سنجش رفتار بازار در صنعت محصولات لبنی با استفاده از تابع سود محور

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی، اسدآباد، همدان، ایران

چکیده

بازار و شرایط حاکم بر آن به‌ویژه صنعت مواد غذایی همواره یکی از مسائل مهمِ پیشرویِ تصمیم‌گیران می‌باشد. زیرا شرایط بازار به لحاظ سطح رقابت برای دسترسی به کالا از منظر تصمیم‌سازان دولتی و به لحاظ قیمت برای تولید و عرضه‌کنندگان بخش خصوصی اهمیت دارد. محصولات لبنی به‌ویژه شیر و پنیر از منظر مصرف‌کننده یک کالای سلامتی‌بخش، از منظر تولیدکنندگان یک کالای تولیدی راهبردی و از منظر تصمیم‌گیرندگان دولتی یک عامل در تغییر سطح رفاه اجتماعی می‌باشد. بنابراین رفتار بازار اثر مهمی بر قیمت و از آن رو بر انگیزه تولید و در نهایت مصرف شیر و پنیر دارد. در این پژوهش سعی شده است یک چارچوب ساختاری برای بررسی رفتار صنعت محصولات لبنی به ویژه شیر و پنیر (به لحاظ سنجش سطح رقابت یا انحصار) با استفاده از تابع سود ارائه شود. همچنین با استفاده از رویکرد تغییرات حدسی (CV) [1] بر اساس مطالعه هوانیسیان و بوزیک (Hovhannisyan and Bozic, 2013) میزان اضافه‌بهای ناشی از وجود قدرت بازاری در سطح خرده‌فروشی برای سال‌های 1395-1400 در 7 استان منتخب برآورد شده است. نتایج نشان می‌دهد در مورد صنعت شیر، خرده‌فروشان بیشترین سود را در شیر برند B1 (شیر تولیدی شرکت صنایع شیر ایران) در طول سال‌های مورد مطالعه دریافت کرده‌اند. به‌گونه‌ای که بطور متوسط اضافه‌بهایی معادل 8/4 درصد دریافت کرده‌اند در حالی‌که این اضافه‌بها برای شیر تولیدی سایر برندها معادل 9/3 درصد می‌باشد. در مورد پنیر، اگرچه اضافه‌بها دریافتی خرده‌فروشان از پنیر B2 (پنیر تولیدی در شرکت‌های رقیبِ شرکت صنایع شیر ایران- بطور متوسط 0/4 درصد-) بیشتر است، اما تفاوت زیادی با اضافه‌بهای دریافتی پنیر تولیدی شرکت صنایع شیر ایران (بطور متوسط 9/3 درصد) ندارد. همچنین نتایج بیانگر آن است که ناهمسانی منطقه‌ای زیادی در بین استان‌‌های کشور (استان‌های مورد مطالعه) در صنعت محصولات لبنی وجود دارد بطوری‌که اضافه‌بها در سطح خرده‌فروشی در استان‌های مختلف متفاوت است که مهمترین دلیل آن می‌تواند تفاوت در سطح توسعه یافتگی در صنایع لبنی در استان‌های مختلف باشد. اضافه‌بها در شیر برند B1 از 3/3 درصد در استان آذربایجان‌شرقی تا 7 درصد در استان خراسان‌رضوی تغییر داشته است. اما خرده‌فروشان برای شیر تولیدی سایر برندها یعنی B2 از 3 درصد در استان آذربایجان‌غربی تا 9/6 درصد در استان اصفهان اضافه‌بها دریافت کرده‌اند. در مورد پنیر، اضافه‌بهای دریافتی شرکت‌های رقیبِ شرکت صنایع شیر ایران از 2 درصد در استان فارس تا 5/6 درصد در استان آذربایجان‌شرقی تغییر داشته است. اما خرده‌فروشان برای پنیر تولیدی در شرکت صنایع شیر ایران از 5/1 درصد در استان آذربایجان‌شرقی تا 7/6 درصد در استان فارس اضافه‌بها دریافت کرده‌اند. توجه به تفاوت‌های منطقه‌ای در برندینگ و بازاریابی محصولات شیر و پنیر، اهمیت دارد. همچنین، در نظر گرفتن عوامل سهم بازاری و تغییرات حدسی نیز می‌تواند در تعیین استراتژی‌های تولید و بازاریابی مؤثر باشد.
 
