اثرات نامتقارن تغییرات نرخ ارز و قیمت نفت بر قیمت مواد غذایی و محصولات کشاورزی در ایران: کاربست رهیافت خودتوضیحی با وقفه‌های گسترده غیرخطی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهرکرد-گروه توسعه روستایی

2 دانشگاه تهران

چکیده

تأمین مواد غذایی اساسی­ترین نیاز انسان بوده و افزایش قیمت آن می­تواند تأثیر منفی قابل ملاحظه­ای بر وضعیت رفاهی جامعه و بویژه قشر فقیر و کم درآمد داشته باشد. از این­رو سیاست­گذاران حساسیت­های زیادی نسبت به تغییرات قیمت مواد غذایی از خود نشان می­دهند. بر این اساس، در این مطالعه تأثیر نوسانات نرخ ارز در کنار نوسانات قیمت نفت، سرانه تولید ناخالص داخلی و درجه باز بودن اقتصاد بر شاخص قیمت مواد غذایی در ایران با استفاده از داده­های سال­های 1400-1370 ارزیابی شده است. با توجه به احتمال تأثیر نامتقارن بین  متغیرهای نرخ ارز و قیمت نفت و شاخص قیمت مواد غذایی از رهیافت خودرگرسیو با وقفه­های گسترده غیرخطی استفاده شده است. نتایج آزمون کرانه برای هم انباشتگی نشان داد که متغیرهای اساسی رابطه بلندمدت و معناداری با تغییرات قیمت مواد غذایی دارند. هم‌چنین، نتایج برآورد مدل NARDL گویای این حقیقت است که در بلند مدت یک رابطه مثبت و معنی­دار میان قیمت مواد غذایی و افزایش قیمت ارز برقرار است. افزون بر این، اثر شوک منفی ارزی بر شاخص قیمت مواد غذایی در بلندمدت منفی ارزیابی شد. واکنش قیمت محصولات کشاورزی به شوک منفی ارزی نیز بیش‌تر از شوک­های مثبت است. همچنین اثر تغییرات قیمت نفت بر قیمت مواد غذایی در سطح قابل قبولی معنی دار است. ضریب متغیر آزاد سازی تجاری نیز بیانگر کاهش شاخص قیمت مواد غذایی در نتیجه بهبود روابط تجاری ایران با بازار جهانی است. نتایج مطالعه حاضر می­تواند به سیاست‌گذاران اقتصادی که همواره به دنبال کاهش نرخ تورم، حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه و حفظ امنیت غذایی در کشور می­باشند در تعیین سیاست­های اقتصادی کمک شایان توجهی نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Asymmetric Effects of Exchange Rate and Oil Price Changes on Food and Agricultural Product Prices in Iran: Application of NARDL Approach

نویسندگان [English]

 • ghasem layani 1
 • Saeid Mehrjou 2
1 Shahrekord University Rural Development Department
2 University of Tehran
چکیده [English]

Introduction
 Despite the positive effects of the liberalization of economic activity around the world, the Iranian government still has a major share in the country's economy. However, almost all economists agree on the low efficiency of government economic activities. Restricting government involvement in these activities is a move that has been proposed and pursued by the World Bank and other global economic organizations, especially in recent decades. One of the policies recently proposed to reduce government interference in the Iranian economy is the elimination of 42,000 Rials in the country. But reducing government interference in agricultural activities can have many positive and negative effects. One of these effects could be rising food prices. In recent years, the frequency of large food price increases has accelerated around the world. Due to the dramatic changes in food prices, there have been numerous studies postulated that the exchange rate and crude oil price instability are the main determinant of the food price crises in different countries. The exchange rate is at the center of the policy debate in both developed and developing economies. Therefore, the purpose of this study is to investigate the asymmetric effects of exchange rate changes on food price fluctuations in Iran. For this reason, the NARDL approach has been used.
Materials and Methods
 Due to the possibilities of asymmetric impact exits between the underlying variables (exchange rate and food price), the asymmetric Non-linear Unrestricted ARDL proposed by Shin et al. (2014) is widely used by the researchers, such as Ibrahim (2015) and Abdlaziz et al. (2016). The main purpose of this test was to test for the presence asymmetric effects in both long- and short-run relationships between economic time-series. Shin et al. (2014) applied the positive and negative partial sum decompositions to test the asymmetric effects. This asymmetric Unrestricted ARDL cointegration approach which allows the joint analysis of non-stationarity and non-linearity issues in the context of an unrestricted error correction model (ECM). In this study, in order to investigate the asymmetric effects of currency shock on food prices, the model introduced in the study of Wong and Shamsdin (2017) was used: 

