تحلیل مؤلفه‌های تأثیرگذار بر بهبود مدیریت مزارع برنج در شهرستان رودبار

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت و توسعه کشاورزی-دانشکده کشاورزی-دانشگاه تهران-کرج-ایران

2 دانشکده کشاورزی- دانشگاه تهران

3 گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، کرج، دانشگاه تهران، کرج-ایران

4 گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف این مطالعه، بررسی مؤلفه­های تأثیرگذار بر بهبود مدیریت مزارع برنج در شهرستان رودبار بود که در قالب پارادایم کمی حاکم بر این پژوهش انجام شد. حجم نمونه تحقیق 252 نفر از کشاورزان شهرستان رودبار بودند که به­روش تصادفی ساده مورد­بررسی قرار گرفتند. باتوجه به شاخص­های محاسبه شده، پایایی و روایی مدل تایید گردید. به­منظور بررسی مؤلفه­های تاثیرگذار بهبود مدیریت مزارع برنج در شهرستان رودبار از یک مقیاس با 48 گویه که باطیف پنج گزینه­ای لیکرت مشتمل بر دو بخش کلی شامل ویژگی­های فردی-حرفه­ای شالی­کاران و گویه­های مربوط به بهبود مدیریت سنجیده شد، استفاده گردید. داده­های گردآوری شده با روش تحلیل­عاملی­تاییدی با نرم­افزار LISREL8.8 تحلیل شدند. نتایج نشان داد مدیریت­تغذیه، مدیریت آفات و بیماری­ها و علف­های هرز، مدیریت فنی ـزراعی، مدیریت فروش و بازاریابی، مدیریت آب و خاک و مدیریت نیروی انسانی و سرمایه­های اجتماعی از جمله مؤلفه­هایی هستند که بهبود مدیریت مزارع برنج را تبیین می­کنند. برمبنای نتایج می­توان این­گونه استنباط نمود که کشاورزان می­بایست عوامل فنی و اجتماعی را در بهبود مدیریت مزارع خود موردتوجه قرار دهند. درراستای نتایج تحقیق پیشنهاد می­شود شرکت­های فنی خدماتی با مشارکت شرکت­های خصوصی اقدام به معرفی محلول­های تغذیه­ای مناسب برای دوره­های مختلف رشد و نمو برنج نماید تا شالیکاران بتوانند با مدیریت تغذیۀ شالیزارهای خود، کمیت و کیفیت محصول خود را بهبود بخشند. همچنین می­توان از طریق معرفی ماشین­های جدیدی که با شرایط منطقه و ارقام موردکشت در مزارع سازگار است، بهره­وری را افزایش داد. در همین­راستا، برگزاری نمایشگاه‌های سالانه مرتبط با معرفی فناوری‌های نوین مانند ماشین­آلات تولید و فرآوری برنج می­تواند مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of Factors Influencing Rice Farm Management Improvement in Rudbar County

نویسندگان [English]

 • H. Shabanali Fami 1
 • S.M.S. Teymoori Sendesi 2
 • N. Motee 3
 • M. Motaghed 4
1 Professor in Department of Agricultural Management and Development, College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj,Iran
2 College of Agriculture, University of Tehran
3 Department of Agricultural Management and Development, University of Tehran. Karaj. Iran
4 Department of Agricultural Extension and Education, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Introduction
In order to meet the increasing demands of the growing population, it is essential to boost rice production. This not only ensures food security but also helps maintain environmental well-being. To achieve these goals, it is crucial for crop management research to focus on increasing rice yields while minimizing water usage. In Iran, particularly in the Rudbar region, recognizing the significance of rice cultivation in agriculture is of utmost importance. To improve rice field management, various aspects such as water and soil resource management, pest and disease control, nutrition management, sales and marketing strategies, human resources and social capital management, as well as technical and agricultural improvements need to be addressed. Therefore, the aim of the present study was to identify more effective methods for managing the rice fields in Rudbar county, Iran. Materials and Methos Initially, the researchers conducted a comprehensive analysis of available national and international databases to gather background information for the study. This analysis aimed to establish an initial list of components that could contribute to improving the management of rice fields. The statistical population of the study consisted of all 850 rice farmers in Rudbar City. Using the Karjesi-Morgan table, a statistical sample size of 265 participants was estimated, which corresponded to the size of the population. Eventually, 252 questionnaires were collected after distributing them to the participants, resulting in an 88% response rate. The opinions of faculty members from Tehran University's Department of Agricultural Management and Development were sought to assess the content validity of the questionnaire which was finally confirmed. To assess the reliability or internal consistency of the questionnaire, Cronbach's alpha coefficient was calculated for each of its components. All coefficients were found to be above 0.7, indicating good reliability of the study tool. The data obtained from the questionnaires was subjected to statistical analysis using the LISREL 8.8 software. A confirmatory factor analysis model was applied to examine the data. The reliability of the indicators loaded on each structure was evaluated using the t statistic. Indicators with values exceeding the critical limit of 1.96 were considered to have the required precision for measuring the relevant structure. Additionally, significant factor loadings were determined by extracting values greater than 0.5 from the factor loadings. It is important to note that Cronbach's alpha (with values higher than 0.7) was utilized to assess the reliability of the constructs.