[1]- Conjectural Variation

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Measuring Market Behavior in the Dairy Products Industry Using the Profit-Oriented Function

نویسنده [English]

 • H. Shahbazi
Agricultural Economics Department, Sayyed Jamaleddin Asadabadi University, Asadabad, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Introduction
The market and the conditions governing it, especially the food industry, are always important issues for policymakers, decision makers and planners in the public and private sectors. Because market conditions are important in terms of the level of competition or monopoly on access to goods from the point of view of government decision-makers and the price from the point of view of production and private sector suppliers. In addition, both access and price factors greatly impact the amount of consumption and, consequently, the level of consumer’s welfare. Dairy products, especially milk and cheese, from the consumer's point of view, in addition to being good for health, from the point of view of agricultural producers, it is a strategic product, and from the point of view of government decision-makers, it is a factor in changing the level of social welfare. Of course, the market behavior has an important effect on the price and the motivation to produce and finally consume milk and cheese. However, factors such as encouraging consumption through public advertising can have a great effect on consumption motivation (Shahbazi, 2015). But the lack of competitive conditions in the production of products can reduce the consumption of milk and cheese and, as a result, create lost welfare for consumers and society. In other words, having a large share of the milk market by a small number of companies and production companies has made the market of dairy products a monopoly market and the existence of a monopoly in the market is considered one of the most important factors that cause lost welfare for consumers. (Gisser, 1982; Shahbazi, et al., 2009).
 
Materials and Methods
In this research, an attempt has been made to provide a structural framework for examining the performance of the dairy industry, especially milk and cheese (in terms of measuring the level of competition or monopoly). Based on the theory of NEIO, it is possible to quantify firms' market behavior in the absence of marginal cost data. The choice of demand model is of key importance in this type of analysis, since modeling a firm’s market behavior relies on correct representation of consumer preferences (Hovhannisyan & Bozic, 2013). In explaining consumer behavior, the functions selected for demand should be compatible with consumer theory, satisfy its theoretical characteristics, be easy to estimate, and have high predictive power. If, as the research shows, there is a non-linear relationship between demand and income, using a linear expenditure model will lead to an error and provide incorrect parameters. Recently, discrete choice demand models, such as the Logit specification, have increased in popularity in applied industrial organization research (Werden & Froeb, 1994). The random coefficient logit demand model is of particular interest, which allows for product differentiation and consumer heterogeneity. Finally, in this study, like some leading studies in the field of estimating the demand function of goods such as Hovhannisyan and Bozic (2013), uses an inverse demand system to create a structural framework of market behavior. In this approach, prices are endogenous. To model the inverse demand function and supply function, Leunberger's profit function approach (Luenberger, 1992) is used. Also, using the CV approach based on the study of Hovhannisyan & Bozic (2013), the amount of markup due to the existence of market power at the retail level is estimated for the years 2015-2021 in 7 selected provinces.
Results and Discussion
The choice of demand specification may significantly affect the estimation of structural coefficients. Therefore, several demand determination tests are performed using the Bewley likelihood ratio test (Bewley, 1986). The results show that there are quadratic utility effects in inverse demand functions. By using this feature, it is shown that the regional heterogeneity, i.e., , is the same as the lagged quantity, i.e., , the lagged price, i.e.,  and non-linear time effects, i.e., , are significant effects regarding the demand for milk and cheese. But seasonality, i.e., , has a negligible effect on the market for milk and cheese. The final demand relationship is estimated based on the results of the tests of various constraints on the model. The estimation of the complete model is done using the FIML method. Based on Hovhannisyan and Gould (2012), the constraint is applied. The estimation results indicate the presence of nonlinearity effects (effects) in utility function. Also, regional heterogeneity ( ), and the lagged quantity ( ), lagged price ( ) and nonlinear time effects ( ) have essential effects on milk and cheese demand. The results show that in the case of the milk industry, retailers have received the most mark up in B1 brand milk (milk produced by Iranian Dairy Industries Co.-IDIC) during the studied years. In such a way that on average they have received a markup equal to 4.8%, while this markup for milk produced by other brands is equal to 3.9%. Regarding the cheese industry, retailers receive a higher price markup for B2 cheese compared to cheese produced by competing companies of IDIC, averaging at 4.0%. However, the price markup for cheese produced by IDIC is only slightly lower, averaging at 3.9%. Also, the results show that there is a lot of regional heterogeneity among the provinces of the country (the studied provinces) in the dairy products industry that the variation in the degree of advancement of dairy industries across various provinces may be regarded as the foremost contributing factor. So that the surcharge at the retail level is different in different provinces. The price increase in B1 brand milk has changed from 3.3% in East Azarbaijan province to 7% in Razavi Khorasan province. But the retailers have received markup for milk produced by other brands, i.e. B2, from 3% in West Azarbaijan province to 6.9% in Isfahan province. In the case of cheese, the surcharge received by competing companies of IDIC has changed from 2% in Fars province to 6.5% in East Azarbaijan province. However, the retailers have received additional price from 1.5% in East Azarbaijan province to 6.7% in Fars province for the cheese produced in IDIC.
 
