بررسی کارایی و ظرفیت صادراتی محصولات زراعی ایران: کاربرد الگوی جاذبه مرزی تصادفی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی به زبان انگلیسی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، تهران، ایران

چکیده

صادرات کشاورزی ایران در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته است. در این میان محصولات زراعی (کد 07) به دومین گروه مهم صادرات بخش کشاورزی ایران در سال‌های اخیر تبدیل شده است. با این وجود مطالعات اندکی به بررسی ظرفیت‌های صادراتی محصولات زراعی پرداخته‌اند. از این رو هدف این مطالعه بررسی مولفه‌های اثرگذار بر صادرات محصولات زراعی و سنجش کارایی صادرات ایران است. به منظور دستیابی به هدف، الگوی جاذبه مرزی تصادفی براساس داده‌های تابلویی متوازن برای 21 کشور در دوره زمانی 2021-2001 برآورد شد. نتایج بیانگر این است که اندازه اقتصادی و فیزیکی بازار هدف اثری مثبت و معنی‌د‌ار بر صادرات محصولات زراعی ایران داشته‌اند. همچنین مرز مشترک میان ایران و شرکای تجاری و تحریم‌های اقتصادی دارای اثری مثبت و معنی‌دار بر صادرات محصولات زراعی بوده است، در حالی‌که فاصله جغرافیایی میان ایران و کشورهای واردکننده اثری منفی بر صادرات داشته است. نتایج کارایی نشان داد که در دوره زمانی 2015-2021 ایران در هیچ بازار هدفی دارای کارایی 100 درصدی نبوده است و در چهار کشور افغانستان، امارات متحده عربی، کانادا و عراق با کارایی بیش از 50 درصد روبرو بوده است. براساس نتایج، ایران بیشترین پتانسیل صادرات محصولات زراعی را در عراق دارد. در نتیجه، با توجه به اثر مثبت و معنی‌دار مرز مشترک و ظرفیت‌های بالای شرکای تجاری هم‌مرز با ایران، پیشنهاد می‌شود که کشورهای تجاری دارای مرز مشترک مانند عراق در اولویت صادرات محصولات زراعی قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Abdullahi, N.M., Huo, X., Zhang, Q., & BolanleAzeez, A. (2021). Determinants and potential of agri-food trade using the stochastic frontier gravity model: Empirical evidence from Nigeria. Sage Open11(4), 21582440211065770. ‏https://doi.org/10.1177/21582440211065770
 2. Abdullahi, N.M., Zhang, Q., Shahriar, S., Irshad, M.S., Ado, A.B., & Huo, X. (2022). Examining the determinants and efficiency of China’s agricultural exports using a stochastic frontier gravity model. Plos One17(9), e0274187.‏ https://doi.org/10.1371/journal.pone.0274187
 3. Ahmad Hamidi, H.N., Khalid, N., Karim, Z.A., & Zainuddin, M.R.K. (2022). Technical efficiency and export potential of the world palm oil market. Agriculture12(11), 1918.‏ https://doi.org/10.3390/ agriculture12111918
 4. Aigner, D., Lovell, C.K., & Schmidt, P. (1977). Formulation and estimation of stochastic frontier production function models. Journal of Econometrics6(1), 21-37. ‏https://doi.org/10.1016/0304-4076(77)90052-5
 5. Aminizadeh, M., Rafiee, H., Riahi, A., & Mehrparvar Hosseini, E. (2020). Assessing the role of institutional quality of Iran and its trade partners on Iran’s agricultural products exports. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 51(1), 1-13. https://doi.org/10.22059/ijaedr.2019.258788.668610
 6. Anderson, J.E., & Van Wincoop, E. (2003). Gravity with gravitas: A solution to the border puzzle. American Economic Review93(1), 170-192.‏ https://doi.org/10.1257/000282803321455214
 7. Arif, I. (2022). Educational attainment, corruption, and migration: An empirical analysis from a gravity model. Economic Modelling110, 105802.‏ https://doi.org/10.1016/j.econmod.2022.105802
 8. Armstrong, S.P. (2007). Measuring trade and trade potential: A survey. Crawford School Asia Pacific Economic Paper, (368).‏ http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1760426
 9. Assoua, J.E., Molua, E.L., Nkendah, R., Choumbou, R.F.D., & Tabetando, R. (2022). The effect of sanitary and phytosanitary measures on Cameroon's cocoa exports: An application of the gravity model. Heliyon8(1).‏ https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e08754
