دوره و شماره: دوره 23، شماره 1، فروردین 1388 
بررسی اثر ریسک قیمتی بر حاشیه بازاریابی گوشت قرمز در ایران

10.22067/jead2.v1388i1.2070

حبیب شهبازی گیگاسری؛ محمد کاوسی کلاشمی؛ غلامرضا پیکانی ماچیانی؛ اکرم عباسی فر