 
Results and Discussion
The research findings highlighted several significant factors that have a substantial impact on improving the management of rice farms. These factors encompassed various aspects, including water and soil management, human resources and social capital, nutrition management, pest, disease, and weed management, technical and agricultural management, as well as sales and marketing management. Regarding water and soil management, the study emphasized the importance of optimal application of water resources, consideration of water quality, sediment control, and prevention of toxins and sewage from entering rice fields. Given the submerged nature of some rice stalks and the perpetually swampy conditions of rice fields, it is crucial to ensure the quality of incoming water and prevent the presence of mud and sediments. In terms of nutrition management, the research findings stressed the significance of using fertilizers effectively to enhance rice productivity. This involved post-planting strengthening, adherence to appropriate fertilizer consumption guidelines, and the utilization of plant and animal residues. Nutrition management, along with pest and disease control, played a vital role in successful rice field management. Another factor contributing to effective rice field management was the control of pests, diseases, and weeds. The study highlighted the benefits of employing an integrated approach to manage rice plant diseases and pests, which yielded better outcomes. The research findings also emphasized the role of technical and agricultural management in enhancing rice field operations. This included the use of transplanting machinery and improved seeds, mechanization of cultivation activities, and the application of fertilizer spraying machinery. These measures underscored the need for innovation in rice fields, emphasizing the importance of mechanization and the utilization of modern agricultural instruments. It was recommended that rice producers embrace technological advancements to optimize their technical and agricultural practices. Furthermore, the management of human resources and social capital played a significant role in rice field management. This encompassed fostering the growth of social capital, enhancing knowledge and skills, and utilizing mass media for skill and career development. The findings suggested that increasing cooperation, trust, and organization among rice farmers could be a strategy to revive social capital and enhance management practices. Lastly, the study highlighted important features of rice sales and marketing, such as employing an appropriate distribution system, excluding profit-seekers from the marketing cycle, and establishing regular customer relationships. Overall, the research findings emphasized the importance of addressing various factors, including water and soil management, nutrition management, pest and disease control, technical and agricultural management, human resources and social capital, as well as sales and marketing management, in order to effectively manage rice fields. Implementing these strategies would contribute to improved productivity and sustainable management practices in rice cultivation.
