دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالات پژوهشی

1. Measurement of the Impact of Water Reduction on Economic Sectors Production using Social Accounting Matrix (SAM)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1399

10.22067/jead.2021.17773.0

عباس پرور؛ حمیدرضا میرزایی خلیل آباد؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ محمدرضا زارع مهرجویی


2. بررسی عوامل اجتماعی- اقتصادی مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در ایجاد مشاغل خانگی در استان کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1399

10.22067/jead.2021.17745.0

پوریا عطائی؛ وحید علی آبادی؛ موسی اعظمی


3. Investigationg of the Effects of Water Resource Reduction on Employment of the Agriculture sector and other Economic Sectors Based on the Social Accounting Matrix

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1399

10.22067/jead.2021.17795.0

عباس پرور؛ حمیدرضا میرزایی خلیل آبادی؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ محمدرضا زارع مهرجردی


4. هزینه یابی جریان مواد و انرژی تولید سیب زمینی در استان همدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1400

10.22067/jead.2021.17804.0

مجید دکامین


5. بررسی ناهمگنی ترجیحات کشاورزان برای استفاده از انرژی خورشیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1400

10.22067/jead.2021.68131.1009

مهسا تسلیمی؛ حمید امیرنژاد؛ سید مجتبی مجاوریان؛ حسین آزادی


6. تحلیل پوششی داده‌ها در شرایط عدم قطعیت برای بهبود انرژی مصرفی باغات کیوی استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1400

10.22067/jead.2021.68026.1008

مهدی صباغی المشیری؛ مرتضی تاکی؛ مصطفی مردانی نجف آبادی؛ افشین مرزبان


7. مصرف مواد مغذی، تنوع و امنیت غذایی در دهکهای درآمدی استان تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1400

10.22067/jead.2021.69156.1019

محسن رفعتی؛ مهدی شعبان زاده خوشرودی؛ ابراهیم جاودان


9. مدیریت ریسک واردات ذرت دامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1400

10.22067/jead.2021.69209.1027

فاطمه فتحی؛ عفت قربانیان