  

 
 
Results and Discussion
The findings of the study indicate several important relationships between key variables (oil price, per capita GDP, exchange rate, and trade liberalization) and food prices in Iran. Firstly, the study reveals that these variables exhibit long-run cointegration with food prices, suggesting a significant relationship between them. Secondly, the Unrestricted NARDL model demonstrates that exchange rates have a significant long-run asymmetric impact on food price changes in Iran. This implies that changes in the exchange rate can have a varying effect on food prices, depending on whether the exchange rate is appreciating or depreciating. Thirdly, the study finds that while long-run and short-run changes in oil prices do not have a significant impact on food prices in Iran, the long-run growth of per capita GDP and trade liberalization do have a significant impact on food price fluctuations. Specifically, the coefficients of the exchange rate variables indicate that a 1 percent increase in the exchange rate results in a 0.32 percent increase in the consumer food price index and a 1.05 percent increase in the producer food price index in the long run. The asymmetric impact of the exchange rate on Iranian food price fluctuations suggests that policymakers should prioritize stabilizing the national currency to manage the movement of food prices. This implies that economic policymakers, who aim to reduce inflation, protect vulnerable populations, and ensure food security, need to consider currency stability in their decision-making process. In addition to price liberalization, supportive policies should be implemented to prevent economic barriers to accessing food. Overall, these findings highlight the importance of understanding the relationships between key economic variables and food prices in Iran, and the need for policymakers to take these factors into account when making decisions regarding inflation, food security, and supporting vulnerable populations.
Conclusion
In this study, the focus was on investigating the asymmetric impact of oil price, real GDP, and exchange rates on food price fluctuations in Malaysia. The findings revealed that the exchange rate had a significant asymmetric effect on the movement of food prices, indicating its importance in understanding the current food market situation in Iran. This suggests that policymakers should prioritize addressing exchange rate issues rather than solely focusing on crude oil prices when formulating food price policies. The study emphasizes that stabilizing the national currency is of greater importance than controlling oil prices, as demonstrated by the research findings. Rising food prices have a detrimental impact on the economic access of vulnerable groups to sufficient food and pose a significant threat to food security. Therefore, it is recommended to pay attention to the positive relationship between increasing exchange rates and agricultural product prices. In the short term, it is essential to implement supportive policies to prevent a reduction in economic access to food. These policies should aim to address the challenges faced by vulnerable groups in accessing affordable food. By taking these measures, policymakers can mitigate the negative consequences of rising food prices and ensure food security for all.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Asymmetric
 • Exchange rates
 • Food Prices
 • NARDL
 • Oil price
 • Abdlaziz, R.A., Rahim, K.A., & Adamu, P. (2016). Oil and food prices co-integration nexus for Indonesia: A non-linear autoregressive distributed lag analysis. International Journal of Energy Economics and Policy6(1): 82-87.
 • Alam, M.I., & Quazy, R.M. (2003). Determinants of capital flight: An econometric case study of Bangladesh. International Review of Applied Economics17(1): 85-103. https://doi.org/10.1080/713673164.
