اثر آمیخته بازاریابی و دانش تخصصی روی عملکرد صادرات شرکت‌های کوچک و متوسط صادر کننده خشکبار

نوع مقاله : مقالات پژوهشی به زبان انگلیسی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد کشاورزی/ دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 گروه اقتصادکشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

4 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

صادرات محرک حیاتی رشد اقتصادی در کشورهای مختلف است و به طور قابل توجهی به ورود یک کشور به بازارهای جهانی کمک می‌کند و موفقیت اقتصادی را افزایش می‌دهد. در کشورهای در حال توسعه مانند ایران، برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی، گسترش صادرات به‌ویژه محصولات کشاورزی با ارزش افزوده بالا را در اولویت قرار داده‌اند. رشد صادرات غیرنفتی مانند خشکبار و ورود تولیدکنندگان داخلی به بازارهای جدید جهانی منجر به افزایش تقاضا برای محصولات صادراتی ایران خواهد شد. این امر همچنین منجر به افزایش سطح تولید، افزایش فرصت‌های شغلی و ارزش افزوده بیشتر در فعالیت‌های مرتبط می‌شود. برای افزایش عملکرد صادرات، که معیاری حیاتی برای موفقیت یک شرکت در استفاده از منابع و قابلیت‌های خود در عرصه بین‌المللی در یک دوره زمانی خاص است، تمرکز بر بهبود استراتژی‌های بازاریابی و دانش تخصصی بسیار مهم است. بنابراین، این تحقیق با هدف بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی و دانش تخصصی بازاریابی بر عملکرد صادرات شرکت‌های کوچک و متوسط فعال در صادرات میوه‌های خشک مشهد در سال 1401 انجام شد. در مجموع 80 پرسشنامه با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس بین مدیران ارشد، اعضای هیئت مدیره و مدیران بازرگانی SME های میوه خشک توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌های تحقیق از مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده گردید. داده‌های آماری و مدل‌سازی معادلات ساختاری نشان داد که تأثیر مشترک آمیخته بازاریابی و دانش بازاریابی تخصصی بر عملکرد صادرات مثبت و معنادار است. برای افزایش سودآوری شرکت، برای مدیران ارشد و مدیران فروش بسیار مهم است که این دو عامل را به رسمیت بشناسند و برای کسب مهارت‌های لازم، آموزش‌های مربوطه را طی کنند. علاوه بر این، مدیران باید از کانال‌های توزیع مناسب برای افزایش صادرات خود استفاده کنند و در عین حال کیفیت و بسته‌بندی محصول را بر اساس ترجیحات خریداران تطبیق دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Aghazadeh, H., Rahimi Ghonghani, Z., & Balochi, H. (2020). Explain export performance with export commitment. Journal of Business Administration Researches, 12, 23. (In Persian with English abstract)
 2. Ahad Motlaghi, A., & Saifi Asl, S. (2017). Identifying factors affecting export development in small and large export-active companies. Journal of Management and Accounting Studies, 2(1), 250-264. (In Persian)
 3. Alteren,, & Tudoran, A. (2015). Enhancing export performance: Betting on customer orientation, behavioral commitment, and communication, International Business Review, IBR-1236; No. of Pages 12. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2015.07.004
 4. Amoamoha,, & Yazdani, N. (2022). The effect of marketing capabilities on the performance of export companies through competitive strategy and positional advantage with the moderating role of bilateral innovation. Journal of Strategic Management Study, 45, 65-82. (In Persian)
 5. Bakhtiari, M., & Bakhshandeh, Gh. (2019). Investigating the factors affecting export performance with the mediating role of marketing mix adaptation in export companies of Khuzestan province. Journal of International Business Administration, 2(3), 162-145. (In Persian)
 6. Bashir Khodaparasti, R., Piruzi Bari, M., & Bagheri Garbollagh, H. (2020). Analysis of factors and flexibility strategies on export performance and competitive advantage of industrial companies. Journal of Strategic Management Studies, 11(43), 155-169. https://dorl.net/dor/20.1001.1.22286853.1399.11.43.9.2
 7. Behzadnia,, & Sanobar, N. (2018). Investigating the effect of marketing capabilities on export performance (case study: entrepreneurial companies exporting agricultural products in Iran). Journal of Entrepreneurial Strategies in Agriculture, 6(11), 67-58. (In Persian)
 8. Beleska & Spasova, E. (2014). Determinants and measures of export performance comprehensive literature review. JCEBI, 1, 63-74.
 9. Bianchi, C., & Wickramasekera, R. (2016). “Antecedents of SME export intensity in a Latin American Market”. The Journal of Business Research, 69(10), 4368-4376. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.02.041