 
Conclusion
The findings of the study indicated the significance of several measures to improve the management of rice fields. These measures included the utilization of additional fertilizers and adherence to fertilizer usage guidelines, as well as the adoption of mechanized planting and harvesting equipment. It was also recommended to provide skill training programs for rice farmers and introduce online marketing platforms to facilitate the sale of rice. Furthermore, the study highlighted the importance of establishing specialized communication channels and implementing a contract system for rice production and sales through dedicated local organizations. This approach would ensure efficient coordination and enhance the management of rice fields. Additionally, private businesses were recognized for introducing new technologies, while the government played a crucial role in providing the necessary infrastructure and platforms to support rice field management. Improving the skills of rice farmers, especially in terms of market innovations, was identified as a key factor in enhancing the management of rice fields. This aspect should be considered alongside institutional and policy-making advancements to ensure comprehensive improvements in rice field management.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Farm management
 • Rice
 • Rudbar county
 • Rice grower
 1. Abbasi, F., Abbasi, N., & Tavakoli, A. (2016). Water efficiency in the agricultural sector; Challenges and prospects, Water and Sustainable Development Journal, 4(1), 141-144. (In Persian). https;//doi.org/10.22067/jwsd.v4i1.67121
 2. Abdullahzadeh, Gh., Sharifzadeh, M., & Ahmadi Gurji, H. (2012). Factors affecting the use of biological pest control operations by farmers in rice fields in Sari city. Journal of Economic Research and Agricultural Development of Iran, 2-46(4), 688-655. (In Persian). https://doi.org/20.1001.1.20081758.1394.11.1.14.8
 3. Aghasafari, H., & Karbasi, A. (2017). The impact of attitudes toward branded products on consumer purchase behavior (Case study: rice). Journal of Agricultural Economics and Development, 31(2), 149-156. (In Persian). https://doi.org/10.22067/jead2.v31i2.59724
 4. Agricultural (2016). Agricultural management of rice reserves. Published by the Ministry of Agriculture. (In Persian). https://agrilib.areeo.ac.ir/book_9573.pdf
 5. Ahmadi Khatir, M., Ismaili, M.A., Abbasi, R., & Kaveh, M. (2022). Evaluation of morphological traits, yield and yield components of different rice cultivars in direct cultivation in competition with weeds. Journal of Agricultural Knowledge and Sustainable Production, 32(2), 18. (In Persian). https://doi.org/10.22034/saps.2021.44978.2650
 6. Ahmadi, H., Ebadzadeh, H., Hatami, F., Abdshah, H., & Kazemian, A. (2018). Agricultural statistics of the 1396-1397 crop year, first volume: Crops. Planning and Economic Deputy of the Ministry of Jihad Agriculture, p. 95. (In Persian). https://www.gisoom.com/book
 7. Amini, A., Nouri, H., & Aslani-Sangdeh, B. (2014). Evaluating and measuring the sustainability of rice farming using multi-criteria decision-making methods (case study: Razvanshahr city). Journal of Agricultural Promotion and Education Sciences of Iran, 11(1), 101-126. (In Persian). https://doi.org/20.1001.1.20081758.1394.11.1.8.2
 8. Amoogholi Tabari, M., & Nasiri, M. (2019). Integrated pest management of important rice’s pests and canola seed in rotated cultivation system, Magazine of Rice Farm, 2(1), 14-21, (In Persian)
 9. Asghari Lalami, H., Voladabadi, A., Yazdani, M.R., Zakrin, H., & Qalipour, M. (2019). Evaluating the effect of periodic irrigation management on the physiological indicators of growth and the amount of water consumption of four-digit rice in Gilan province. Journal of Agricultural Ecology, 12(4), 595-612. (In Persian). https://doi.org/10.22067/agry.2020.37569
