46430.2690.
 • Spiertz, J.H.J. (2010). Nitrogen, sustainable agriculture and food security: A review. Agronmy Sustainability Development 30: 43–55.
 • Streimikis, J., & Baležentis, T. (2020). Agricultural sustainability assessment framework integrating sustainable development goals and interlinked priorities of environmental, climate and agriculture policies. Sustainable Development. 1–11. wileyonlinelibrary.com/journal/sd. https://doi.org/10.1002/sd.2118.
 • (1908). The probable error of a mean. Biometrika 6(1): 1–25.
 • Sydorovych, O., & Wossink, A. (2008). The meaning of agricultural sustainability: Evidence from a conjoint choice survey. Agricultural Systems 98: 10-20.
 • Talukder, B., Blay-Palmer, A., vanLoon, G.W., & Hipel, K.W. (2020). Towards complexity of agricultural sustainability assessment: Main issues and concerns. Environmental and Sustainability Indicators 6:100038.
 • Tatlidil, F., Boz, I., & Tatlidil, H. (2009). Farmers’perception of sustainable agriculture and its determinants: a case study in Kahramanmaras province of Turkey. Environment and Development Sustainability 11: 1091–1106.
 • Agricultural Research, Education and Extension Organization. (2020). The profile of country’s soil. Ministry of agricultural Jihad. (In Persian)
 • (1994). Sustainable human development and agriculture. NewYork. NY. USA.
 • Van Calker, K.J., Berentsen, P.B.M., Romer O.C., Giesen, G.W.J., & Huirne, R. (2006). Development and application of multisustainability function for Dutch dairy farming systems. Ecological Economics 57: 640-658.
 • Van Passel, S. (2008). Assessing farm sustainability with value oriented methods. 12th Congress of the European Association of Agricultural Economists.
 • Wilson, C., & Tisdel, C. (2001). Why farmers continue to use pesticides despite environmental, health and sustainability costs. Ecological Economics 39(3): 449–462. http://doi.org/10.1016/S0921-8009(01)00238-5.
 • Zulfiqar, F., & Thapa, G.B. (2017). Agricultural sustainability assessment at provincial level in Pakistan. Land Use Policy 68: 492-502. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.08.016.

 

CAPTCHA Image