دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالات پژوهشی

The impact of the Covid-19 outbreak on the stock value of food companies in Tehran Stock Exchange

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1400
جلد 36 شماره 4 سال 1401

10.22067/jead.2022.71165.1053

سید مجتبی مجاوریان؛ فواد عشقی؛ صدیقه آهنگری


تأثیر آزادسازی تجارت محصولات کشاورزی بر قیمت مواد غذایی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1401

10.22067/jead.2022.73620.1098

محمد قهرمان زاده؛ مینا صمدپورهندواریی؛ جواد حسین زاد


عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت اضافی خانوارها برای نان گندم کامل در شهر تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مرداد 1401

10.22067/jead.2022.75287.1121

فرزانه تقوی دغدغان؛ باب اله حیاتی؛ محمد قهرمان زاده


تحلیل زنجیره ارزش صنعت مرغ بر اساس مدل پورتر (مورد مطالعه: استان آذربایجان شرقی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

10.22067/jead.2022.76957.1136

پدرام رضائی؛ ابوالفضل محمودی؛ طاهره شرقی


تحلیل پویای ابعاد اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی پایداری کشاورزی در استان های ایران با رویکرد شاخص ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1401

10.22067/jead.2022.74534.1110

مینا صالح نیا؛ محسن رفعتی


Recognizing and Prioritizing Smart Solutions in the Poultry Industry based on Sustainability Criteria

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401
جلد 36 شماره 4 سال 1401

10.22067/jead.2022.76267.1130

آمنه خدیور؛ فاطمه مجیبیان؛ زهرا ترکاشوند


مقالات پژوهشی به زبان انگلیسی

Model design Barriers to Development of Agricultural Production Chains (Case Study of Meshginshahr Gardens)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1401

10.22067/jead.2022.76629.1132

ناصر سیف اللهی؛ رحیم محمدخانی


مقالات پژوهشی

ارائه ساختار یک مدل برنامه‌ریزی ریاضی چند هدفه با رویکرد همبست آب- غذا - انرژی برای تولید محصولات زراعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1401

10.22067/jead.2022.77691.1147

مصطفی مردانی نجف‎آبادی؛ الهه آهنی؛ سامان ضیایی؛ حمید محمدی؛ عباس میرزایی


مقالات پژوهشی به زبان انگلیسی

Factors Affecting the Selection of Marketing Strategy in Different Stages of Product Life Cycle

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1401

10.22067/jead.2022.17748.0

حسین محمدی؛ علیرضا ثانی حیدری؛ عبدالله شهرکی