 10. Atif, R.M., Haiyun, L., & Mahmood, H. (2017). Pakistan's agricultural exports, determinants and its potential: an application of stochastic frontier gravity model. The Journal of International Trade & Economic Development, 26(3): 257-276. https://doi.org/10.1080/09638199.2016.1243724
 11. Atif, R.M., Mahmood, H., Haiyun, L., & Mao, H. (2019). Determinants and efficiency of Pakistan’s chemical products’ exports: An application of stochastic frontier gravity model. PLOS ONE, 14(5), 1-15. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0217210
 12. Badarinza, C., Ramadorai, T., & Shimizu, C. (2022). Gravity, counterparties, and foreign investment. Journal of Financial Economics145(2), 132-152.‏ https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2021.09.011
 13. Battese, G.E., & Coelli, T.J. (1988). Prediction of firm-level technical efficiencies with a generalized frontier production function and panel data. Journal of Econometrics38(3), 387-399.‏ https://doi.org/10.1016/0304-4076(88)90053-X
 14. Belotti, F., Daidone, S., Ilardi, G., & Atella, V. (2013). Stochastic frontier analysis using Stata. The Stata Journal13(4), 719-758.‏ https://doi.org/10.22004/ag.econ.252689
 15. Bojnec, Š.,& Fertő, I. (2009). Agro-food trade competitiveness of Central European and Balkan countries. Food Policy34(5), 417-425.‏ https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2009.01.003
 16. Centre d'Etudes Prospective et d'Informations Internationals. (2023). CEPII Database. Available at http://www.cepii.fr/
 17. Doan, T.N., & Xing, Y. (2018). Trade efficiency, free trade agreements and rules of origin. Journal of Asian Economics55, 33-41.‏ https://doi.org/10.1016/j.asieco.2017.12.007
 18. Egger, P. (2002). An econometric view on the estimation of gravity models and the calculation of trade potentials. World Economy25(2), 297-312. ‏https://doi.org/10.1111/1467-9701.00432
 19. Engemann, H., Jafari, Y., & Heckelei, T. (2023). Institutional quality and the duration of agri‐food trade flows. Journal of Agricultural Economics74(1), 135-154. ‏https://doi.org/10.1111/1477-9552.12491
 20. European Commission. (2010). Trade, growth and world affairs. Trade policy as a core component of the EU's 2020 strategy. European Economic and Social Committee, France.
 21. Fertö, I., & Hubbard, L.J. (2003). Revealed comparative advantage and competitiveness in Hungarian agri-food sectors. World Economy26(2), 247-259. ‏https://doi.org/10.1111/1467-9701.00520
 22. Ghorbani, M., & Aminizadeh, M. (2020). Investigating the effective factors on Iranian date exports to European Union. Agricultural Economics, 14(2), 131-153. https://doi.org/10.22034/iaes.2021.135209.1782
 23. Ha, L.T. (2023). The role of financial development in enhancing trades in environmental goods: International insights from 119 countries. Journal of Commodity Markets29, 100301. https://doi.org/10.1016/j.jcomm.2022.100301
 24. Hajivand, S., Moghaddasi, R., Zeraatkish, Y., & Mohammadinejad, A. (2020). An application of stochastic frontier gravity approach (the case of Iran's potential agricultural exports). International Journal of Analysis and Applications18(3), 482-492.‏
 25. Hejazi, M., Grant, J.H., & Peterson, E. (2022). Trade impact of maximum residue limits in fresh fruits and vegetables. Food Policy106, 102203. ‏https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2021.102203
 26. Hosseini, S.S., Aminizadeh, M., & Yazdani, S. (2018). Assessing the implications of tax-trade policies on soil erosion; Application of multi-sector general equilibrium model. Agricultural Economics Research, 10(37), 41-64. (In Persian with English abstract)
