بررسی وجوه متمایز کننده گرایش شهروندان کرجی به خرید از بازار میوه و تره بار و بازارهای موازی آن

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی وجوه متمایزکننده گرایش شهروندان به خرید از بازار میوه و تره بار و بازارهای موازی آن در شهر کرج می-باشد. آمار و اطلاعات با تکمیل 150 پرسش نامه از شهروندان در سال 1391 به دست آمد. نتایج این پژوهش با استفاده از تحلیل تمایزی چند گروهی در سه گروه خریداران از بازار میوه و تره بار، مغازه خرده فروشی و وانت بار میوه نشان می دهد که دریافت وجه به صورت غیرنقدی، ارائه فاکتور خرید، کیفیت بالاتر، درجه اهمیت میوه در سبد خانوار، برخورد فروشنده، دوره زمانی باز بودن گسترده تر، بهره بردن از سود توسط فروشنده آشناتر و مدت زمان اختصاصی به خرید میوه در هر دفعه بیش ترین نقش را در ایجاد تمایز بین دو گروه خریداران مغازه های خرده فروشی و خریداران از بازار میوه و تره بار در مقابل گروه خریداران از وانت بار ایفا می نمایند. علاوه بر این، نتایج این پژوهش حاکی از آن است که میزان هزینه ماهانه خانوار، میزان خرید ماهانه میوه، قدرت دست چین کردن، قیمت منطقی تر نسبت به کیفیت، بسته بندی، تحصیلات، تعداد دفعات خرید میوه توسط خانوار در ماه، تنوع بیش تر محصولات، اعتماد به قیمت های ارائه شده و فاصله نزدیک تر به ترتیب بیش ترین نقش را در ایجاد تمایز بین گروه‌ خریداران از مغازه های خرده فروشی و گروه خریداران از بازار میوه و تره بار بر عهده دارند. در پایان پیشنهاد می شود که آموزش های لازم به منظور برخورد مناسب با خریداران به فروشندگان بازار میوه و تره بار داده شود. همچنین به بسته بندی میوه در بازار میوه و تره بار توجه بیش تری شود و این امکان فراهم شود که شهروندان بتوانند میوه ها را دست چین کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing Differentiating Aspects of Karaj Citizens' Orientation to Buy from Fruits and Vegetables Market and Its Parallel Market

نویسندگان [English]

  • H. Aghasafari
  • M. Ghorbani
Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

The main objective of the present study is to assess distinct aspects of citizens' intention to buy fruits and vegetables from municipal markets and its parallel markets within Karaj city. The required data was collected by completing 150 questionnaires from Karaj citizens in 2013. Using the multi-Group discriminant analysis, analysis ofthe study results within the three groups including buyers from municipal markets, local shops and fruit pickups show that possibility for non-cash payment, presenting printed purchase receipts, a higher quality of product, degree of fruit importance in the household basket, seller’s behaviour, more openning hours, use the benefit of the more familiar seller, and length of time allocated to buy fruit play the greatest role in making a distinction between two groups of buyers including buyers from local shops and buyers from municipal markets against buyers from fruit pickups. In addition, the results of this study indicate that monthly household expenditures, number of monthly fruit purchase, possibility for customers to select his desired items , a reasonable price comapared to the product’s quality, appropriate packing, education, how often a household buy fruits in a month a wide variety of products, trust to the offered prices, distance to the market play the greatest role in making a distinction between two groups of buyers from local shops and buyers from municipal markets, respectively. Ultimately, it is suggested to train sellers how to behave properly withcustomers. In addition, it should be paid more attention to appropriate packing and to make it possible for the citizens to select their desired items themselves.

کلیدواژه‌ها [English]

  • multi-group discriminant analysis
  • municipal market
  • local shops
  • fruit pickups
1- آمارهای اقتصادی بانک مرکزی. 1389. آمار و داده های بانک مرکزی، نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران در سال 1389. صفحه 23. http://www.cbi.ir/section/1378.asp
2- بابایی م. 1386. مروری بر مشکلات بازارهای میوه و تره بار تهران و کرج. www.shora-tehran.ir.
3- صالحی فرد م.، و علی زاده د. 1389. بررسی اثرات مشارکت های شهروندی در بهبود خدمات شهری با تأکید بر بازارهای روز (مطالعه موردی: کلان شهر مشهد). فضای جغرافیایی. شماره33: 26-1.
4- عرب مازیار یزدی ع. 1384. اقتصاد سیاه در ایران. تهران، موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.
5- فیروزیان م.، و حسنقلی پور ط.، و استیری م. 1388. بررسی تأثیرگذاری عوامل بسته بندی بر فرایندهای مختلف رفتار مصرف کنندگان محصولات غذایی. نشریه مدیریت بازرگانی. شماره 3 :146-125.
6- کهنسال م.، و رفیعی ه. 1390. بررسی و تحلیل دلایل مراجعه و عدم مراجعه به بازارهای شهرداری با استفاده از تحلیل تمایزی (مطالعه موردی: بازارهای میوه شهرداری مشهد). مشهد پژوهی. شماره 6: 108-93.
7- کهنسال م.، و رفیعی دارانی ه. 1391. بررسی و ارزیابی بازارهای میوه و ارزاق شهرداری با استفاده از برنامه ریزی چند معیاری: مطالعه موردی بازارهای میوه و ارزاق شهرداری مشهد. چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری. اردیبهشت 1391. مشهد مقدس.
8- کهنسال م.، و فیروززارع ع. 1392. کاربرد تحلیل تمایزی چندگروهی در تعیین عوامل اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر تأثیرپذیری خریداران مواد غذایی از شیوه های مختلف تبلیغات بازاریابی (مطالعه موردی: شهر مشهد). اقتصاد و توسعه کشاورزی. شماره 2: 167-156.
9- مظهری م. 1386. ارزیابی عملکرد میادین میوه و تره بار و نقش آن ها در قیمت، سهولت بازاررسانی و ... و بررسی نحوه استقرار سامانه مدیریت میادین توسط شهرداری مشهد. طرح پژوهشی. گروه اقتصاد شهری جهاد دانشگاهی مشهد.
10- Caroline B., Webber C.B., Sobal J., Dollahite J.S. 2009. Shopping for fruits and vegetables. Food and retail qualities of importance to low-income households at the grocery store, Journal of Appetite, 54: 297-303.
11- Fisher R.A. 1936. The Use of Multiple Measurements in Taxonomic Problems, Annals of Eugenics, 7 (2): 179–188.
12- Hair J.F., Anderson A.E., Tathman R.L. and Black W.C. 1992. Multivariate Data Analysis With Reading, 3rd Edition, New York. Macmillan.
13- Racine E.F., Mumford E.A., Laditka S.B., Lowe A.E. 2012. Understanding Characteristics of Families Who Buy Local Produce, Journal of Nutrition Education and Behavior.
14- Staus A. 2010. Which household attitudes determine the store type choice for meat?, Journal of Retailing and Consumer Services, 18: 224-234.
15- Wilson D. I. 2002. Derivation of the chalk superficial deposits of the North Downs, England: an application of discriminant analysis, Geomorphology, 42: 343-64.