Conclusion
As anticipated, the market dynamics have exerted a significant influence on pricing, thereby shaping the incentives for milk and cheese production and, ultimately, consumption. The lack of competitive conditions in the production of milk and cheese (which has been mentioned in some studies such as Shahbazi et al., 2009 and Shahbazi & Faryadras, 2018 can reduce the consumption of milk and cheese and in the result of creating lost welfare for consumers and society. In other words, the possession of a large share of the milk market by a small number of companies (especially IDIC) and production companies makes the milk market a monopoly market, and the existence of a monopoly in the market is considered one of the most important factors that cause lost welfare for consumers. One of the processes that create competition is the development of the industry in terms of increasing the number of production companies by encouraging people to create dairy companies by providing incentive facilities from the government. Planning and investing in product advertising, especially in brands with a small market size, can help increase competition and transparency in the market. Acknowledging regional disparities in the branding and marketing of milk and cheese commodities is a crucial factor that demands attention. Additionally, factoring in market share dynamics and evolving consumer presumptions can provide valuable insights for making informed decisions regarding production and management strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Conjectural variation
 • Market behavior
 • Markup
 • Market power
 • Profit function
 1.  

  1. Baggio, M., & Chavas, J. (2009). On the consumer value of complementarity: A benefit function approach. American Journal of Agricultural Economics, 91, 489–502.
  2. Bergès-Sennou, F. (2006). Store loyalty, bargaining power and the Private Label production Issue. European Review of Agricultural Economics, 33, 315–355.
  3. Berry, S. (1994). Estimating discrete-choice models of product differentiation. RAND Journal of Economics, 25, 242–262.
  4. Bewley, R. (1986). Allocation Models: Specification, Estimation, and Applications. Cambridge, MA: Ballinger.
  5. Cavalleri, M., Eliet, A., Mcadam, P., Petroulakis, F., Soares, A., & Vansteenkiste, I. (2019). Concentration, Market Power and Dynamism In. Frankfurt and Main: European Central Bank (ECB).
  6. Cohen, M., & Cotterill, R. (2011). Assessing the impact of retailer store brand presence on manufacturer brands in an equilibrium framework. Journal of Industrial Economics, 59, 372–395.
  7. Corts, K. (1999). Conduct parameters and the measurement of market power. Journal of Econometrics, 88, 227–250.
  8. Danisman, G., & Demirel, O. (2018). Bank risk-taking in developed countries: The influence of market power and bank regulations. Journal of International Financial Markets, Institutions And Money, 59, 202-217. http://doi.org/10.1016/J.Intfin.2018.12.007
  9. Dhar, T., Chavas, P., Cotterill, R., & Gould, B. (2005). An econometric analysis of brand level strategic pricing between Coca-Cola company and Pepsico. Journal of Economics and Management Strategy, 14, 905–931.
  10. Dixon, G., & Somma, E. (2003). The evolution of consistent conjectures. Journal of Economic Behavior and Organization, 51, 523–536.
