دوره و شماره: دوره 28، شماره 3، پاییز 1393 
10. بررسی اثرات رفاهی ناشی از تغییراقلیم بر روی محصول گندم در ایران

صفحه 292-300

10.22067/jead2.v0i0.35472

صادق خلیلیان؛ کتایون شمشادی؛ سید ابوالقاسم مرتضوی؛ مجید احمدیان