دوره و شماره: دوره 36، شماره 4 - شماره پیاپی 57، دی 1401، صفحه 337-445 

مقالات پژوهشی به زبان انگلیسی

عوامل موثر بر انتخاب استراتژی بازاریابی در مراحل مختلف چرخه عمر محصول

صفحه 337-352

10.22067/jead.2022.17748.0

حسین محمدی؛ علیرضا ثانی حیدری؛ عبدالله شهرکی