  11. Food and Agricultural Organization. (2023, January 9). Faostat. Retrieved From Http:/ www.Faostat.org.
  12. Fozouni Ardekani, Z., Farhadian, H., & Pezeshkirad, Gh.R.. (2017). Determine the degree of dairy industry development in Iran provinces; Using numerical taxonomy technique. Iranian Journal of Food Science and Technology, 14(64), 51-60. (In Persian with English abstact)
  13. Friedman, J., & Mezzetti, C. (2002). Bounded Rationality, Dynamic Oligopoly, and Conjectural Variations. Journal of Economic Behavior and Organization, 49, 287–306.
  14. Genesove, D., & Mullin, W. (1998). Testing static Oligopoly models: Conduct and cost in the sugar industry, 1890-1914. RAND Journal Of Economics, 29, 355–377.
  15. Gisser, M. (1982). Welfare implications of Oligopoly in U.S. food manufacturing. American Journal of Agricultural Economics, 64(4), 616-624. http://doi.org/ 10.2307/1240570
  16. Goodwin, B., & Harper, D. (2000). Price transmission, threshold behavior, snd asymmetric adjustment in the U.S. Pork sector. Journal Of Agricultural and Applied Economics,, 32(3), 543-553.
  17. Hosseini, S., Abbasifar, A., & Shahbazi, H. (2008). Study of market power in Iranian red meat marketing chain. Agricultural Economics and Development Journal, 16(1), 105-120. [In Persian with English Abstact]
  18. Hosseini, S., Shahbazi, H., & Abbasifar, A. (2008). Measuring the market power in the sugar imports market in Iran. Iranian Economic Research, 10(34), 145-160. (In Persian with English abstract)
  19. Hovhannisyan, V., & Bozic, M. (2013). A benefit-function approach to studying market power: an application to the U.S. yogurt market. Journal of Agricultural and Resource Economics, 38(2), 159-173.
  20. Hovhannisyan, V., & Gould, B. (2012). A structural model of the analysis of retail market power: The case of fluid milk. American Journal of Agricultural Economics, 94, 67–79.
  21. Hovhannisyan, V., & Stiegert, K. (2011). Vertical channel analysis of the U.S. milk market. Agricultural & Applied Economics Association’s 2011 AAEA & NAREA Joint Annual Meeting. Pittsburg: Available Online At Http://Ageconsearch.Umn.Edu/Bitstream/ 103631/2/Paper_1_AAEA2011.Pdf.
  22. Hyde, C., & Perlof, J. (1998). Multimarket market power estimation: The Australian retail meat sector. Applied Economics, 30, 1169–1176.
  23. Khodadad-Kashi, F., & Moradi, M. (2017). Comparing market power, cost efficiency and conjectural elasticity of Iran’s banking sector: Pre and post banking sanctions. Quartery Journal of Economic Research and Policiesqjerp, 24, 7-32. (In Persian with English abstract)
  24. Khodadad-Kashi, F., Noraniazad, S., & Eshaghi Gorji , M. (2016). The extent of competition, monopoly and behavioral pattern in Iran’s industries using non-structural approach. Iranian Journal of Trade Studies, 21(1), 1-30. (In Persian with English abstract)
  25. Kopp, T., & Sexton, R. (2021). Farmers, traders and processors: Buyer market power and double marginalization in Indonesia. American Journal of Agricultural Economics, 103(2), 543-568. http://doi.org/:10.1111/Ajae.12149
  26. Kutlu, L., & Sickles, R. (2012). Estimation of market power in the presence of firm level inefficiencies. Journal of Econometrics, 168, 141–155.
  27. Luenberger, D. G. (1992). Benefit functions and duality. Journal of Mathematical Economics, 21, 461–481.
