دوره و شماره: دوره 35، شماره 2 - شماره پیاپی 52، شهریور 1400، صفحه 105-204