 27. International Trade Center. (2023). trademap.org.
 28. Isaiah Zayone, T., Henneberry, S.R., & Radmehr, R. (2020). Effects of agricultural, manufacturing, and mineral exports on Angola’s economic growth. Energies13(6), 1494.‏ https://doi.org/10.3390/en13061494
 29. Kahouli, B., & Maktouf, S. (2015). The determinants of FDI and the impact of the economic crisis on the implementation of RTAs: A static and dynamic gravity model. International Business Review24(3), 518-529.‏ https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2014.10.009
 30. Kalirajan, K. (2007). Regional cooperation and bilateral trade flows: an empirical measurement of resistance. The International Trade Journal21(2), 85-107. ‏https://doi.org/10.1080/08853900701266555
 31. Liu, Z., & Zhou, X. (2023). Can direct subsidies or tax incentives improve the R&D efficiency of the manufacturing industry in China?. Processes11(1), 181. ‏https://doi.org/10.3390/pr11010181
 32. Manzoor, W., Safdar, N., & Mahmood, H.Z. (2021). A gravity model analysis of international migration from BRIC to OECD countries using Poisson Pseudo-maximum likelihood Approach. Heliyon7(6), e07357. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07357
 33. Mehrparvar Hosseini, E., Aminizadeh, M., Rafiee, H., Riahi, A., & Bastani, M. (2013). Designing of Iranian dates trade model; Application of trade advantages and theory of market structure. Iranian Journal of Agricultural Economics, 7(2), 19-46. (In Persian with English abstract)
 34. Mohammadi, H., Aminizadeh, M., & Aghasafari, H. (2020). Investigating the Iran’s export efficiency in pistachio target markets: Application of stochastic frontier gravity model. Agricultural Economics & Development 34(1): 1-18. (In Persian with English abstract). https://doi.org/10.22067/JEAD2.VI0.83705
 35. Mohammadi, H., Aminizadeh, M., & Aghasafari, H. (2022). Measuring the export efficiency of Iran’s saffron. Saffron Agronomy and Technology 10(1): 69-83. (In Persian with English abstract). https://doi.org/10.22048/jsat.2022.297596.1432
 36. Mortazavi, S.A., & Mojtahedi, F. (2016). Exchange rates translation effect on export price of dates Iran: Application Model ARDL. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 46(4), 719-727. (In Persian with English abstract). https://doi.org/10.22059/ijaedr.2016.58027
 37. Nasir, S., & Kalirajan, K. (2016). Information and communication technology-enabled modern services export performances of Asian economies. Asian Development Review33(1), 1-27.‏ https://doi.org/10.1162/ADEV_a_00059
 38. Natale, F., Borrello, A., & Motova, A. (2015). Analysis of the determinants of international seafood trade using a gravity model. Marine Policy60, 98-106.‏ https://doi.org/10.1016/j.marpol.2015.05.016
 39. Nguyen, D.D. (2022). Determinants of Vietnam's rice and coffee exports: using stochastic frontier gravity model. Journal of Asian Business and Economic Studies29(1), 19-34. ‏https://doi.org/10.1108/JABES-05-2020-0054
 40. Nilsson, L. (2000). Trade integration and the EU economic membership criteria. European Journal of Political Economy16(4), 807-827.‏ https://doi.org/10.1016/S0176-2680(99)00060-9
 41. Noviyani, D.S., Na, W., & Irawan, T. (2019). Indonesian export efficiency: a stochastic frontier gravity model approach. International Journal of Scientific Research in Science, Engineering and Technology6(1), 488-497.‏ https://doi.org/10.32628/IJSRSET1196190
 42. Okara, A. (2023). Does foreign direct investment promote political stability? Evidence from developing economies. Economic Modelling123, 106249.‏ https://doi.org/10.1016/j.econmod.2023.106249
 43. Pawlak, K., & Smutka, L. (2022). Does Poland’s agri-food industry gain comparative advantage in trade with non-EU countries? Evidence from the transatlantic market. Plos One17(9), e0274692.‏ https://doi.org/10.1371/journal. pone.0274692
 44. Ravishankar, G., & Stack, M.M. (2014). The gravity model and trade efficiency: a stochastic frontier analysis of eastern European countries’ potential trade. The World Economy, 37(5): 690-704. https://doi.org/10.1111/twec.12144
 45. Samore, G. (2015). Sanctions against Iran: a guide to targets, terms, and timetables. Belfer Center for Science and International Affairs, 28-29.‏
 46. Shepherd, B., & Wilson, N.L. (2013). Product standards and developing country agricultural exports: The case of the European Union. Food Policy42, 1-10.‏ https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2013.06.003
 47. Tandra, H., & Suroso, A.I. (2023). The determinant, efficiency, and potential of Indonesian palm oil downstream export to the global market. Cogent Economics & Finance11(1), 2189671.‏ https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2189671
 48. Tinbergen, J. (1962). Shaping the world economy: Suggestions for an international economic policy. Twentieth Century Fund, New York.
 49. Ülengin, F., Çekyay, B., Palut, P.T., Ülengin, B., Kabak, Ö., Özaydın, Ö., & Ekici, Ş.Ö. (2015). Effects of quotas on Turkish foreign trade: A gravity model. Transport Policy38, 1-7.‏ https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2014.09.006
 50. World Bank. (2023). World Bank Database. Available at https://databank.worldbank.org.
 51. Xu, H., & Nam, N.H. (2023). Determinants of Vietnam's potential for agricultural export trade to Asia-Pacific economic cooperation (APEC) members. Heliyon9(2).‏ https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e13105
 52. Xu, J., Lu, C., Ruan, S., & Xiong, N.N. (2022). Estimating the efficiency and potential of China's steel products export to countries along the “Belt and Road” under interconnection: An application of extended stochastic frontier gravity model. Resources Policy75, 102513.‏ https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2021.102513
CAPTCHA Image