دوره و شماره: دوره 28، شماره 2، تابستان 1393 

مقالات پژوهشی

1. واکاوی فقر غذایی زنان روستایی در روستاهای بخش مرکزی شهرستان بویراحمد

صفحه 107-117

10.22067/jead2.v1391i7.29507

زهرا توکلی تبار؛ مصطفی احمدوند؛ مریم شریف زاده