 10. Berari, H., & Berimani, H. (2015). Entomology and rice pests. Applied Scientific Higher Education Institute of the Ministry of Jihad Agriculture. 176. (In Persian). https://press-extension.areeo.ac.ir/book_85.html
 11. Bhandaria, S., Khanala, S., & Dhakalb, S. (2020). Adaption of direct seeded rice over puddled-transplanted rice for resource conservation and increasing wheat yield. Food Agriculture, 1(2), 44-51. https://doi.org/10.26480/rfna.01.2020.59.66
 12. Boazar, M., Yazdanpanah, M., & Abdshahi, A. (2017). Determinants of rice cultivation pattern change in Shushtar city using interpersonal behavioral theory and health belief models. Science of Agricultural Promotion and Education of Iran, 2(14), 18. (In Persian). http://doi.org/20.1001.1.20081758.1397.14.2.8.5
 13. Carrijo, D.R., Lundy, M.E., & Linquist, B.A.(2017). Rice yields and water use under alternate wetting and drying irrigation: A meta-analysis. Field Crops Research, 203, 173-180. https://doi.org/10.1016/j.fcr.2016.12.002
 14. Charmchian Langerodi, M. (2015). An investigation of factors affecting the management of risk for the rice cultivating women in Sari town with LISREL application. Journal of Agricultural Economics and Development, 29(2), 126-138. (In Persian). https://doi.org/10.22067/jead2.v0i0.34739
 15. Dalili, A., Berari, H., Ramzanpour, M., Hosseini Chalashtri, M., Mahmoudi, M., Bahadri, M., Nur Alizadeh, M., Cherati, A., Shahabian, M., Berari, H., & Farhadi, A. (2019). Management of organic rice production. Rice Promotion Journal, 2(1), 3. (In Persian)
 16. Darzi Naft Chali, A., & Karandish, F. (2015). Management of rice cultivation in Mazandaran province under climate change conditions. Journal of Water Research in Agriculture, 30(3), 346-333. (In Persian). https://doi.org/10.22092/jwra.2016.107154
 17. Devkota, K.P., Khanda, C.M., Beebout, S.J., Mohapatra, B.K., Singleton, G.R., & Puskur, R. (2020). Assessing alternative crop establishment methods with a sustainability lens in rice production systems of Eastern India. Journal of Cleaner Production, 244, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118835
 18. Ebrahimi, S. (2021). The first Mechanized harvesting of rice product in Rudbar county, Mehrnews Agency, News Code: 5274875, Available at: https://www.mehrnews.com/news/5274875.
 19. Gebre, G.G., Isoda, H., Rahut, D.B., Amekawa, Y., & Nomura, H. (2021). Gender differences in agricultural productivity: Evidence from maize farm households in southern Ethiopia. GeoJournal, 86, 843-864. https://doi.org/10.1007/s10708-019-10098
 20. Geological Survey & Mineral Exploration of Iran. (GSMEI). (2019). Rudbar County, Available at: https://gsi.ir/guilan/fa/page/3527
 21. Hajjar, M.J., Ahmed, N., Alhudaib, K.A., & Ullah, H. (2023). Integrated insect pest management techniques for rice. Sustainability, 15(5), 4499. https://doi.org/10.3390/su15054499
 22. He, G., Wang, Z., & Cui, Z. (2020). Managing irrigation water for sustainable rice production in China. Journal of Cleaner Production, 245, 118928.
 23. Hosseini Yekani, S.A., Nematollahi, Z., & Hosseinzadeh, M. (2017). The welfare effects of rising of domestic rice price on Mazandaranian households. Journal of Agricultural Economics and Development, 31(3), 228-239. (In persian). https://doi.org/10.22067/jead2.v31i3.62855
 24. Ishfaq, M., Akbar, N., Anjum, S.A., & ANWAR-IJL-HAQ, M. (2020). Growth, yield and water productivity of dry direct seeded rice and transplanted aromatic rice under different irrigation management regimes. Journal of Integrative Agriculture, 19(11), 2656-2673. https://doi.org/10.1016/S2095-3119(19)62876-5