  28. Mchugh, C., Coleman, S., & Kerr, D. (2021). Technical indicators for energy market trading. Machine Learning with Applications, 6, 100182. http://doi.org/:10.1 016/J.Mlwa.2021.100182
  29. O' Donnell, C. J. (1999). Marketing margins and market power in the Australian dairy processing and retailing sectors. Annual Conference of The Australian Agricultural and Resource Economics Society.
  30. O'Donnell , C., Griffith, G., Nightingale, J., & Piggott, R. (2007). Testing for market power in the Australian grains and oilseeds industries. Agribusiness, 23(3), 349-376. http://doi.org/10.1002/Agr.20128
  31. Piggott, R., Griffith, R., & Nightingale, J. (2000). Market power in the Australian food chain: Towards a Research Agenda. UNE-67A: RIRDC Project.
  32. Salami, H., & Shahbazi, H. (2009). Application of the implicitly directly additive demand system (AIDADS) in modeling consumption behavior of the Iranian households for selected food commodities. Journal Of Economics And Agricultural Development, 23(1), 108-118. (In Persian with English abstract). http://doi.org/10.22067/JEAD2.V1388I1.2074.
  33. Sheyhaki-Tash, M., & Gholipoor, E. (2013). Relationship between product market structure and intensity of labor market flexibility: Case study of Iranian manufacturing industries. The Journal of Planning and Budgeting, 8(3), 67-86. (In Persian with English abstract)
  34. Shahbazi, H. (2015). Generic advertising optimum budget for Iran’s milk industry. Journal Of Agricultural Economics and Development, 29(4), 389-400. (In Persian with English abstact). http://doi.org/10.22067/JEAD2.V29I4.49202.
  35. Shahbazi, H., & Hosseini, S. (2009). An economic model of red meat marketing margin behavior in Iran. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 40(1), 74-65. (In Persian with English abstact)
  36. Shahbazi, H., Kavoosi, M., Peikani, G., Erfanian, Z., & Abedi, S. (2009). Estimation of monopoly Welfare loss in Iranian milk production industry. Agricultural Economics and Development, 17(1), 39-53. (In Persian with English abstract)
  37. Stock Exchange Organization. (2023, January 9). Retrieved from Https://Tse.Ir/.
  38. Villas-Boas, S. (2007). Vertical relationships between manufacturers and retailers: Inference with limited data. Review of Economic Studies, 74, 625–652.
  39. Wang, S., Stiegert, K., & Dhar, T. (2010). Strategic pricing behavior under asset value maximization. Canadian Journal of Agricultural Economics, 58, 151–170.
  40. Wann, J.J., & Sexton, R. (1992). Imperfect competition in multiproduct food industries with application to pear processing. American Journal of Agricultural Economic, 74(4), 980-999.
  41. Werden, G., & Froeb, L. (1994). The effects of mergers in differentiated products industries: Logit demand and merger policy. Journal of Law, Economics, and Organization, 94, 407–426.
  42. World Population Review. (2023, January 9). Milk Consumption By Country. Retrieved from Https://Worldpopulationreview.Com/Country-Rankings/Milk-Consumption-By-Country.
  43. Yildirim, C., & Kasman, A. (2021). Market Power Evolution And Convergence in European Banking: an Empirical Note. Bulletin of Econonomic Research, 73, 535–544. http://doi.org/10.1111/Boer.12262
  44. Zeraat-Kish, S., & Omidvar, Z. (2016). Evaluation of rainbow trout market power in Iran. Breeding and Aquaculture Sciences Quarterly, 9(3), 27-52. (In Persian with English abstact)

   

CAPTCHA Image