دوره و شماره: دوره 35، شماره 4 - شماره پیاپی 54، دی 1400، صفحه 422-307 

مقالات پژوهشی به زبان انگلیسی

سنجش تأثیر کاهش آب بر تولید بخش‌های اقتصادی با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM)

صفحه 320-307

10.22067/jead.2021.17773.0

عباس پرور؛ حمیدرضا میرزایی خلیل آباد؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ محمدرضا زارع مهرجویی