 • Ali, I., Khan, I., Ali, H., Baz, K., Zhang, Q., Khan, A., & Huo, X. (2020). The impact of agriculture trade and exchange rate on economic growth of Pakistan: an NARDL and asymmetric analysis approach. Ciência Rural50. https://doi.org/10.1590/0103-8478cr20190005.
 • Arize, A.C., Malindretos, J., & Igwe, E.U. (2017). Do exchange rate changes improve the trade balance: An asymmetric nonlinear cointegration approach. International Review of Economics & Finance49: 313-326. https://doi.org/10.1016/j.iref.2017.02.007.
 • Athanasenas, A., Katrakilidis, C., & Trachanas, E. (2014). Government spending and revenues in the Greek economy: evidence from nonlinear cointegration. Empirica41: 365-376. https://doi.org/10.1007/s10663-013-9221-3.
 • Baffes, J. (2007). Oil spills on other commodities. Resources Policy 32(3): 126-134. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2007.08.004.
 • Baffes, J., & Dennis, A. (2013). Long-term drivers of food prices(p. 6455). Washington, DC, USA: World Bank.
 • Bakhshoodeh, M. (2002). Predicting the effects of eliminating government interference from the wheat market. Agricultural Economics and Development 9(35): 161-175.
 • Barikani, A., & Shahbazi, H. (2016). Assessment of the effect of input subsidy support on Iran\'s agricultural TFP. Agricultural Economics and Development24(1): 247-270. http:/doi.org/10.30490/aead.2016.59029.
 • Butt, S., Ramakrishnan, S., Loganathan, N., & Chohan, M.A. (2020). Evaluating the exchange rate and commodity price nexus in Malaysia: evidence from the threshold cointegration approach. Financial Innovation6(1): 1-19.
 • Caporale, G., & Pittis, N. (2004). Estimator choice and Fisher's paradox: a Monte Carlo study. Econometric Reviews23(1): 25-52. https://doi.org/10.1081/ETC-120028835.
 • Chen, S.T., Kua, H.I., & Chen, C.C. (2010). Modeling the relationship between the oil price and global food prices. Applied Energy 87(8): 2517-2525. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2010.02.020.
 • Greenwood-Nimmo, M., & Shin, Y. (2013). Taxation and the asymmetric adjustment of selected retail energy prices in the UK. Economics Letters121(3): 411-416. https://doi.org/10.1016/j.econlet.2013.09.020.
 • Harri, A., Nally, L., & Hudson, D. (2009). The relationship between oil, exchange rates, and commodity prices. Journal of Agricultural and Applied Economics41(2): 501-510. https://doi.org/10.1017/S1074070800002959.
 • Ibrahim, M.H. (2015). Oil and food prices in Malaysia: a nonlinear ARDL analysis. Agricultural and Food Economics3: 1-14. https://doi.org/10.1186/s40100-014-0020-3.
 • Jafari Samimi, A., & Farajzade, Z. (2019). Factors affecting food price index in Iran. Journal of Agricultural Economics Researches11(1). http:/doi.org/20.1001.1.20086407.1398.11.41.1.6.
 • Jafari Samimi, A., & Mostafapour, Y. (2020). The symmetric test of the impact of the real exchange rate on the value-added of the agriculture sector in Iran: application of the‎ Markov Switching Method‎. Macroeconomics Research Letter14(28): 39-60. http:/doi.org/10.22080/IEJM.2020.14229.1597.
 • Kohansal, M., & Hezareh, R. (2017). The impacts of oil price shocks, exchange rate on food prices in urban areas of Iran. Agricultural Economics Research8(32): 171-190.
 • Kwon, D.H., & Koo, W.W. (2009). Price transmission channels of energy and exchange rate on food sector: A disaggregated approach based on stage of process(No. 319-2016-9825).
 • Layani, G., Bakhshoodeh, M., Aghabeygi, M., Kurstal, Y., & Viaggi, D. (2020). The impact of food price shocks on poverty and vulnerability of urban households in Iran. Bio-based and Applied Economics9(1): 109-125. https://doi.org/10.13128/bae-8892.
