دوره و شماره: دوره 35، شماره 3 - شماره پیاپی 52، پاییز 1400، صفحه 205-306 
2. بررسی ناهمگنی ترجیحات کشاورزان برای استفاده از انرژی خورشیدی

صفحه 219-230

10.22067/jead.2021.68131.1009

مهسا تسلیمی؛ حمید امیرنژاد؛ سید مجتبی مجاوریان؛ حسین آزادی


4. تأثیر حمایت‌های دولتی در توسعه بازاریابی مرغ سبز

صفحه 245-258

10.22067/jead.2021.69884.1032

پریسا طالبی؛ مریم امیدی نجف آبادی؛ فرهاد لشگرارا