اثرات بالقوه توسعه کانال‌های مختلف بازاریابی بر کاهش ضایعات در زنجیره تأمین سبزیجات برگی در استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی به زبان انگلیسی

نویسندگان

1 گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

سالانه تقریباً یک‌سوم کل مواد غذایی تولید شده برای مصرف انسان به دلایل مختلف به ضایعات تبدیل می‌شود. این میزان اتلاف پیامدهای منفی قابل‌توجهی بر محیط‌زیست، اقتصاد و جامعه دارد. مطالعات متعددی سیاست‌های مختلفی از جمله استفاده از راهکارهای فنی برای کاهش ضایعات مواد غذایی پیشنهاد کرده‌اند. با این حال، تردید در اثربخشی و پیامدهای ناخواسته اجرای این راهکارها موجب تأکید محققان بر رویکردها و مداخلات مبتنی بر بازار برای کاهش ضایعات شده است. بر این اساس، مطالعه حاضر با هدف برآورد ضایعات و بررسی پتانسیل‌های بالقوه توسعه کانال‌های مختلف بازاریابی به‌عنوان اشکالی از رویکردهای مبتنی بر بازار بر کاهش ضایعات در سراسر زنجیره تأمین سبزیجات برگی در استان کرمانشاه انجام شد. بدین منظور با استفاده از مرور ادبیات و مصاحبه با متخصصان و کنشگران کلیدی زنجیره تأمین یک مدل پویایی سیستم ضایعات در زنجیره تأمین سبزیجات برگی در استان کرمانشاه توسعه داده شد. ابزار جمع‌آوری داده‌های تحقیق پرسشنامه بود. جامعه آماری این مطالعه شامل دو گروه از متخصصان موضوعی و کنشگران زنجیره تأمین زنجیره تأمین سبزیجات برگی بود. در مجموع، 22 متخصص و 728 کنشگر از مراحل مختلف زنجیره تأمین مورد مطالعه قرار گرفتند. بر اساس نتایج، سالانه تقریباً 31.000 تن (39 درصد) از تولیدات سبزیجات برگی در سراسر زنجیره تأمین به ضایعات تبدیل می‌شود. پیش‌بینی روند آینده ضایعات نیز نشان می‌دهد که در صورت تداوم وضعیت فعلی، میزان ضایعات در دهه‌های آینده همچنان افزایش خواهد یافت. نتایج شبیه‌سازی سناریوهای تحقیق نشان داد که توسعه صنایع فرآوری، ضایعات کل در زنجیره تأمین سبزیجات برگی را از تقریباً 31.000 تن به حدود 20.000 تن در سال کاهش می‌دهد. بنابراین، لازم است که سیاست‌ها و برنامه‌های دولت در زمینه مبادله سبزیجات برگی در منطقه مورد مطالعه بر حمایت از کسب‌وکارهای مرتبط با صنایع فرآوری سبزیجات برگی و ایجاد زیرساخت‌های اولیه مورد نیاز این صنایع متمرکز شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


©2023 The author(s). This is an open access article distributed under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source.

