بیمه کشاورزی و نظام‌های تامین غذای پایدار: ارزیابی کشاورزان نیجریایی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی به زبان انگلیسی

نویسندگان

1 گروه بیمه، دانشکده علوم مدیریت، دانشگاه ایالتی لاگوس، لاگوس، نیجریه

2 گروه عملیات و مدیریت حمل و نقل، دانشکده حمل و نقل و لجستیک، دانشگاه ایالتی لاگوس، اوجو، لاگوس، نیجریه

چکیده

بخش کشاورزی نقش مهمی در توسعه قاره آفریقا و دستیابی به اهداف توسعه پایدار (SDGs) دارد. با این حال، ریسک تولید در بخش کشاورزی فراگیر است، و همچنان، کشاورزان در سراسر کشورهای در حال توسعه، به دلیل محدودیت داده و دانش در مورد نیازهای بیمه‌ای کشاورزان و هزینه‌های گزاف بیمه برای پوشش ریسک‌های کشاورزی، به پوشش بیمه کشاورزی با کیفیت دسترسی ندارند. برای این منظور، بهبود بیمه کشاورزی، به عنوان یک ابزار، می‌تواند به ثبات درآمد کشاورزی و در نتیجه کاهش فقر، به عنوان هدف اول توسعه پایدار (SDG 1)، اطمینان از محیط مناسب برای تولید غذا (SDG 13)، و ایجاد یک بسته (حمایتی) با رفاه بیش‌تر برای رفع گرسنگی (SDG 2) کمک کند. بنابراین، این مطالعه به ارزیابی بیمه کشاورزی به عنوان یک ابزار برای نظام‌های تولید غذای پایدار در نیجریه می‌پردازد. این مطالعه یک نظرسنجی را در بر می‌گیرد و طی آن طرز نگرش، تجربه و مشاهدات پذیره‌نویسان منتخب کشاورزی در صنعت بیمه نیجریه را از طریق پرسشنامه ساختارمند گردآوری کرده است. برای این مطالعه از آمار توصیفی برای تحلیل داده‌ها استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان داد که به غیر از آگاهی کشاورزان، که سطحی از معیارهای مرتبط با رفتار کشاورزان را نشان می‌دهد، سایر معیارها نقش مهمی نداشتند. این نتایج همچنین نشان داد که چرا سن، جنسیت، اندازه خانوار و تجربه کشاورزی نقش معناداری در دریافت بیمه کشاورزی نداشت. برای باقی مولفه‌های مشارکت کننده در این پژوهش تاثیر محوری دانسته شد. این مطالعه به ایجاد یک تصویر از چالش‌های پیش‌روی بیمه کشاورزی در نیجریه کمک کرد. نتایج این مطالعه می‌تواند در ارائه پیشنهادات مناسب برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار (SDGs) در نیجریه کمک کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Agricultural Insurance and Sustainable Food Supply Systems: An Assessment for Nigerian Farmers

نویسندگان [English]

 • Sunday Ajemunigbohun 1
 • Ibraheem Abdul-Azeez 2
1 Department of Insurance, Faculty of Management Sciences, Lagos State University, Lagos, Nigeria
2 Department of Transport Operation and Management, School of Transport and Logistics, Lagos State University, Ojo, Lagos, Nigeria
چکیده [English]

