دوره و شماره: دوره 37، شماره 3 - شماره پیاپی 60، مهر 1402، صفحه 231-364 
تحلیل مؤلفه‌های تأثیرگذار بر بهبود مدیریت مزارع برنج در شهرستان رودبار

صفحه 341-364

10.22067/jead.2023.82560.1195

حسین شعبانعلی فمی؛ سید محمد صادق تیموری سندسی؛ ناصر مطیعی؛ مهسا معتقد