عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت اضافی خانوارها برای نان گندم کامل در شهر تبریز

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده

به دلیل مصرف محدود محصولات غذایی غلات کامل، نگرانی‌هایی در مورد سلامتی وجود دارد؛ لذا تحریک و تشویق مردم برای مصرف اینگونه محصولات بسیار ضروری است. در این راستا هدف مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت اضافی خانوار‌ها برای نان گندم کامل نسبت به نان معمولی در شهر تبریز بود. داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق پیمایش‌های میدانی، با طراحی و تکمیل پرسشنامه به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده از 302 خانوار در شهر تبریز در سال1399 جمع‌آوری گردید. برای رسیدن به هدف، از روش ارزش‌گذاری مشروط و مدل لاجیت ترتیبی بهره گرفته شد که با توجه به نقض فرض رگرسیون‌های موازی، مدل لاجیت ترتیبی تعمیم‌یافته برآورد گردید. بررسی نتایج مدل‌های لاجیت ترتیبی تعمیم‌یافته نشان داد در صورت وجود افراد بیمار، افرادی که شاخص سلامتی، آگاهی، تحصیلات و درآمد بالایی دارند، تمایل به پرداخت برای این نان بیشتر می‌باشد. همچنین در مورد نان گندم کامل سنگک، درصورت وجود افراد بیمار، افرادی که سطح شاخص سلامتی، آگاهی، درآمد بالایی دارند، بیشتر متمایل به خرید این نوع نان هستند. با افزایش شاخص عمومی خرید نان، آگاهی از مزایای نان گندم کامل، سطح درآمد و شاخص سلامتی احتمال تمایل به پرداخت اضافی برای نان گندم کامل افزایش می‌یابد. همچنین ضریب منفی و معنی‌دار متغیر جنسیت در مورد نان لواش و سنگک نشان داد که خانم‌ها تمایل به پرداخت بیشتری برای نان گندم کامل نسبت به آقایان دارند. نتایج مثبت و معنی‌دار شاخص آگاهی از نان کامل، اهمیت افزایش آگاهی خانوارها در تغییر رفتارهای آن‌ها را نشان می‌دهد، بنابراین نقش رسانه‌های گروهی در فرهنگ‌سازی و آگاهی خانوارها از مزایای این محصولات می‌تواند مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Affecting Factors on Households Extra Willingness to Pay to Whole Wheat-Grain Bread in Tabriz City

نویسندگان [English]

 • F. Tagavi
 • B. Hayati
 • M. Ghahremanzadeh
Department of Agricultural Economics Engineering, Faculty of Agriculture, University of Tabriz
چکیده [English]

