دوره و شماره: دوره 31، شماره 2 - شماره پیاپی 36، تابستان 1396 

مقالات پژوهشی

1. ارزیابی سیاست قیمت گذاری آب بر پایداری و حفظ آبخوان: مطالعه آبخوان مهیار شمالی در حوضه زاینده رود

صفحه 105-120

10.22067/jead2.v31i2.58090

ابوالقاسم باقری؛ علیرضا نیکوئی؛ فرهاد خداداد کاشی؛ محسن شوکت فدایی