 25. Ismaili-Nejad, I., & Davari, K. (2019). Water allocation management in Iran, a path in the passage of time. Water and Sustainable Development Quarterly, 7(2), 23-32. (In Persian). https://doi.org/10.22067/jwsd.v7i2.85262
 26. ISNA. (2022). It is less economical to grow rattan than to grow wheat in Rudbar. Available at: https://www.isna.ir/news/1401042819336. (In Persian)
 27. Jabran, K., & Chauhan, B.S. (2015). Weed management in aerobic rice systems. Crop Protection, 78, 151-163. https://doi.org/10.1016/j.cropro.2015.09.005
 28. Jamshidi, A., Nouri-Zaman-Abadi, H.A., Gemini, D., & Spring, J. (2014). Investigation and evaluation of effective structures on sustainable agriculture (case study: rice farmers of Shirvan city, Cherdavel, Ilam province). Geographical Research Quarterly, 30(3), 118. (In Persian)
 29. Kar, I., Mishra, A., Behera, B., Khanda, C., Kumar, V., & Kumar, A. (2018). Productivity trade-off with different water regimes and genotypes of rice under non-puddled conditions in Eastern India. Field Crops Research, 222, 218-229. https://doi.org/10.1016/j.fcr.2017.10.007
 30. Karimi Fard, M., Zakirinia, M., Kayani, A.R., & Faiz Bakhsh, M.T. (2019). The effect of drip and rain irrigation systems on rice yield and water efficiency in two methods of seed cultivation and direct seed cultivation. Water and Soil Journal, 4(5), 1019-1032. (In Persian). https://doi.org/10.22067/jsw.v34i5.84952
 31. Khosravi, A., Naimi, S., Rostami, M., & Nabipour, A. (2018). Management of rice seedling diseases to produce healthy seedlings. Rice Promotion Magazine, 1, 19-13. (In Persian)
 32. Larijani, M.R., Asli‐Ardeh, E.A., Kozegar, E., & Loni, R. (2019). Evaluation of image processing technique in identifying rice blast disease in field conditions based on KNN algorithm improvement by K‐ Food Science & Nutrition, 7(12), 3922-3930. https://doi.org/10.1002/fsn3.1251
 33. Lu, Q.Q., Song, Y.F., Pan, K.Q., Yun, L.I., Tang, M.X., Zhong, G.H., & Jie, L.I.U. (2022). Improved crop protection and biodiversity of the agroecosystem by reduced tillage in rice paddy fields in southern China. Journal of Integrative Agriculture, 21(8), 2345-2356. https://doi.org/10.1016/S2095-3119(21)63802-9
 34. Lyu, T., Shen, J., Ma, J., Ma, P., Yang, Z., Dai, Z.;... & Li, M. (2021). Hybrid rice yield response to potted-seedling machine transplanting and slow-release nitrogen fertilizer application combined with urea topdressing. The Crop Journal, 9(4), 915-923. https://doi.org/10.1016/j.cj.2020.08.013
 35. Martin, S. (2022). A study on brand positioning of keerthi nirmal rice.
 36. Mataia, A.B., Beltran, J.C., Manalili, R.G., Catudan, B.M., Francisco, N.M., & Flores, A.C. (2020). Rice value chain analysis in the Philippines: Value addition, constraints, and upgrading strategies. Asian Journal of Agriculture and Development, 17(1362-2020-1834), 19-42. https://doi.org/10.22004/ag.econ.307976
 37. Meidoun. (2023). Rudbar, Available at: https://meidoun.ir/home/landuseitem/347
 38. Motamed, M.K., Qorbani Pir Alidehi, F., & Alizadeh Azbari, Kh. (2022). The effect of rice farmers' participation in integrated rice pest management plans with an emphasis on environmental criteria (Wakawi case: Fuman city, Gilan province). Environmental Science Quarterly, 20(1), 199-220. (In Persian). https://doi.org/10.52547/envs.2021.1025
 39. Nazari, Sh., Hosseini Chaleshtari, M., Elah Qolipour, M., Ebadi, A.A. (2021). Management of rice fields using accurate data. Rice Extension Journal, 1(5), 41-38. (In Persian)
 40. Pan, H., Huang, H., Zhang, L., Ma, S., Yang, H., & Wang, H. (2019). “Adjusting internal organs and dredging channel” electroacupuncture treatment prevents the development of diabetic peripheral neuropathy by downregulating glucose‐related protein 78 (GRP78) and caspase‐12 in streptozotocin‐diabetic rats. Journal of Diabetes, 11(12), 928-937.
