اثر سیاست‌های پولی و مالی بر امنیت غذایی ایران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی به زبان انگلیسی

نویسندگان

گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران

چکیده

اجرای سیاست‌گذاری‌های مناسب به‌منظور غلبه بر عدم امنیت غذایی یکی از ارکان شکوفایی اقتصادی کشورها می‌باشد. تصمیمات اقتصادی که پارامترهای کلان اقتصاد را تغییر می‌دهد، می‌تواند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر تولید و قیمت مواد غذایی اثرگذار بوده و امنیت غذایی را تحت تأثیر قرار دهد. از این‌رو، دستیابی به درکی روشن از چگونگی تأثیر سیاست‌های کلان اقتصادی بر ابعاد مختلف امنیت غذایی در کشور می‌تواند به ارائه راهکارهایی برای بهبود شاخص امنیت غذایی بیانجامد. در این مطالعه یک چارچوب معادلات همزمان به‌منظور بررسی ارتباط سیاست‌های پولی و مالی با تولید و قیمت مواد غذایی در کشور ارائه شده است. در این خصوص با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته، معادلات رفتاری مربوطه به‌طور مجزا با بکارگیری اطلاعات سال‌های 1357-1397 برآورد شده و سپس مدل بصورت یک سیستم معادلات با بکارگیری روش گاوس سایدل اجرا شده است. در ادامه، شبیه‌سازی سناریوهای مختلف برای بررسی اثر تغییرات در نرخ بهره، حجم پول و سرمایه‌گذاری عمومی دولت بر ابعاد مختلف امنیت غذایی صورت گرفت. نتایج نشان داد، سرمایه‌گذاری دولتی در بخش کشاورزی و مخارج سرمایه‌گذاری عمومی دولت، بوسطه موجودی سرمایه، اثر مثبتی بر تولید غذا اعمال می­کنند. همچنین تغییرات در نرخ بهره اثر کمی بر تولید غذا دارد اما اثرات منفی قابل ملاحظه‌ای بر قیمت مواد غذایی خواهد داشت و در مجموع، تصمیمات سیاست پولی منجر به افزایش در قیمت‌های غذایی همراه با کاهش در تولید غذا بواسطه تقاضا برای پول و سرمایه‌گذاری خصوصی می‌شود. لذا اجرای این سیاست‌ها باید با دقت بیشتری صورت گیرد تا حداکثر منفعت را برای تشویق کشاورزان به افزایش تولید و لذا تأمین امنیت غذایی برای مصرف‌کنندگان به دنبال داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Monetary and Financial Policies on Iran's Food Security

نویسندگان [English]

 • Toktam Mohtashami
 • Mohaddeseh Tavakoli
Department of Agricultural Economics, University of Torbat Heydarieh, Torbat Heydarieh, Iran
چکیده [English]

Using appropriate policies to overcome food insecurity is one of the pillars of economic prosperity of countries. Economic decisions that change macroeconomic parameters can directly or indirectly affect food production and prices and affect food security. Therefore, achieving a clear understanding of how macroeconomic policies affect different dimensions of food security in the country can lead to providing solutions to improve the food security index. In this study, a framework of simultaneous equations is presented in order to investigate the relationship between monetary and financial policies with food production and prices in the country. In this regard, using the method of generalized moments, behavioral equations were estimated separately using the data of 1978-2018. The model was then implemented as a system of equations using the Gauss Seidel method. Different scenarios were simulated in this model to investigate the effects of changes in interest rates, money volume, and general government investment on various aspects of food security. The results indicated that government investment in the agriculture sector and public investment expenditures have a positive impact on food production through capital stock. Additionally, changes in interest rates have minimal effects on food production but significant negative effects on food prices. Overall, monetary policy decisions result in increased food prices alongside decreased food production due to the demand for money and private investment. Therefore, the implementation of these policies should be done more carefully in order to encourage farmers to increase production and therefore ensure food security for consumers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Food security
 • Generalized Moments method
 • Macro policies

©2023 The author(s). This is an open access article distributed under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source.

