دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالات پژوهشی

تأثیرات افزایش قیمت جهانی محصولات کشاورزی بر اقتصاد ایران با استفاده از مدل GTAP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1402

10.22067/jead.2023.82713.1197

پرویز رستم زاده؛ مرضیه رصاف


سیاست گذاری عملیاتی برای توسعه بیمه خشکسالی پسته در شهرستان سبزوار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1402

10.22067/jead.2024.85860.1234

مهدی میرچولی؛ محمد قربانی


تاثیر مدیریت ارتباط با مشتریان بر عملکرد شرکت با توجه به نقش تعدیل‌کنندگی قابلیت نوآوری: شواهدی از شرکت تولید و بسته‌بندی قارچ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1403

10.22067/jead.2024.86675.1253

سیدحسین هاشمی فرد؛ سیدمجتبی موسوی نقابی؛ مریم اولادی


An Econometric Model-Based Forecast of Nigeria’s Rice Self-Sufficiency

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1403

10.22067/jead.2024.85180.1225

Rakiya Abdulsalam؛ Mad Nasir Shamsudin؛ Ahmad Hanis Izani Abdul Hadi


نقش تلنگرها در حفاظت از منابع طبیعی: رویکرد اقتصاد رفتاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

10.22067/jead.2024.83838.1213

حشمت اله عسگری؛ محدثه پورعلی مردان


مقالات پژوهشی به زبان انگلیسی

Decomposition of Factor Productivity Growth of Rice in Iran: Application of Stochastic Frontier Analysis Approaches

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

10.22067/jead.2024.86613.1251

سمانه نیکان؛ قادر دشتی؛ جواد حسین زاد؛ محمد قهرمان زاده


مقالات پژوهشی

سرمایه‌گذاری مورد نیاز کشاورزی برای دستیابی به رشد اقتصادی هدف در برنامه‌ی هفتم توسعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1403

10.22067/jead.2024.86191.1244

کوهسار خالدی


شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های کسب و کار واحدهای تولیدی طیور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1403

10.22067/jead.2024.84685.1222

ملیحه شیبانی نوقابی؛ علیرضا کرباسی؛ حسین محمدی


توزیع مکانی فقر، ناامنی غذایی و عوامل موثر بر آن در مناطق شهری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1403

10.22067/jead.2024.87214.1257

مهدی شعبان زاده خوشرودی؛ ابراهیم جاودان؛ کتایون شمشادی


واکاوی مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر امنیت آبی کشاورزی استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1403

10.22067/jead.2024.87497.1260

فاطمه رزاقی؛ طاهر عزیزی خالخیلی؛ علی اکبر براتی