دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالات پژوهشی به زبان انگلیسی

Investigationg of the Effects of Water Resource Reduction on Employment of the Agriculture sector and other Economic Sectors Based on the Social Accounting Matrix

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1399

10.22067/jead.2021.17795.0

عباس پرور؛ حمیدرضا میرزایی؛ حسین مهرابی؛ محمدرضا زارع مهرجردی


مقالات پژوهشی

Identify the Leading knowledge of the agricultural sector with key technology techniques and AHP in Kermanshah province, Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1400

10.22067/jead.2021.69249.1021

زهرا علی نژاد؛ سیدمحمدباقر نجفی؛ جمال فتح اللهی؛ نادر زالی


ارزیابی ترجیحات جوامع بومی برای حفاظت اکوسیستم جنگلی (مطالعه موردی: جنگلهای شیاده و دیوا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22067/jead.2021.72269.1078

حمید حاجی زاده؛ اصغر فلاح؛ ساره حسینی


بررسی تأثیر تغییرات آب و هوایی و شاخص قیمت مواد غذایی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1400

10.22067/jead.2021.71352.1060

احمد فتاحی اردکانی؛ فاطمه سخی؛ یدالله بستان؛ محمد رضوانی


مقالات پژوهشی به زبان انگلیسی

Ranking of important indicators of blockchain technology for the vegetable oil supply chain

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1400

10.22067/jead.2022.71164.1092

طاهره رنجبرملکشاه؛ سید مجتبی مجاوریان؛ سمیه شیرزادی لسکوکلایه؛ زینب رفتنی امیری


مقالات پژوهشی

تاثیر شیوع بیماری کرونا بر ارزش سهام شرکت‌های مواد غذایی در بورس تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1400

10.22067/jead.2022.71165.1053

سید مجتبی مجاوریان؛ فواد عشقی؛ صدیقه آهنگری


مقالات پژوهشی به زبان انگلیسی

Comparison of Single and Multiple Hypotheses Test of Aggregation the “Pulses” and “Sugar and Sugar Cubes” in Urban Areas of Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1400

10.22067/jead.2022.74061.1106

ابوالفضل محمودی؛ یداله آذرین فر


مقالات پژوهشی

بررسی محرک‌های قیمت انواع گوشت در ایران با استفاده از مدل خودتوضیح‌ برداری ساختاری پانلی (Panel-SVAR)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1400

10.22067/jead.2022.72367.1080

رضا حیدری


مقالات پژوهشی به زبان انگلیسی

The effect of socio-economic dimensions on deforestation: application of spatial econometrics

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1400

10.22067/jead.2022.17787.0

حمید امیرنژاد؛ امیر مهرجو؛ محمدهادی اسکندری نسب


مقالات پژوهشی

تحلیل ناامنی غذایی و ارزش اقتصادی غذا در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1400

10.22067/jead.2022.70211.1044

محمد قهرمان زاده؛ فرناز جعفرزاده؛ رقیه فتحی


مقالات پژوهشی به زبان انگلیسی

حباب قیمتی انواع گوشت در ایران: کاربرد مدل حالت-فضا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1400

10.22067/jead.2022.72570.1083

زینب شکوهی؛ محمد حسن طرازکار


مقالات پژوهشی

کاربرد شاخص ترکیبیDecoupling-LMDI در تجزیه مصرف انرژی در بخش‌های کشاورزی و صنعت ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1401

10.22067/jead.2022.74585.1111

سمیه نقوی


تأثیر آزادسازی تجارت محصولات کشاورزی بر قیمت مواد غذایی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1401

10.22067/jead.2022.73620.1098

محمد قهرمان زاده؛ مینا صمدپورهندواریی؛ جواد حسین زاد


Investigating the factors affecting the level of consumption of fast food products (Case study of sausages, salami and hamburgers in Mashhad)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1401

10.22067/jead.2022.74633.1112

مرتضی محمدی؛ سید احسان علوی


اثر خشکسالی بر شاخص تاب‌آوری خانوارهای کشاورزان روستایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1401

10.22067/jead.2022.75508.1124

شیرین ظریف مرادیان؛ محمود صبوحی؛ محمود دانشور کاخکی