دوره و شماره: دوره 37، شماره 4 - شماره پیاپی 61، اسفند 1402، صفحه 365-483 

مقالات پژوهشی به زبان انگلیسی

اثر سیاست‌های پولی و مالی بر امنیت غذایی ایران

صفحه 365-377

10.22067/jead.2023.72742.1084

تکتم محتشمی؛ محدثه توکلی


تحلیل توسعه کشاورزی هوشمند در گلخانه‌های استان تهران

صفحه 433-450

10.22067/jead.2024.85975.1237

سودابه بینائی؛ حسین شعبانعلی فمی؛ خلیل کلانتری؛ علی‌اکبر براتی