 41. Prayitno, G., Hayat, A., Efendi, A., Tarno, H., & Fauziah, S.H. (2022). Structural model of social capital and quality of life of farmers in supporting sustainable agriculture (Evidence: Sedayulawas Village, Lamongan Regency-Indonesia). Sustainability, 14(19), 12487. https://doi.org/10.3390/su141912487
 42. Rahimi Pol, M., Akbari Naudhi, D., Asadi, R., Bagheri, A., & Shirdel Shahamiri, F. (2022). The effect of intermittent and flood irrigation methods on the performance and water efficiency of rice irrigation in Amol city. Iranian Water Research Journal, 16(4), 102-93. (In Persian). https://doi.org/10.22092/JWRA.2022.356658.899
 43. Raisi Monfared, A., & Yavari, A. (2019). Investigating the status of nutrients in the soil and plants of some natural habitats of the medicinal plant Mariam Galli Gulf. Plant Process and Performance Quarterly, 9(39), 229-217. (In Persian). https://doi.org/20.1001.1.23222727.1399.9.39.2.1
 44. Safrian Zangir, V., Shokri, F., Rouhi, F., & Naderi, B. (2015). Investigating the role of climatic parameters and the risks of cultivation, rice yield in Gilan province, a case study: (Rodsar city). International Conference on Innovation in Science and Technology, Barcelona-Spain. (In Persian)
 45. Sarai, S., & Afarakhte, H. (2016). The sustainability of Gilan paddy fields and the factors affecting it (Case: Rasht city). Agricultural Promotion and Education Research Quarterly, 10(4), 57-68. (In Persian)
 46. Sedaghat, N., Pirdashti, H., Asadi, R., & Mousavi-Taghani, Y. (2015). Effect of different irrigation methods on rice water productivity. Journal of Water Research in Agriculture, 28(1), 1-9. (In Persian). https://doi.org/10.22092/JWRA/2019.119115
 47. Shahbazi, H., & Samdeliri, A. (2017). Assessment of rice production total factor productivity in several province: application of separable stochastic frontier function. Journal of Agricultural Economics and Development, 30(3), 207-217. (In Persian). https://doi.org/10.22067/jead2.v30i3.57530
 48. Sharma, P., Baidya, S., Kandel, S., Chaudhary, S., & Magar, P.B. (2022). Management of bacterial leaf blight disease of rice in farmer's field condition at Bhaktapur district of Nepal. Journal of Agriculture and Natural Resources, 5(1), 105-112.
 49. Soltani Nejad, H., Naserpour, A., Fallah, J., & Naroi, M. (2016). Supporting policies of the agricultural sector with a focus on market-based approaches, Iran Commodity Exchange Publications. Second edition. (In Persian)
 50. Stuart, A.M., Pame, A.R.P., Silva, J.V., Dikitanan, R.C., Rutsaert, P., Malabayabas, A.J.B., Lampayan, R.M., Radanielson, A.M., & Singleton, G.R. (2016). Yield gaps in rice-based farming systems: Insights from local studies and prospects for future analysis. Field Crops Research, 194, 43–56. https://doi.org/10.1016/j.fcr.2016.04.039
 51. Tabari, M., Qahari, H., & Dadpourmaghanlou, H. (2011). Rice banded stem borer, technical-scientific publication of the Iran Rice Research Institute, p. 39. (In Persian)
 52. Takeshima, H., & Mano, Y. (2023). Intensification of rice farming: The role of mechanization and irrigation. Rice Green Revolution in Sub-Saharan Africa, 143-160.
 53. Tshewang, S., Sindel, B.M., Ghimiray, M., & Chauhan, B.S. (2016). Weed management challenges in rice for food security in Bhutan. Crop Protection, 90, 117-124.
 54. Vadehi, A., Younesi-Alamouti, M., & Sharifi Malvajerdi, A. (2018). Assessment of current status and determination of rice mechanization indices (Case study in Mazandaran province). Journal of Agricultural Engineering Research, 19(70), 25-40. (In Persian). https://doi.org/22092/erams.2017.106975.1114
 55. Weerakoon, W.M.W., Mutunayake, M.M.P., Bandara, C., Rao, A.N., Bhandari, D.C., & Ladha, J.K. (2011). Direct-seeded rice culture in Sri Lanka. Field Crops Research, 121, 53-63. https://doi.org/10.1016/j.fcr.2010.11.009
 56. Yousefzadeh, S., & Firouzi, S. (2016). The study of the factors affecting the development of mechanization of rice cultivation in Guilan province by Delphi technique. Iranian Journal of Biosystems Engineering, 47(1), 83-92. (In Persian). https://doi.org/10.22059/ijbse.2016.58480
 57. Zhang, S., Lu, J., Zhu, Y., Fang, Y., Cong, R., Li, X., & Ren, T. (2022). Rapeseed as a previous crop reduces rice N fertilizer input by improving soil fertility. Field Crops Research, 281, 108487. https://doi.org/10.1016/j.fcr.2022.108487
CAPTCHA Image