دوره و شماره: دوره 33، شماره 4 - شماره پیاپی 46، اسفند 1398 

مقالات پژوهشی

تحلیل عوامل مؤثر بر ریسک تولید گندم در ایران

صفحه 329-338

10.22067/jead2.v33i3.66850

آذر هاشمی‌نژاد؛ عباس عبدشاهی؛ منصور غنیان؛ بهمن خسروی‌پور


ارزیابی اثرات اقتصادی تغییرات کمیت و کیفیت آب آبیاری بر کشاورزی استان کرمان

صفحه 395-412

10.22067/jead2.v33i4.84119

فرزانه صالحی رضا آبادی؛ ماشاا.. سالار پور؛ مصطفی مردانی نجف ‎آبادی؛ سامان ضیایی