Introduction
Bread holds a crucial position in Iranian cuisine and encompasses various types such as Barbari, Lavash, and Sangak. However, these bread varieties are often made from refined flours, lacking the nutritional benefits of whole grains. Reports from the Statistical Center of Iran indicate that bread purchases constitute a significant portion of household expenses. Recent studies have raised concerns about the adverse health effects associated with excessive consumption of refined bread, potatoes, and rice, including diabetes, indigestion, obesity, cardiovascular issues, and digestive system disorders. These concerns highlight the limitations of whole grain food consumption, such as whole wheat-grain bread. To address these health concerns, it becomes necessary to provide stronger incentives or encourage individuals to incorporate more whole grain products into their diets. Thus, the present study aims to analyze the factors influencing households' willingness to pay extra for whole wheat-grain bread, specifically Lavash and Sangak, in the city of Tabriz over a specified time period. By examining these factors, valuable insights can be gained to promote the consumption of healthier bread options and enhance public health outcomes.
Materials and Methods
To achieve the research objective, a questionnaire was developed, and data was collected through a random sampling method from households residing in the ten provinces of Tabriz city. Face-to-face interviews were conducted with 302 households during the summer of 2020. The data obtained from the questionnaire was analyzed using statistical and empirical techniques, specifically the Contingent Valuation Method (CVM), Sequential Logit (LS) model, and Generalized Sequential Logit (GSL) model. To ensure the validity of the models used, the Brant test of parallel regression was applied. This test evaluated whether there was proportionality in the odds model for ordinal logistic regression. It examined whether the observed deviations from our ordinal logistic regression model were significantly larger than what could be expected due to chance alone. This assessment helped ensure the reliability and accuracy of the statistical analysis conducted in the study.
Results and Discussion
The results of the study indicate that a high percentage of households in Tabriz city, specifically 90.73% for Lavash bread and 93.38% for Sangak bread, were willing to pay extra for whole wheat-grain options. Among the households, 40.4% expressed their willingness to pay less than 20% extra for the bread, while 26.82% were willing to pay more than 50% extra. Several factors were found to influence households' willingness to pay for whole wheat-grain bread. Positive effects were observed for the health index, knowledge of the benefits of whole wheat bread, education level, family income, presence of elderly individuals in the family, and frequent consumption of whole wheat Lavash bread. However, gender had a negative effect on households' willingness to pay for whole wheat-grain Lavash bread. Similarly, for whole wheat-grain Sangak bread, the health index, knowledge of the benefits of whole wheat bread, family income, and the presence of a patient individual in the family had positive effects, while gender had a negative effect. As the null hypothesis of the parallel regression test was rejected, the Generalized Sequential Logit model was applied to analyze the effects of various factors on households' willingness to pay at different levels (0%, less than 20%, 21-30%, 31-40%, 41-50%, and more than 50%) for different types of whole wheat-grain bread. The results of the model yielded different outcomes. Increases in the health index, awareness of whole wheat bread, family income, education level, presence of a patient individual in the family, and frequent consumption of whole wheat bread positively influenced households' willingness to pay more for both Lavash and Sangak bread. Education level and the presence of a patient individual in the family acted as incentives for whole wheat-grain Lavash bread, while gender and the number of household members deterred households from paying more. The general index of bread purchase was the only factor influencing households' willingness to pay more for whole wheat-grain Sangak bread. Education level, knowledge of the benefits of whole wheat bread, gender, and the number of household members had a negative impact on households' willingness to pay for Sangak bread. Moreover, the marginal effects of the coefficients were estimated at different levels, indicating how changes in the independent variables (such as health index, general index of bread purchase, awareness of whole wheat bread, family income, education level, knowledge of the benefits of whole wheat bread, frequent consumption of whole wheat bread, number of household members, presence of elderly individuals in the family, and presence of a patient individual in the family) affected households' willingness to pay for whole wheat-grain bread.
Conclusion
 According to the results, limitation in producing, supplying, and distributing the whole wheat-grain breads across the city, lack of easy access to whole wheat-grain stores, high prices, remote locations for purchases, and family awareness were the main and significant factors of using whole wheat-grain Lavash and Sangak breads among the Tabriz households. In this regard, the following policies were recommended: 1) Increasing the number of whole wheat-grain breads baking units and purchasing stores, 2) Group media can help to the acculturation and adaptation to the consumption of the whole grain bread, 3) Increasing awareness of whole wheat-grain bread benefits on health could be effective steps on the consumption of whole wheat-grain breads in Tabriz city.

کلیدواژه‌ها [English]