 • Layani, G., & Esmaeili, A. (2015). Evaluation of urban households’ vulnerability to rising prices of foods imports in Iran. Agricultural Economics Research7(27): 109-127.
 • Mutuc, M., Pan, S., & Hudson, D. (2011). Response of cotton to oil price shocks. Agricultural Economics Review12(389-2016-23468).
 • Narayan, P.K., & Narayan, S. (2005). Estimating income and price elasticities of imports for Fiji in a cointegration framework. Economic Modelling22(3): 423-438. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2004.06.004.
 • Nazlioglu, S., & Soytas, U. (2011). World oil prices and agricultural commodity prices: Evidence from an emerging market. Energy Economics33(3): 488-496. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2010.11.012.
 • Nazlioglu, S., & Soytas, U. (2012). Oil price, agricultural commodity prices, and the dollar: A panel cointegration and causality analysis. Energy Economics34(4): 1098-1104. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2011.09.008.
 • Nematollahi, Z., Shahnoushi Froushani, N., Javanbakht, O., & Daneshvar Kakhki, M. (2013). Effects of subsidies targeted of energy carriers on agriculture and food industry in Iran. Agricultural Economics and Development21(3): 35-58. https://doi.org/10.30490/AEAD.2013.58708.
 • Pesaran H., Shin, Y., & Smith, R.J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics16(3): 289-326. https://doi.org/10.1002/jae.616.
 • Pesaran, M.H., & Shin, Y. (1995). An autoregressive distributed lag modelling approach to cointegration analysis(Vol. 9514). Cambridge, UK: Department of Applied Economics, University of Cambridge.
 • Pishbahar, E., Ghahremanzadeh, M., & Aref Eshghi, T. (2014). Exchange pass-through in to food inflation in Iran. Agricultural Economics 7(4): 1-21.
 • Reboredo, J.C. (2012). Do food and oil prices co-move?. Energy Policy 49: 456-467. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2012.06.035.
 • Reboredo, J.C., & Ugando, M. (2014). US dollar exchange rate and food price dependence: Implications for portfolio risk management. The North American Journal of Economics and Finance30: 72-89. https://doi.org/10.1016/j.najef.2014.08.005.
 • Sarabi, Z., Ansari, V., Salami, H., & Hosseini, S. (2020). Analyzing the effect of increase in exchange rate on cost price of agricultural products. Journal of Agricultural Economics and Development 34(2): 201-221. https://doi.org/10.22067/jead2.v34i2.86055.
 • Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. Festschrift in honor of Peter Schmidt: Econometric Methods and Applications 281-314. https://doi.org/10.1007/978-1-4899-8008-3_9.
 • Tarazkar, M., Sheikhzeinoddin, A. (2019). The impacts of asymmetric oil shocks on agricultural commodity price: application of nonlinear autoregressive distributed lags (NARDL) approach. Journal of Agricultural Economics Researches11(1).  https://doi.org/1001.1.20086407.1398.11.41.5.0.
 • Wong, K., & Shamsudin, M.N. (2017). Impact of crude oil price, exchange rates and real GDP on Malaysia's food price Fluctuations: Symmetric or Asymmetric?. International Journal of Economics & Management11(1).
 • Yu, T.H. (Edward), Bessler, D.A., & Fuller, S. (2006). Cointegration and causality analysis of world vegetable oil and crude oil prices(No. 379-2016-21814). https://doi.org/22004/ag.econ.21439.
 • Zare Mehrjerdi, M., Ziaabadi, M., & Jalaei, S. (2011). The effects of trade liberalization and government size on employment in agricultural sector of Iran. Agricultural Economics4(4): 65-79.
 • Zhang, Q., & Reed, M. (2008). Examining the impact of the world crude oil price on China's agricultural commodity prices: the case of corn, soybean, and pork(No. 1368-2016-108438). https://doi.org/22004/ag.econ.6797.
 • Zou, L., Zheng, B., & Li, X. (2017). The commodity price and exchange rate dynamics. Theoretical Econ Lett 7: 1770–1793. https://doi.org/10.4236/.2017.
CAPTCHA Image