بررسی اثر تغییرات پایه پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی: رویکرد الگوی خودرگرسیو ‌برداری بیزین (BVAR)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

درباره اثرات متغیرهای کلان اقتصادی روی متغیرهای حقیقی و اسمی نظرات گوناگونی مطرح شده است. بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر رشد اقتصادی برای پاسخ به این سؤال که آیا تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی در ادوار تجاری ابزار سیاستی مفیدی است یا نه، حائز اهمیت است. در مطالعه حاضر جهت بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی، از الگوی خودرگرسیون برداری بیزین و داده‌های فصلی سال های 91-1369 استفاده شده است. در الگوهای خودرگرسیون برداری به دلیل وجود پارامترهای زیاد در مدل، پیش بینی های مدل منحرف می‌شوند. الگوی خودرگرسیو برداری بیزین به دلیل کاهش پارامترهای مدل و در نظر گرفتن توابع پیشین، پیش بینی های قابل اعتمادتری انجام می دهند و ضرایب مدل با دقت بیش‌تری برآورد می گردند. بر اساس نتایج معیار RMSE تابع پیشین نرمال- ویشارت به عنوان توزیع پیشین مناسب در این تحقیق شناخته شد. مطابق نتایج حاصل از تابع واکنش آنی اثر شوک متغیرهای کلان اقتصادی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی و سرمایه‌گذاری داخلی پایدار بوده و در مورد درآمد مالیاتی، نرخ ارز و پایه پولی به ترتیب بعد از 5، 7 و 4 دوره میرا می‌شوند. شوک متغیرهای کلان اقتصادی در نیمه اول سال اثر افزایشی روی ارزش افزوده بخش کشاورزی داشته و در نیمه دوم سال اثر کاهشی روی آن دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Macroeconomic Variables on Value-Added Agriculture: Approach of Vector Autoregresive Bayesian Model (BVAR)

نویسندگان [English]

  • E. Pishbahar
  • Gh. Dashti
  • R. Ferdosi
Tabriz University
چکیده [English]

There are different ideas and opinions about the effects of macroeconomic variables on real and nominal variables. To answer the question of whether changes in macroeconomic variables as a political tool is useful over a business cycle, understanding the effect of macroeconomic variables on economic growth is important. In the present study, the Bayesian Vector autoregresive model and seasonality data for the years between 1991 and 2013 was used to determine the impact of monetary policy on value-added agriculture. Predicts of Vector autoregresive model are usually divertaed due to a lot of parameters in the model. Bayesian vector autoregresive model estimates more reliable predictions due to reducing the number of included parametrs and considering the former models. Compared to the Vector Autoregressive model, the coefficients are estimated more accurately. Based on the results of RMSE in this study, previous function Nrmal-Vyshart was identified as a suitable previous disteribution. According to the results of the impulse response function, the sudden effects of shocks in macroeconomic variables on the value added in agriculture and domestic venture capital are stable. The effects on the exchange rates, tax revenues and monetary will bemoderated after 7, 5 and 4periods. Monetary policy shocks ,in the first half of the year, increased the value added of agriculture, while in the second half of the year had a depressing effect on the value added.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value-Added Agriculture
  • Bayesian Vector Autoregressive (BVAR)
  • Monetary Policy Shock
1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. http://www.cbi.ir/
2- پیش بهار الف.، قهرمانزاده م.، جعفری ثانی م. 1392. تأثیر شوک‌های نقدینگی بر قیمت مواد غذایی در ایران: کاربرد رهیافت مدل خودرگرسیون برداری عامل افزوده (FAVAR)، پژوهش‌های اقتصاد و توسعه کشاورزی، جلد 27 ، شماره 4: 319-327.
3- حسینی دولت آبادی م.، ندری ک. 1391. آثار بخشی سیاست پولی در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا. جستارهای اقتصادی ایران. سال نهم، شماره 17: 30-9.
4- س.ک، خردمندنیا. م، و طیبی. س.ک. 1386. تحلیل بیزی مدل اتورگرسیو برداری. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان.
5- شریفی رنانی ح.، هنرور ن.، دائی کریم زاده س.، و امرالهی پورشیرازی ف. 1390. بررسی اثرات سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی از طریق کانال وام دهی سیستم بانکی در ایران. فصلنامه مدلسازی اقتصادی. سال سوم، شماره 4 «پیاپی 10»: 48-27.
6- شریفی رنانی ح.، صالحی ر.، و قبادی سارا. 1391. اثرات نامتقارن شوک های سیاست پولی بر سطح تولید واقعی در ایران: رویکرد چرخش مارکوف. فصلنامه مدلسازی اقتصادی. سال ششم، شماره 3 «پیاپی 19»: 108-89.
7- شیرین بخش ش. 1384. اثر سیاست چولی بر سرمایه گذاری و اشتغال. پژوهشنامه اقتصادی. 5 و 4 «پیاپی 19»: 273-263.
8- صاحب هنر ح.، چشمی ع.، و فلاحی م. 1392. بررسی اثر شوک های پولی بر بخش های مختلف اقتصاد ایران. فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، سال سوم، شماره 11: 56-41.
9- صادقی شاهدانی م.، صاحب هنر ح.، عظیم زاده آرانی م.، و حسینی دولت آبادی م. 1391. بررسی اثر شوک‌های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از روش BVAR مطالعه موردی ایران، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران. سال اول، شماره 4: 124-91.
10- طاهری فرد ا.، موسوی آزادکسمایی ا. 1387. اثر بخشی سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران. فصلنامه تحقیقات اقتصادی. شماره 83: 161-137.
11- مجتهد ا. و شریفی م. 1383. بررسی تأثیر سیاست های پولی و مالی در رشد بخش کشاورزی ایران. اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال دوازده، شماره 47.
12- Cheng-che S. 2007. Does monetary policy have asymmetric effect on stock returns. Journal of Money, Credit and Banking, 39(2): 667-686.
13- Koop G., and Korobilis D. 2010. Bayesian multivariate time series methods for empirical macroeconomics. Manuscript available at http://personal.strath.ac.uk/gary.koop/kk3.pdf‎.
14- Mankiw G., and Romer D.1991. New Keynesian economics, Cambridge, MIT Press.
15- Mossa A. 1997. Testing the long run neutrality of money in a developing economy. The case of India, Journal of development economics, 53: 83-104.
16- Peiris S., and Saxegaard M. 2007. An estimated DSGE model for monetary policy analysis in low-income countries. IMF Working Paper, December.
17- Selover D., and Round D. 1996. Business Cycle Transmission and Interdependence between Japan and Australia. Journal of Asian Economics, 7(4): 569-602.
18- Sims C. 1980. Macroeconomics and reality, Econometrics, 80(1): 48.
19- Sims C., Stock J., and Watson M. 1990. Inference in linear time series models with some unit roots. Econometrica, 58(1): 113-144.
20- Yamak R., and Kucukale Y. 1998. Anticipated versus unanticipated money in turkey. YapiKredi Economic Review, 9(1): 27-41.