دوره و شماره: دوره 32، شماره 4 - شماره پیاپی 42، زمستان 1397