 10. Çavuşgil,T., & Zou, S. (1994). Marketing strategy–performance relationship: An investigation of the empirical link in export market ventures. Journal of Marketing, 58(1), 1–21. https://doi.org/10.1177/002224299405800101
 11. Faryabi, M., Varahimi Aghdam, P., Sorahi, M., & Pour-Agha-Bayti, A. (2017). The effect of market orientation and international experience on export performance with the mediating role of international marketing strategy. Journal of International Business Management, 2(1), 23-44. )In Persian)
 12. Fornell,, & Larcker, DF. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39–50. https://doi.org/10.1177/002224378101800104
 13. Gupta,, & Chauhan, S. (2020). Firm capabilities and export performance of small firms: A meta-analytical review. A Meta-Analytical Review, European Management Journal, https://doi.org/10.1016/j.emj.2020.12.003
 14. Islamic Republic of Iran Customs Administration, (2020).
 15. Karampour,, & Ebrahimi, A. (2014). "Evaluating the effect of competitive strategy and technology innovation on export performance". The Journal of Strategic Mnanagement Studies, 5(18), 155-175. https://dorl.net/dor/20.1001.1.22286853.1393.5.18.7.8
 16. Mahmoudi, Sh., Mousavi Mirkla, R., Hosseinzadeh, A., & Motamadi, J. (2018). Analysis of mixed components of marketing of non-wood products (case study: forests of West Azarbaijan province). Wood and Forest Science and Technology Research Journal, 25(2). )In Persian)
 17. Mohammadi, H., Kashefi, M., & Abolhasani, L. (2019). Effect of marketing strategies on export performance of agricultural products: The case of saffron in Iran. JAST, 21(4), 785-798, http://jast.modares.ac.ir/article-23-12506-en.html
 18. Morgan, R., Strong, E., & Carolyn, A. (2004). Business performance and dimensions of strategic orientation. Journal of Business Research, 56, 163-176. https://doi.org/10.1016/S0148-2963(01)00218-1
 19. Ndiaye,, Abdul Razak, L., Nagayev, R., & Ng, A. (2018). Demystifying small and medium enterprises’ (SMEs) performance in emerging and developing economies, Borsa Istanbul Review, 18-4, 269-281. https://doi.org/10.1016/j.bir.2018.04.003
 20. NilipourTabatabaei, S., & Ismailzadeh, A. (2014). Choosing the most appropriate macro strategy by combining the hierarchical analysis process and resource-based approach. The first international conference on economics, management, accounting and social sciences. )In Persian(
 21. Qaladati,, & Movasagh, M. (2017). Investigating the impact of export market orientation and marketing mix adaptation on export performance (case study: companies exporting non-oil products), Business Management, 10(1), 165-186. (In Persian)
 22. Qudousi, M., Mohtashami, T., Habibi, M., & Shedati, Sh. (2014), Identification and prioritization of effective marketing mix elements in saffron export from experts' point of view, Saffron Agriculture and Technology Quarterly, 3(4), 285-296. (In Persian with English abstract)
 23. Rahim Nia,, & Sadeghian, H. (2011). Strategic orientation and success of export companies. Human Resource Management Researches, 1(1), 114-135. )In Persian (
 24. Rahimpour, A., & Ruhbakhsh, A. (2021). Analyzing ethical sales with an Islamic approach (extraction of comprehensive criteria of Islamic sales behavior). The first national conference of humanities and Islamic wisdom. (In Persian)
 25. Rahmany Youshanlouei, H., Ansari, M., Mirkazemi, M., & Ebrahimi, M. (2016). "Identifying and prioritizing the export barriers and proposing initiatives to developing small to medium enterprises (SMEs) export case study: Feed industry in West Azerbaijan". The New Marketing Research Journal, 1(8), 139-160. (In Persian)
 26. Sinkovics,R., Kurt, Y., & Sinkovics, N. (2018). The effect of matching on perceived export barriers and performance in an era of globalization discontents: Empirical evidence from UK SMEs, International Business Review. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2018.03.007
 27. Sousa Carlos, M.P. (2005). "Export performance measurement: A evaluation of the empirical research in the literature". Academy of marketing science review, available: http://www.amsreview.org.
 28. Ministry of Agriculture Jihad Statistics, (2019).
 29. Suleimanpour, M., & Valizadeh, M. (2012). Economic development and production in the bush of market orientation and brand orientation. The international conference on management, entrepreneurship and economic development. (In Persian)
CAPTCHA Image