دوره و شماره: دوره 31، شماره 3 - شماره پیاپی 37، پاییز 1396 

مقالات پژوهشی

1. شناسایی و تبیین استلزامات کارکردی نظام نوآوری فناورانه کشاورزی

صفحه 196-206

10.22067/jead2.v31i3.52453

روح اله ماقبل؛ کریم نادری مهدیی؛ احمد یعقوبی فرانی؛ مهدی محمدی


3. ترسیم ماتریس نهاد-پایداری نظام نوآوری صنعت لبنیات ایران

صفحه 216-227

10.22067/jead2.v31i3.61742

زهرا فزونی اردکانی؛ همایون فرهادیان؛ غلامرضا پزشکی راد؛ حبیب اله رعنایی کردشولی؛ حبیب اله طباطبائیان