عوامل موثر بر انتخاب استراتژی بازاریابی در مراحل مختلف چرخه عمر محصول

نوع مقاله : مقالات پژوهشی به زبان انگلیسی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

یک استراتژی بازاریابی مناسب برای افزایش فروش و سودآوری در مراحل مختلف چرخه عمر محصول ضروری است. هدف اصلی این مطالعه بررسی عوامل موثر بر انتخاب استراتژی بازاریابی در مراحل مختلف چرخه عمر محصول در صنایع غذایی مشهد می‌باشد. داده‌ها از طریق یک نظرسنجی جمع‌آوری شده و پرسشنامه‌ها توسط 88 مدیر بازاریابی صنعت تولید مواد غذایی در سال 1396 تکمیل شده است. برای رسیدن به هدف پژوهش، از الگوی لاجیت چند جمله‌ای برای تعیین تأثیر متغیرهای توضیحی بر احتمال انتخاب یک استراتژی بازاریابی ویژه در مراحل مختلف چرخه عمر محصول استفاده بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که متغیرهای تجربه مدیر، تحصیلات، نوع محصول، رقابت‌پذیری، برند معتبر و سهم بازار تأثیر معناداری بر استراتژی انتخابی در مراحل مختلف چرخه عمر محصول داشته است. بنابراین، سودآوری یک شرکت در بازار را می‌توان با اجرای یک استراتژی بازاریابی مبتنی بر نوع محصول و در ارتباط با مراحل خاص چرخه عمر محصول بهبود داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Selection of Marketing Strategy in Different Stages of Product Life Cycle

نویسندگان [English]

 • H. Mohammadi 1
 • A.R. Sani Heidary 1
 • A. Shahraki 2
1 Agricultural Economics, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Agricultural Economics, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

A suitable marketing strategy is essential for increasing sales and profitability at different stages of the product life cycle. The main objective of this study was to assess the factors that affect the choice of marketing strategy at various stages of the product life cycle in the food industry in Mashhad, Iran. Data were collected in 2017 through a survey which 88 marketing managers in the food production industry completed the questionnaires. To reach the goal of the study, the multinomial logit model was applied to determine the effects of explanatory variables on the probability of choosing a special marketing strategy at the various stages of the product life cycle. Results showed that the manager’s experience, education, type of product, competitiveness, reputable brand, and market share had a significant effect on the chosen strategy at different stages of the product life cycle. Therefore, a company’s profitability in a market could be improved by the implementation of a marketing strategy based on product type and in relation to the specific stage of the product life cycle.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Comparative advantage
 • Food industries
 • Marketing strategies
 • Product life cycle
 1. Aitken, J., Childerhouse, P., & Towill, D. (2003). The impact of product life cycle on supply chain strategy. International Journal Production Economics 85(2): 127–140. https://doi.org/10.1016/S0925-5273(03)00105-1.
 2. Ben-Akiva, M.E., & Lerman, S.R. (1985). Discrete choice analysis: theory and application to travel demand (Vol. 9). MIT press.
 3. Begg, C.B., & Gray, R. (1984). Calculation of polychotomous logistic regression parameters using individualized regressions. Biometrika 71(1): 11-18. https://doi.org/10.1093/biomet/71.1.11.
 4. Dawson Jr, L.E. (1975). Dynamic competitive strategy and product life cycles. Journal of Marketing (pre-1986) 39(2): 112.
 5. Fox, H.W. (1973). A framework for functional coordination. Atlanta Economic Review 23(6): 8-11.
 6. Greene, W.H. (1998). LIMDEP user's manual: version 7.0. Econometric Software, Inc New York.
 7. Hsueh, C.F. (2011). an inventory control model with consideration of remanufacturing and product life cycle. International Journal of Production Economics 133(2): 645-652. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2011.05.007.
 8. Hausman, J., & McFadden, D. (1984). Specification tests for the multinomial logit model. Econometrical: Journal of the Econometric Society 1219-1240.
 9. Hensher, D.A., Rose, J.M., Rose, J.M., & Greene, W.H. (2005). Applied choice analysis: a primer. Cambridge university press.
 10. Hisrich, R.D., & Peters, M.P. (1984). Marketing Decisions for New and Mature Products: Planning, Development and Control. Charles E. Merrill Publishing Company, Ohio, USA.
 11. Hofer, C.W. (1975). Toward a contingency theory of business strategy. Academy of Management Journal 18(4): 784-810.
 12. Kotler, P. (2000). Marketing Management. Millennium Edition: Custom Edition for University of Phoenix (10th Ed). Prentice-Hall Inc.
 13. Kotler, P., & Armstrong, G. (2005). Principles of marketing. Pearson Prentice Hall.
 14. Levitt, T. (1965). Exploit the product life cycle. Harvard business review. Long, S.J., & Freese, J. (2001). Regression Models for Categorical Dependent Variables Using Stata. Stata Press,  Stata Press.     
 15. Long, S.J. (1997). Regression Models for Categorical and Limited Dependent Variables. SAGE Publication, London.
 16. Porter, M.E. (2008). Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and competitors. Simon and Schuster.‏
 17. Report: Measures and Performance. Deputy planning and investment. (2015). organization of industry, mining and trade of KHORASAN-RAZAVI province. IRAN.
 18. Shahmarichatghieh, M., Tolonen, A., & Haapasalo, H. (2015). Product life cycle, technology life cycle and market life cycle; similarities, differences and applications. In Technology, Innovation and Industrial Management Joint International Conference (pp. 1143-1151).
 19. Sharma, N. (2013). Marketing strategy on different satages of PLC and its marketing implications on FMCG products. International Journal of Marketing, Financial Services & Management Research 2(3): 2277-3622.
 20. Wind, Y., & Robertson, T.S. (1983). Marketing strategy: new directions for theory and research. The Journal of Marketing 47(2): 12-25. https://doi.org/10.1177/002224298304700203.
 21.  
CAPTCHA Image