 • CVM
 • GSL
 • Households
 • Tabriz
 • Whole-Grain Bread
 • Akbari, N., Khoshakhlag, R., Sameti, M., & Shahidi, A. (2017). Estimating the willingness of consumers towards increasing the quality of bread in Isfahan. Journal of Kerman University of Medical Sciences 3(1): 89-113.
 • Ali, T., & Ali, J. (2020). Factors affecting consumers wilingness to pay for health and wellness food products, Journal of Agriculture Food Research 2: 1-8. https://doi.org/10.1016/j.jafr.2020.100076.
 • Anyam, OE., Fashogbon, AE., & Oni, OA. (2013). Consumers’ willingness to pay for safety attributes of bread in Lagos Metropolis, Nigeria. “4th International Conference of the African Association of Agricultural Economics”. Hammamet, Tunisia.
 • Argami, H., Sanjari, D., & Bozorgnia, A. (2006). Introduction to sample studies by Schifer and Mendenhal. University of Ferdowsi Mashhad Publications.
 • Bani Asadpoor, Z. (2012). Investigating the effect of subsidies on reducing bread wastes and increasing bread quality: A Case study for Sirjan city. Master Thesis, Agricultural Economics, Payame Noor University of Tehran, Tehran.
 • Dean, M., Shepherd, R., Arvola, A., Vassallo, M., Winkelmann, M., & Claupein, E. (2007). Consumer perceptions of healthy cereal products and production methods. Journal of Cereal Science 46(3): 188-196. https://doi.org/10.1016/j.jcs.2007.06.007.
 • Dennis, F., & Philip, F. (2002). Ordered logit analysis for selectively sampled data. Computational Statistics and Data Analysis 40(3): 477-497.
 • Daryayi, M. (2011). WholeGrain Bread, Wholemel Bread. Safir Ardhal Publications, Tehran.
 • Estajelo, M. (2016). Analysis the energy and exergy of flatbread baking units. Master Thesis, Department of Heat and Fluids, Kashan University, Kashan.
 • Grain and Commercial Services Company of East Azerbaijan Province. (2019). Bread production units in East Azerbaijan Province and the city of Tabriz. Availaible in http://gtc-east.ir/.
 • Greene, Wh. (2005). Econometric Analysis. Macmillan, NewYork, USA.
 • Ghaffari, M., Zandi Nasab, M., & Khadem Shahzadeh Taher, F. (2019). Identification and prioritization the factors affecting Willingness to pay for organic agricultural products from the perspective of consumers, Journal of Agricultural Economics and Development 33(4): 363-376.
 • Hao, H., Gua, J., Wang, M., & Liu, Z. (2022). An empirical study on consumers’ willingness to buy agricultural products online and its influencing factors, Journal of Cleaner Production 336: 1-8. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.130403.
 • Heshmati, B., & Azar Khosh, Y. (2016). Estimating the willingness of consumers towards increasing the quality of bread in Aligudarz city. “First E-Conference on Advances in Management and Accounting”. Tehran, 15th Febraury 2016. https://civilica.com/doc/359004
 • Jenkins, D.J.A., Wesson, V., Wolever, T.M.S., Jenkins, AL., Kalmusky, J.G.S., Csima, A., Josse, R.G., & Wong, G.S. (1988). Wholemeal versus wholegrain breads: Proportion of whole or cracked grain and the glycaemic response. Bmj 297: 958-960. http://doi.org/1136/bmj.297.6654.958.
 • Lee, K.H., & Hatcher, CB. (2001). Willingness to pay for information: An analyst's guide. Journal of Consumer Affairs 35(1): 120-140.
 • Mohammadi, H., Torabi, S., & Dogani, A. (2015). Application of ordered logit model in investigating the factors affecting people’s income (A case study in Tehran city). International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences 5(3): 166-178. http://doi.org/10.6007/IJAREMS/v4-i1/1608.
 • Nikookari, A., & Bazi, R. (2016). Investigating the tendency of consumers towards organic chicken meat in Mashhad city. Agricultural Economics 10(3): 87-65.
 • Oni, OA., Oladele, OI., & Inedia, OF. (2005). Consumer willingness to pay for safety labels in Nigeria: A case study of potassium bromate in bread. Department of Agricultural Extension and Rural Development, University of lbadan 6(3):381-388.
 • Pishbahar, E. (2018). Econometrics with the application of most econometric software packages. Volume II, Noor Elm, Tehran.
 • Pearce, D., & Seccombe, T. (2000). Economic valuation and environmental decision-making in Europe. Environmental Science and Technology 34(8): 1419-1425. http://doi.org/10.1021/es9906711.
 • Roosen, J., Fox, J.A., Hennessy, D.A., & Schreiber, A. (1998). Consumers’ valuation of insecticide use restrictions: an application to apples. Journal of Agricultural and Resource Economics 23(2): 367-384.
 • Rostami, M., & Mirzaei Daryani, Sh. (2017). Identifying and ranking the affecting factors on the development of whole grain bread market in Tabriz city. “International Conference on the Coherence of Management and Economics in Development”. Tabriz, 20th August 2017.
 • Safaei, J. (2014). Economic evaluation of Taleghani Forest Park services by using conditional valuation method. Master Thesis, Allameh Tabatabai University of Tehran, Tehran.
 • Sajdakowska, M., Gebski, J., Zakowska Biemans, S., & Jezewska Zychowicz, M. (2018). Willingness to eat bread with health benefits: habits, taste and health in bread choice. Journal of Public Health 167: 78-87. http://doi.org/10.1016/j.puhe.2018.10.018.
 • Slavin, JL., Jacobs, D., & Marquart, L. (1997). Whole‐grain consumption and chronic disease: protective mechanisms. Nutrition and Cancer 27(1): 14-21. http://doi.org/10.1080/01635589709514495.
 • Statistical Center of Iran. (2019). Annual Year Books from 2006 to 2016, Household income and costs.
 • Talebi, T. (2014). Investigation and pathology of the bread industry. Infrastructure Studies (Department of Agriculture), Research Center of the Islamic Consultative Assembly 14098: 39 - 1.
 • Tavakoli Rad, G. (2017). Estimation of economic-recreational value of Kashpol forest park through using conditional valuation method. Master Thesis, Allameh Tabatabaei University, Tehran.
 • Winnemuller, M. (2016). Consumers’ evaluation of whole meal bread: Effects of communication campaigns stressing health versus pleasurable aspects. Bachelor Thesis, Wageningen University, Netherland.
 • Williams, R. (2010). Generalized ordered logit models. Stata Journal 6(1): 58-82.
 • Yadavar, H., & Pakrooh, P. (2021). Determination of effective components on consumer behavior of healthy and organic products based on BASNEF model, Agricultural Extension and Education Research 14(2): 80-92.
 • Zanjani, S., Andervazeh, L., & Jalili, S. (2020). Studying the factors affecting the attitude and intention of buying organic food consumers: structural equation model, Iranian Journal of Health Education and Promotion 8(1): 35-44.
 • Zhaleh Rajabi, M. (2008). Investigating the affecting factors on bread wastes from production to consumption: A case study of Mashhad city. Master Thesis, Department of Agricultural Economics, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad.
CAPTCHA Image