عوامل مؤثر بر پایداری عملیات کشاورزی در شهرستان جیرفت(مطالعه موردی محصولات: پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه جیرفت

2 دانشگاه تبریز

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده

چکیده
در دهه های اخیر، مصرف بیشتر نهاده ها در بخش کشاورزی موجب رشد تولیدات کشاورزی در دنیا شده است، اما مشکلات بوجود آمده در اثر عدم توجه به مسائل زیست محیطی و خطرات مصرف بیش از حد مواد شیمیایی بر سلامتی انسان یک نگرانی برای مردم و سیاست گذاران به وجود آورده است. لذا کشاورزی پایدار به عنوان کلید رهائی از مشکلات بوجود آمده مطرح شده است. به سبب اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد شهرستان جیرفت و اهمیت محصولات پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی در امنیت غذایی جامعه تحقیق حاضر در سال زراعی 1388-1387 با هدف سنجش پایداری عملیات کشاورزی و عوامل مؤثر بر آن در شهرستان جیرفت، صورت پذیرفته است. جامعه آماری شامل 1320 نفر از زارعین پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی کار این شهرستان است. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 197 زارع تعیین شد. به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، پرسش نامه ها از کشاورزان با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب تکمیل گردید. پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ (بیشتر از 75/0) و روایی آن از سوی پانل متخصصان مورد تأیید قرار گرفت. نتایج نشان داد که در 3/52 درصد نمونه های مورد مطالعه میانگین شاخص پایداری عملیات کشاورزی کمتر، و در7/47 درصد نیز بالاتر از میانگین کل شاخص پایداری می باشد. نتایج مدل رگرسیون خطی - لگاریتمی برآورد شده نشان داد که متغیر های سطح سواد، دانش کشاوزی پایدار، تعداد نیروی کار خانوادگی، مشارکت اجتماعی، مالکیت خصوصی و نظام دام-زراعت بر شاخص پایداری عملیات کشاورزی مزارع مورد مطالعه تأثیر مثبت و میزان سطح زیر کشت اثر منفی معنی دار دارد. پیشنهاد می شود کلاس های آموزشی-ترویجی منطبق با سطح سواد کشاورزان، از سوی جهاد کشاورزی برگزار گردد.

واژه های کلیدی: شاخص پایداری، عملیات کشاورزی، کشاورزی پایدار، سبزی ها، جیرفت

عنوان مقاله [English]

Factors Effecting Sustainability of Agriculture Practices in Jiroft County (Case Study: Onion, Potato and Tomato)

نویسندگان [English]

  • M. Adeli Sardooei 1
  • B. Hayati 2
  • Sh. Zarifian 2
  • S.D. Hosseini Nasab 3
1 Agriculture Management, University of Tabriz, and Lecture Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, University of Jiroft
2 Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, University of Tabriz
3 Department of Humanities and Educational Sciences, Islamic Azad University Tabriz Branch
چکیده [English]

Abstract
In recent decades, more consumption of agricultural inputs led to growth in agricultural products in the world. However, problems occurred due to the lack of attention to environmental issues and risks of excessive consumption of chemicals on human health become a concern for people and policy makers. To solve the problem, sustainable agriculture has been considering by authorities. This study aimed at assessing the level of sustainability in some agricultural products. Identification of factors that influence sustainability in the study products was another aim of this study. The study was conducted in 2008-2009. The township of Jiroft was selected for this study, due to economic importance of agriculture in this region. The study concentrated on three products of tomato, potato and onion that play important role in the food security of the region. The statistical population of the study included all onions, potatoes and tomatoes growers (N=1320). Using the Cochran's formula, sample size was measured at 197 persons. Using the stratified random sampling method, the study interviewees were selected. The reliability of the questionnaire was evaluated by Cronbach's alpha's coefficient at 0.75. Content validity was defined using a panel of expert. According to the results, levels of sustainability for 53.2 percent of the study samples were lower than their average level, while 47.2 percent had higher levels. Results of regression model presented that the variables of educational level, knowledge of sustainable agriculture, the number of family labor force, growers’ participation in social activities, the system of private property and livestock- cultivation system have a significant positive impact on the sustainability. The only variable of the rate of cultivation presented a negative impact on the agricultural sustainability. The study recommends holding appropriate extension classes accordance to the level of growers ‘education.

Keywords: Sustainable indicator, Agricultural practices, Sustainable agriculture, Vegetables, Jiroft

CAPTCHA Image