بررسی اثرسیاست‌های حمایتی دولت بر ریسک درآمدی تولیدکنندگان گوشت مرغ در ایران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران- دانشکده کشاورزی کرج

چکیده

چکیده
هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر سیاست‌های مختلف حمایتی بر ریسک درآمدی تولیدکنندگان گوشت مرغ در ایران طی دوره زمانی 85-1368 است. با استفاده از معیار ضریب تغییرات کادی و دلا واله (1CCV) میزان نوسانی که هر یک از سیاست‌های حمایت از تولید‌کننده(حمایت از قیمت بازاری، حمایت از نهاده‌های کشاورزی، بیمه محصولات و تسهیلات ارزان قیمت) بر ریسک درآمدی تولیدکنندگان گوشت مرغ ایجاد می کنند، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که درصد تغییرات ریسک درآمدی تولیدکنندگان گوشت مرغ در اثر اجرای سیاست‌های حمایت از قیمت بازاری، یارانه تسهیلات، یارانه انرژی، دارو و واکسن، بیمه و مجموع سیاست‌های حمایتی کاهنده بوده و تنها اثر سیاست‌های حمایت از قیمت بازاری و بیمه برکاهش ریسک درآمدی معنی دار بوده است.

طبقه بندی JEL: Q116, Q17, Q18

واژه های کلیدی: سیاست حما‌یت از تولیدکننده، ریسک درآمدی، معیار CCV، گوشت مرغ، ایران

عنوان مقاله [English]

Investigation the Effect of Support Policies of Government on Income Risk Poultry Producers in Iran

نویسندگان [English]

  • S. S. Hosseini
  • S. Eravani
  • A. Nikoukar
University of Tehran, Karaj, Iran‎
چکیده [English]

Abstract
Main objective of this paper is the investigation the effect of support policies of government on income risk of poultry producers in Iran for the 1989-2006. CCV index was used to investigate amount of variation that cause each support policies (market price support, support of agricultural inputs, outputs insurance) on income risk variation of producers. The results of this study showed that percentage of index risk variation is decreased because of market price support, insurance, energy subsidy and total support policies. In addition, results showed just the effect of price supports and insurance subsidy on income risk is significant.
JEL Classification: Q16, Q17, Q18

Key words: Producer Support Policy, Revenue Risk, CCV Index, Poultry, Iran