دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالات پژوهشی

تعیین الگوی کشت و سبد بهینه مصرف انرژی مورد نیاز در پمپاژ آب آبیاری (مطالعه موردی: اراضی شمال ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1401

10.22067/jead.2023.77437.1145

خدیجه عبدی رکنی؛ سمیه شیرزادی لسکوکلایه؛ حمید امیر نژاد


واکاوی قصد رفتاری پسته ‏کاران شهرستان اردکان به سمت تولید ارگانیک: کاربست نظریه تجزیه رفتار برنامه ریزی شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1401

10.22067/jead.2023.77473.1142

طاهره شرقی؛ مجتبی رضایی احمدآبادی


تعیین کارایی محیط زیستی محصولات عمده زراعی مناطق منتخب استان خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1401

10.22067/jead.2023.78856.1158

مصطفی مردانی نجف ‎آبادی؛ عباس عبدشاهی؛ الهه آهنی


به کارگیری مدل‌های هیبریدی مبتنی بر یادگیری ماشین عمیق در کشاورزی هوشمند با تأکید بر پیش‌بینی قیمت آتی پسته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1402

10.22067/jead.2023.79545.1165

سید محمد رضا حاج سیدجوادی؛ رضا حیدری


تحلیل مؤلفه‌های تاثیرگذار بر بهبود مدیریت مزارع برنج در شهرستان رودبار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1402

10.22067/jead.2023.82560.1195

حسین شعبانعلی فمی؛ سید محمد صادق تیموری سندسی؛ ناصر مطیعی؛ مهسا معتقد


سنجش رفتار بازار در صنعت محصولات لبنی با استفاده از تابع سود محور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

10.22067/jead.2023.80560.1175

حبیب شهبازی