 1. Anderson, P. (2001). Appropriate Technology for Sustainable Food Security. Policy Brief 1of 9. International Food Policy Research Institute. USA.
 2. Applanaidu, S.D., Abu Bakar, N.A., & Baharudin, A.H. (2014). An econometric analysis of food security and related macroeconomic variables in Malaysia: a vector autoregressive approach (VAR). UMK Procedia, 1, 93-103. https://doi.org/10.1016/j.umkpro.2014.07.012
 3. Asgharian Dastnaei, A., Karami, A., & Keshavarz, M. (2013). Providing food security for rural households. Agricultural Economics, 7(1), 109-87.
 4. Azamzadeh Shuraki, M., & Khalilian, P. (2010). The effect of monetary policies on food prices in Iran. Agricultural Economics and Development, 24(2), 177-184. (In Persian). https://doi.org/10.22067/jead2.v1389i2.3933.
 5. Bagheri, M., Haddad, H., & Shirvanian, A. (2016). Investigating the relationship between food security and income poverty in rural areas of Guilan province: A case study of Amlash County. Rural and Development, 22(88). (In Persian). https://doi.org/10.30490/rvt.2020.293733.1076.
 6. Bagherzadeh Azar, F., Ranjpour, R., Karimi Takanloo, Z., Motefaker Azad, M.A., & Asadzadeh, A. (2016). Estimation and comparison of food security situation and the impact of economic variables on it in the provinces of Iran. Journal of Applied Theories of Economics, 3(4), 47-76. (In Persian)
 7. Bashir, M. K., Schilizzi, S., & Pandit, R. (2013). The determinants of rural household food security in the Punjab, Pakistan: an econometric analysis. Working Paper 1203. https://doi.org/10.22004/ag.econ.122526
 8. Cock, N.D., Haese, M.D., Vink, N., Rooyen, C.J., Staelens, L., Schonfeldt, H.C., & Haese, L.D. (2013). Food security in rural areas of Limpopo Province, South Africa. Food security, 5, 269-282. https://doi.org/10.1007/s12571-013-0247-y
 9. Dithmer, J., & Abdulai, A. (2017). Does trade openness contribute to food security? A dynamic panel analysis. Food policy, 69, 218-230. https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2017.04.008
 10. (1998). Implications of Economic Policy for Food Security: A Training Manual
 11. Faradi, R., & Wadood, S.N. (2010). An econometric assessment of household food security in Bangladesh. The Bangladesh Development Studies, 33(3).
 12. Ghahramanzadeh, M., Pishbahar, A., & Khalili Malekshah, S. (2016). The effect of macroeconomic variables on food inflation in the country: structural vector error correction model (SVECM) approach. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 47(4), 773-784. (In Persian)
 13. Ghorbanian, A., & Bakhshodeh, M. (2016). Investigating the effect of rising prices on food security in rural Iran. Agricultural Economics and Development, 24(94). (In Persian). https://doi.org/10.30490/aead.2016.59037
 14. Gustafson, D.J. (2013). Rising food costs and global food security: key issue and relevance for India. Indian Journal of Medical Research, 138(3), 398-410.
 15. A. (2015). Investigating the effect of population growth on food security in different provinces of Iran. Master Dissertation of Economics, Department of Economics, Valiasr University of Rafsanjan, 90-112.
 16. Heidari, Kh., Kavand, H., & Permeh, Z. (2007). The effect of reducing food subsidies on calorie intake of Iranian households. Social Welfare, 6(24), 159-175. (In Persian)
 17. Hosseini, S.P., Pakravan, M., & Salami, H. (2017). The impact of implementing subsidy targeting policy on food security in Iran. Iranian Journal of Economic Research, 21(67), 53-82. (In Persian). http://doi.org/10.1016%2Fj.cities.2017.01.003
 18. Ismaili Far, A. (2013). The role and position of food security in national security. International Conference on Economics under Sanctions, Babolsar.
 19. Khodadad Kashi, F., & Hashtarkhani, S. (2011). Assessing the long-term relationship between food subsidies and calorie intake of urban households in Iran (2008-2004). Journal of Economics and Modeling, 5(3). (In Persian)
 20. Mashayekhi, A.S., Emami, Y., & Mashayekhi, F. (2013). The role of agricultural mechanization in ensuring food security with the aim of achieving sustainable development. The first national conference on strategies for achieving sustainable development.
 21. Mehrabi Basharabadi, H., & Mousavi Mohammadi, H. (2010). The effect of government support for the agricultural sector on food security of urban households in Iran. Agricultural Economics, 4(1), 3. (In Persian)
 22. Mehrabi Basharabadi, H., & Ohadi, A.H. (2014). Factors affecting food security in Iran. Agricultural Economics, 8, 111-121. (In Persian)
 23. Mohammadi, R. (2014). The effects of food prices on food security in Iran during the period 1981-2001. Master Thesis of Payame Noor University of Alborz Province.
 24. Pakravan, M., Hosseini, S., Salami, H., & Yazdani, S. (2015). Identifying the factors affecting food security of urban and rural households in Iran. Iranian Agricultural Economics and Agricultural Development Research, 46(3), 395-408. (In Persian). https://doi.org/10.22059/ijaedr.2015.55514
 25. Pishbahar, A., & Javdan, A. (2015). The effect of monetary shocks on food prices in Iran. Journal of Economic Research, 15(4), 127-141. (In Persian). http://dorl.net/dor/20.1001.1.17356768.1394.15.4.2.4
 26. Pishbahar, A., Mohammadi, A., & Hosseinzad, J. (2015). Study of food poverty line of urban households in Iran. Journal of Agricultural Economics Research, 10(1), 57-73. (In Persian). https://doi.org/10.22067/jead2.v1391i5.27052
 27. Ramakrishna, G., & Demeke, A. (2002). An empirical analysis of food insecurity in Ethiopia, the case of North Wello. Africa Development, 27(1/2).
 28. Salem, C. (2016). Relationship between food security and urban population and development programs (Case study of Iran). Economic Modelling Quarterly, 10(4), 125-140. (In Persian)
 29. Sepahvand, A., Esfandiari, S., & Mehrabi Basharabadi, H. (2014). The effect of agricultural mechanization on food security of urban households in Iran. Economic Development Research Quarterly, 15, 115-129. (In Persian). https://doi.org/10.22059/ijaedr.2016.60229
 30. Tanhayi, M., Zare, A., Shirani Bidabadi, F., & Julaei, R. (2015). Investigation of food security status using food diversity index: a case study of rural areas of Marvdasht city, Fars province. Rural and Development Quarterly, 4(18), 17-35. (In Persian). https://doi.org/10.30490/rvt.2016. 59444
CAPTCHA Image