تحلیل تعیین کننده های تمایل به پرداخت اضافی مصرف کنندگان برای میوه ها و سبزیجات عاری از آفت کش در شهر مرند

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

تبریز

چکیده

چکیده
هدف تحقیق حاضر شناسائی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت اضافی مصرف کنندگان برای میوه و سبزیجات عاری از آفت کش نسبت به انواع متداول در شهر مرند می باشد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق پیمایش های میدانی، با طراحی و تکمیل پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی ساده از 394 پاسخ گو از میان خانوارهای شهر مرند، در سال 1389 جمع آوری شد. به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت مصرف کنندگان از روش ارزش گذاری مشروط و مدل لاجیت ترتیبی که به روش حداکثر راستنمایی برآورد شد، بهره گرفته شد. نتایج نشان می-دهند که حدود 3 درصد مصرف کنندگان حاضر به پرداخت مبلغی اضافی برای خرید میوه و سبزیجات عاری از آفت کش نسبت به انواع متداول نبودند، در حالی که 64 درصد آنها حاضر به پرداخت قیمت اضافی 5 الی20 درصد و حدود 33 درصد مصاحبه شوندگان حاضر به پرداخت مبلغ اضافی بالای 20 درصد برای خرید این محصولات هستند. نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیونی نشان داد که عواملی چون درآمد افراد، تمایلات حفظ محیط زیست، سطح اهمیت شاخص خرید سالم میوه و سبزیجات، سطح اطلاع افراد از ویژگی های میوه و سبزیجات عاری از آفت کش و مضرات آفت کش ها و وجود سالمندان در خانواده اثر مثبت و معنی داری بر تمایل به پرداخت اضافی پاسخگویان برای میوه و سبزیجات عاری از آفت کش نسبت به انواع متداول نشان می دهند. همچنین حدود50 درصد مصرف کنندگان «عدم وجود برچسب های تضمینی» و «عدم عرضه این محصولات» و حدود 26 درصد قیمت های بالا را جزو مشکلات خود در زمینه خرید و مصرف میوه و سبزیجات عاری از آفت کش عنوان کردند. در این راستا، ترغیب تولیدکنندگان به تولید این نوع محصولات، تبلیغات و افزایش آگاهی مصرف کنندگان در این زمینه پیشنهاد می شود.

واژه های کلیدی: روش ارزش‌گذاری مشروط، مدل لاجیت ترتیبی، مرند، قیمت اضافی

عنوان مقاله [English]

Analyzing Determinants of Consumers' Willingness to Pay a Premium for Pesticide-free Fruit and Vegetables in Marand City

نویسندگان [English]

  • B. Hayati
  • E. Pishbahar
  • M. Haghjou
چکیده [English]

Abstract
The aim of this study is to investigate factors affecting consumers' willingness to pay premium prices for the pesticide-free fruit and vegetables in Marand city. A Contingent valuation survey of 394 respondents was conducted in 2010. An Ordered Logit regression model was applied to determine factors effecting consumers' willingness to pay for pesticide-free fruit and vegetables. The survey results present that only 3 percent of the respondents would not be willing to pay a premium; while about 64 percent would be willing to pay a premium between 5 and 20 percent and about 33 percent would be willing to pay more than 20 percent premium for pesticide-free fruit and vegetables. Results reveal that factors such as individual's income, environmental and health concerns, the level of safe shopping criteria, consumer's knowledge of pesticide-free fruit and vegetables' characteristics and consumer's knowledge of pesticide's side effects increase the willingness to pay a premium for pesticide-free fruit and vegetables, significantly. In addition, those who have seniors in their family would be willing to pay a significant high premium price for these products. More than 50 percent of the consumers mentioned "the nonexistence of certifications and labels", "lack of supply" as problems of purchasing pesticide-free fruit and vegetables. While 26 percent claimed high prices of these products as their most important problems in their purchasing process of pesticide-free fruit and vegetables. The study recommends encouraging farmers to produce these products, effective advertising and improving consumers’ awareness.

Keywords: Contingent valuation method, Marand, Ordered logit model, Price premium