دوره و شماره: دوره 36، شماره 3 - شماره پیاپی 56، مهر 1401، صفحه 207-335 

مقالات پژوهشی

تحلیل ناامنی غذایی و ارزش اقتصادی غذا در ایران

صفحه 207-225

10.22067/jead.2022.70211.1044

محمد قهرمان زاده؛ فرناز جعفرزاده؛ رقیه فتحی