دوره و شماره: دوره 25، شماره 4، دی 1390 

مقالات پژوهشی

بررسی تاثیر آزادسازی تجاری کشاورزی بر سهم صادرات و واردات بخشهای کشاورزی و خدمات ایران

10.22067/jead2.v0i0.12178

سمانه قلی پور؛ رویا محمدزاده؛ محمد بخشوده؛ یداله آذرین فر؛ محسن رفعتی


تاثیر شوک‌های عرضه و تقاضا بر رشد بخش کشاورزی

10.22067/jead2.v0i0.12184

زهرا عبداللهی؛ محمود هوشمند؛ محمد دانش نیا؛ زهره اسکندری پور