 1. Abadi, B., Mahdavian, S., & Fattahi, F. (2021). The waste management of fruit and vegetable in wholesale markets: Intention and behavior analysis using path analysis. Journal of Cleaner Production, 279, 123802. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.123802
 2. Adebola, O.T. (2020). Market-based approaches for postharvest loss reduction.D. Thesis. Georgia Institute of Technology.
 3. Amicarelli, V., Lagioia, G., & Bux, C. (2021). Global warming potential of food waste through the life cycle assessment: An analytical review. Environmental Impact Assessment Review, 91, 106677. https://doi.org/10.1016/j.eiar.2021.106677
 4. Anand, S., & Barua, M.K. (2022). Modeling the key factors leading to post-harvest loss and waste of fruits and vegetables in the agri-fresh produce supply chain. Computers and Electronics in Agriculture, 198, 106936. https://doi.org/10.1016/j.compag.2022.106936
 5. Aramyan, L., Valeeva, N., Vittuari, M., Gaiani, S., Politano, A., Gheoldus, M., Mahon, P., Scherhaufer, S., Paschali, D., & Cseh, B. (2016). Market-based instruments and other socio-economic incentives enhancing food waste prevention and reduction. Fusions.
 6. FAO. (2014). Food Losses and Waste in the Latin America and the Caribbean.
 7. FinancialTribune. (2017). Iran’s Annual Food Waste at 25m Tons. Available at: https://financialtribune.com/articles/economy-domestic-economy/70344/iran-s-annual-food-waste-at-25mtons. (In Persian)
 8. Forrester, J.W. (1992). Policies, decisions, and information sources for modeling. European Journal of Operational Research, 59(1), 42-63. https://doi.org/10.1016/0377-2217(92)90006-U
 9. Ganesh, K.S., Sridhar, A., & Vishali, S. (2022). Utilization of fruit and vegetable waste to produce value-added products: Conventional utilization and emerging opportunities-A review. Chemosphere, 287(Pt 3), 132221. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.132221.
 10. Gardas, B.B., Raut, R.D., & Narkhede, B. (2017). Modeling causal factors of post-harvesting losses in vegetable and fruit supply chain: An Indian perspective. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 80, 1355-1371. https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.05.259
 11. Johnson, L.K., Bloom, J.D., Dunning, R.D., Gunter, C.C., Boyette, M.D., & Creamer, N.G. (2019). Farmer harvest decisions and vegetable loss in primary production. Agricultural systems, 176, 102672.
 12. Khodayi Steyar, H., Raheli, H., Kohestani, H., & Shojai Mazdi, H. (2018). The analysis of obstacles and problems of processing and complementary agricultural industry units in villages Sari County. Journal of Rural Development Strategies, 5(4), 455-467. https://doi.org/10.22048/RDSJ.2019.121688.1719
 13. Kirci, M., Isaksson, O., & Seifert, R. (2022). Managing perishability in the fruit and vegetable supply chains. Sustainability, 14(9).
 14. Kör, B., Krawczyk, A., & Wakkee, I. (2022). Addressing food loss and waste prevention. British Food Journal, 124(8), 2434-2460. https://doi.org/10.1108/BFJ-05-2021-0571
 15. Kumar, A., & Agrawal, S. (2023). Challenges and opportunities for agri-fresh food supply chain management in India. Computers and Electronics in Agriculture, 212, 108161. https://doi.org/10.1016/j.compag.2023.108161
 16. Latka, C., Parodi, A., van Hal, O., Heckelei, T., Leip, A., Witzke, H.-P., & van Zanten, H.H.E. (2022). Competing for food waste – Policies’ market feedbacks imply sustainability tradeoffs. Resources, Conservation and Recycling, 186, 106545. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2022.106545
 17. Lipinski, B., Hanson, C., Waite, R., Searchinger, T., & Lomax, J. (2013). Reducing food loss and waste. Working Paper, Installment 2 of Creating a Sustainable Food Future. Washington, DC: World Resources Institute. Available at: http://www.worldresourcesreport.org. (In Persian)
 18. Magalhães, V.S.M., Ferreira, L.M.D.F., & Silva, C. (2022). Prioritizing food loss and waste mitigation strategies in the fruit and vegetable supply chain: A multi-criteria approach. Sustainable Production and Consumption, 31, 569-581. https://doi.org/10.1016/j.spc.2022.03.022
 19. Mohan, A., Krishnan, R., Arshinder, K., Vandore, J., & Ramanathan, U. (2023). Management of postharvest losses and wastages in the Indian tomato supply chain— A Temperature-Controlled Storage Perspective. Sustainability, 15(2).
 20. Moradi, M., Shabanali Fami, H., Barati, A., & Salehi Mohammadi, R. (2023). Causes of waste in the leafy vegetable supply chain in Kermanshah province. Village and Development. (In Persian). https://doi.org/10.30490/rvt.2023.361267.1510
 21. Nakouzi, S.R. (2017). Is Food Loss an Issue for Iran? (In Persian). Available at: https://un.org.ir/all-stories/item/3937-8-february-2017-is-food-loss-an-issue-for-iran
 22. Parfitt, J., Barthel, M., & Macnaughton, S. (2010). Food waste within food supply chains: quantification and potential for change to 2050. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 365(1554), 3065-3081. https://doi.org/10.1098/rstb.2010.0126
 23. Parsafar, B., Ahmadi, M., Jahed Khaniki, G.R., Shariatifar, N., & Rahimi Foroushani, A. (2023). The impact of fruit and vegetable waste on economic loss estimation. Global Journal of Environmental Science and Management, 9(4), 871-884. https://doi.org/10.22034/gjesm.2023.04.14
 24. Priefer, C., Jörissen, J., & Bräutigam, K.-R. (2016). Food waste prevention in Europe–A cause-driven approach to identify the most relevant leverage points for action. Resources, Conservation and Recycling, 109, 155-165. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2016.03.004
 25. Siddiqui, M.W. (2018). Preharvest modulation of postharvest fruit and vegetable quality. Academic Press.
 26. Sterman, J. (2000). Business dynamics. McGraw-Hill, Inc.
 27. UN. (2018). Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Urbanization Prospects: The 2018 Revision.
 28. UNEP. (2021). Food Waste Index Report 2021. Nairobi.
 29. Van der Vorst, J.G.A.J., Da Silva, C., & Trienekens, J.H. (2007). Agro-industrial supply chain management: concepts and applications. FAO.
 30. Varmazyari, H., Rostami, F., Samadi, M., & Baniasadi, M. (2016). Analysis of Obstacles and Solutions of Pro-Poor Development of Agricultural Industries in Iran. (In Persian). https://doi.org/10.22059/IJAEDR.2016.59723
CAPTCHA Image