بررسی عوامل منتخب مؤثر بر آلودگی محیط زیست با تأکید بر آزادسازی تجاری در کشورهای مختلف جهان (مطالعه موردی انتشار CO2)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

شهرنشینی، افزایش جمعیت و حرکت از سمت تولید سنتی به صنعتی، روند رشد و توسعه اقتصادی کشورها را سرعت بخشیده و به موازات آن، پیامدهای زیست محیطی قابل ملاحظه‌ای بر جای گذاشته است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر متغیرهای مختلفی از جمله آزادسازی تجاری، مزیت نسبی، سطح تولید و دیگر متغیرهای مهم و اثرگذار بر میزان انتشار گاز دی‌اکسیدکربن در کشورهای مختلف جهان است. در انجام محاسبات از نرم افزار Stata11 بهره گرفته شد، داده‌ها تابلویی و مربوط به 77 کشور طی سال‌های 2010-1980 است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که آلودگی محیط زیست و به طور خاص انتشار Co2، در هر چهار گروه از کشورهای تحت بررسی با آلودگی دوره قبل ارتباط مستقیم دارد، با درآمد سرانه رابطه مستقیم و با مجذور آن رابطه عکس دارد، با نسبت سرمایه به نیروی کار رابطه مستقیم و با مجذور آن رابطه عکس دارد و در نهایت با آزادسازی تجاری در گروه کشورهای با درآمد بالا و متوسط به بالا اثر معکوس و در گروه کشورهای با درآمد کم و متوسط به پایین ارتباط مستقیم دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Factors Affecting Environmental Pollution with Emphasis on Trade Openness in Different Countries (Case study CO2 emission)

نویسندگان [English]

  • hosein mohammadi
  • S. Heydarzadeh
Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Urbanization, population growth and moving from traditional manufacturing industry to accelerate the process of economic development and parallel, significant environmental impacts are left. The purpose of this study is to investigate the effect of different variables such as trade openness, comparative advantage, production levels and other important variables affecting the emission of carbon dioxide gas in various countries of the world. Stata11 software was used to estimate the panel data model of 77 countries over the years 2010-1980. The results indicate that propagation environment, and in particular CO2, in all four groups of countries are associated with prior emission, with a per capita income direct link but with the square of it correlates inversely and have direct link with the ratio of capital to labor and with the square of it correlates inversely and trade openness in high-income countries and moderate negative effect in low-income and middle-income countries is directly related to the bottom.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environment
  • trade openness
  • CO2 Emission
  • Income
  • Panel Data
صغری م. و محمدی م. 1391. اثر آزادسازی تجاری در بخش صنعت روی کیفیت محیط زیست ایران. فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی 64:8-41.
2- بالتاجی ب. 1391. اقتصادسنجی. رضا طالبلو. انتشارات تهران: نشر نی.
3- حسینی نسب س.ا. و پایکاری س. 1391. تأثیر رشد اقتصادی و آزادسازی تجاری بر آلودگی محیط زیست، مجله اقتصادی-دو ماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی، شماره 9و10، دی ماه 1391، ص82.
4- طیبی س.ک.، شریفی ع. و یونس پور س. 1390. اثر تجارت درون صنعت بر کیفیت محیط زیست، فصلنامه راه اندیشه، صص 60-37.
5- عاقلی ل.، ولائی یامچی م. و جنگ آور ح. 1389. مطالعه اثر باز بودن اقتصاد بر تخریب زیست محیطی در ایران، فصلنامه راهبرد، سال نوزدهم، شماره 57، صص 216-197.
6- لی سی ا. و کارتر هیل آر. 1390. استفاده از STATA برای مبانی اقتصادسنجی. حمید هوشمندی. تهران: رسا
7- مهرگان ن.، مبارک ا. و الهویردی نوسی م. 1388. بررسی اثر آزادسازی تجاری بر انتشار گازهای گلخانه‌ای، هفتمین همایش ملی انرژی.
8- محمدی ح.،کرباسی ع. و تعالی مقدم آ. 1392. اقتصاد سنجی کاربردی رهیافتی مدرن با استفاده از ایویوز و میکروفیت، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
9- محمدی ح. و تیرگری سراجی م. 1392. بررسی ارتباط میان رشد اقتصادی، آزادسازی تجاری و آلودگی محیط زیست بررسی کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه، فصلنامه اقتصاد محیط زیست و انرژی(اقتصاد انرژی ایران)، سال دوم، شماره 6، صص 207-183 .
10- Anderson T.W., and Hsiao C. 1981. Estimation of dynamic models with error components. Journal of the American Statistical Association, 76: 598–606.
11- Antweiler W., Copeland B., and Taylor S. 2001. Is free trade good for the environment? American Economic Review, 91 (4), 877–908.
12- Arellano M., and Bond S. 1991. Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review Economics and Statistics, 58. 277–297.
13- Cole M.A., and Elliot R.J.R. 2003. Determining the trade-environment composition effect: the role of capital, labor and environmental regulations. Journal Environmental Economics and Management, 46 (3). 363–383.
14- Cole M.A. 2006. Does trade liberalization increase national energy use? Economics Letters, 92 (1), 108–112.
15- Copeland B., and Taylor M.S. 2005. Trade and the Environment: Theory and Evidence, Princeton Series in International Economics, Princeton University Press, Princeton, Oxford,.
16- Ederington J., Levinsohn A., and Minier J. 2004. Trade liberalization and pollution havens. Advances in Economic Analysis & Policy, 4 (2), article 6.
17- Frankel J., and Romer D. 1999. Does trade cause growth? American Economic Review, 89 (3), 379–399.
18- Frankel J., and Rose A. 2005. In is trade good or bad for the environment? Sorting out the causality. Review Economics and Statistics, 87 (1), 85–91.
19- Grossman G.M., and Krueger A.B. 1991. Environmental impacts of a North American free trade agreement. National Bureau of Economic Research Working Paper, vol. 3914. NBER
20- Hansen, L.P. 1982. Large sample properties of generalized method of moment’s estimators. Econometrica, 50: 1029–1054.
21- Holtz-Eakin, D., Neweym W., and Rosen H.S. 1988. Estimation vector autoregressions with panel data. Econometrica, 56: 1371-1395.
22- Managi S., Hibiki A., and Tsurumi T. 2009. Does trade openness improve environment quality? J. Environ.Econ. Manage. 58, 346–363.
23- Stern D.I. 2005. Global sulfur emissions from 1850 to 2000, Chemosphere 58, 163–175.
24- Taylor M. 2004. Unbundling the pollution haven hypothesis, Adv. Econ. Anal. Pol. 4 (2), article 8.
25- WWW.WTO.ORG
26- WWW.UN.ORG