بررسی رابطه بین انتشار گاز دی اکسیدکربن و تولید ناخالص داخلی بر اساس داده های ترکیبی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

چکیده

چکیده
این مطالعه به بررسی رابطه علی بین انتشار گاز دی اکسیدکربن و تولید ناخالص داخلی در پنج گروه از کشورها با درآمد سرانه متفاوت با استفاده از داده های ترکیبی طی دوره 2007- 1960 می‌پردازد. در این راستا از آزمون هم انباشتگی و برآورد الگوهای تصحیح خطا استفاده شده است. مهمترین نتایج حاصل وجود رابطه علی بین این دو متغیر را تایید می‌نماید. اگرچه این رابطه در کشورهای با درآمد پایین و بالاتر از متوسط از GDP به CO2 و در کشورهای با درآمد کمتر از متوسط و عضو OECD به صورت دو طرفه شناسایی گردید. اما برآورد انجام شده با بهره گیری از داده های جهانی بر برقراری ارتباط دو طرفه دلالت دارد. همچنین بررسی رابطه بلند مدت بین CO2 و GDP نشان می‌دهد که تمامی کشورهای مورد بررسی در شاخه صعودی منحنی زیست محیطی کوزنتس واقع شده اند و با افزایش درآمد انتشار گاز CO2 برای تمامی کشورها در سطح جهان بطور متوسط افزایش می‌باید؛ اگرچه شیب این منحنی در سطوح پایین درآمدی افزایشی و در سطوح بالاتر کاهشی خواهد بود.

واژه های کلیدی: داده‌های ترکیبی، الگوی تصحیح خطا، آزمون هم انباشتگی، انتشار دی اکسید کربن، تولید ناخالص داخلی
JEL: C33; O40; Q25

عنوان مقاله [English]

Study of Relationships between Carbon Dioxide Emissions and GDP Per Capita Based on Panel Data

نویسندگان [English]

  • R. Moghaddasi 1
  • Z. Golriz Ziaee 2
1 Department of Agricultural Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University
2 Agricultural Economics Department, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran
چکیده [English]

Abstract
This study investigates casual relationship between CO2 emission and gross domestic product per capita in five different country groups, using cross- country data for the period 1960-2007. To achieve the purpose, the co- integration test and error correction models are applied. Results confirm casual relationships between the two variables. A unilateral relationship between GDP and CO2 emission was founded for countries with low and upper middle income and a bilateral relationship for countries with lower middle income and OECDs nations. Using world data, the relationship between GDP and CO2 emission was found bilateral. Furthermore, estimation of long term relationship between CO2 and GDP indicates that all countries are placed at the point ASC of the Kuznets curve. This indicates that for all countries increase of income raise CO2 emission in average. However, the slope of this curve was found increasing for high level income countries and decreasing for low level income countries.
Keywords: Panel data, Error correction model, Co-integration test, CO2 emission, Per capita gross domestic product
JEL: C33; O40; Q25

CAPTCHA Image