Agriculture plays a pivotal role in Africa's development and is essential for achieving the Sustainable Development Goals (SDGs). However, the agricultural sector is inherently exposed to production risks, and many farmers in the developing world lack access to reliable agricultural insurance coverage. This situation arises due to limited data and knowledge about farmers' insurance needs and the high costs associated with insuring against severe agricultural risks. Promoting agricultural insurance as an instrument can have several significant impacts, aligning with multiple SDGs. It can help stabilize farmers' income, thereby contributing to the goal of reducing poverty (SDG 1). Moreover, agricultural insurance can provide a safety net for food producers, helping them manage the impacts of climate-related risks and aligning with SDG 13, which addresses climate action. Additionally, by enhancing the resilience of farmers and ensuring more predictable income, agricultural insurance can contribute to addressing hunger (SDG 2) and ultimately create a more sustainable and prosperous agricultural sector in Africa. Therefore, this study evaluated agricultural insurance as an instrument for sustainable food supply systems in Nigeria. This study adopted a survey design. This study captured thoughts, experiences, and observations of selected agricultural underwriters in the Nigerian insurance industry through structured questionnaire. A descriptive statistic was employed in the data analysis. This study results indicated that aside from farmers’ awareness which showed some level of yardstick with respect to farmers behavioural metrics, all other metrics played no significant roles. It was also recorded that why farmers’ age, gender, family size and farming experience have no significant roles in the uptake of agricultural insurance, all other participatory factors have major effects. The study contributed significantly to knowledge with the graphical representations of the challenges confronting the agricultural insurers in Nigeria. The study provided suitable recommendations that endear achievable SDGs in Nigeria.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Agricultural insurance
 • Agricultural risk
 • Nigeria
 • Sustainable food systems
 1. Ajiboye, B.O., Adeyonu, A.G., Faseyi, S.A., & Isitor, S.U. (2018). Factors influencing farmers’ choice of agricultural insurance on arable crop production in Kwara State, Nigeria. Nigerian Journal of Agricultural Economics, 8(1), 89-100.
 2. Akpan, S.A., Udoka, S.J., & Patrick, I.V. (2021). Agricultural sub-sectors’ output and economic growth in Nigeria: Implication for agricultural production intensification. AKSU Journal of Agricultural and Food Sciences, 5(1), 56-68.
 3. Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA) (2018). Africa agriculture status report: The business of smallholding agriculture in Sub-Sahara Africa, Issue 5. Nairobi, Kenya.
 4. Amao, O.D., Antwi, M.A., Oduniyi, O.S., Oni, T.O., & Rubhara, T.T. (2021). Performance of agricultural export products on economic growth in Nigeria. Asian Journal of Agricultural and Rural Development, 11(1), 47-52.
 5. Ankrah, D.A., Kwapong, N.A., Eghan, D., Adarkwah, F., & Boateng-Gyambiby, D. (2021). Agricultural insurance access and acceptability: Examining the case of smallholder farmers in Ghana. Agricultural and Food Security, 10(19), 1-14.
 6. Baskaran, G., & Maher, B. (2021). Agricultural insurance: The antidote to many economic illnesses. Future Development. Retrieved from https//www.brooksings.edu/blog/future-development/2021/05/26/agricultural-insurance-the-antidote-to-many-economic-illnesses/
 7. Carrer, M.J., Franco de Silveira, R.L., Vilholis, M.B., & De Souza Filho, H.M. (2019). Determinants of agricultural insurance adoption: Evidence from farmers in the state of Sao Paulo, Brazil. RAUSP, 55(4), 547-566.
 8. Ehiogu, C.P., & Chidiebere-Mark, M.N. (2019). Challenges and prospects of agricultural insurance market development in achieving sustainable development goals (SDG) 8 in Nigeria. African Journal of Applied Research, 5(2), 131-149.
 9. Elum, Z.A., & Simonyan, J.B. (2016). Analysis of Nigerian insurers’ participations of climate change. South African Journal of Economics and Management, 19(4), 549-561.
 10. Food and Agricultural Organisation of the United Nations (2017). The future of food and agriculture: trends and challenges. Rome: FAO.
 11. Ghosh, R.K., Gupta, S., Singh, V., & Ward, P.S. (2021). Demand for crop insurance in developing countries: New evidence from India. Journal of Agricultural Economics, 72(1), 293-320.
 12. Hohl, R.M. (2019). Agricultural risk transfer: From insurance to reinsurance to capital market. West Sussex: John Wiley & Son Limited.
 13. International Fertilizer Development Centre (2014). Climate change and agricultural development: Turning a problem into an opportunity. IFDC Quarterly Magazine, 39(3), 1-32.
 14. Nigerian Insurers Association (2020). Insurance digest 2020. Lagos: Nigerian Insurers Association.
 15. Nshakira-Rukundo, E., Kamau, J.W., & Baumuller, H. (2021). Determinants of uptake and strategies to improve agricultural insurance in Africa: A review. Environment and Development Economics, 26(5/6), 1-27.
 16. Ntukamazina, N., Onwonga, R.N., Sommer, R., Rubyogo, J.C., Mukankusi, C.M., Mburu, J., & Kariuki, R. (2017). Index-based agricultural insurance products: Challenges, opportunities, and prospects for uptake in Sub-Sahara Africa. Journal of Agriculture and Rural Development in the Tropic and Subtropics, 118(2), 171-185.
 17. Nwankpa, N.N. (2017). Sustainable agricultural development in Nigeria: A way out of hunger and poverty. European Journal of Sustainable Development, 6(4), 175-184.
 18. OECD/FOA (2021). OECD-FAO Agricultural outlook 2021-2030. Paris: OECD Publishing
 19. Olajide-Adedamola, F.O., & Akinbilo, L.A. (2018). Inhibitors and motivators of adoption of agricultural insurance in Nigeria. International Journal of Agricultural Management and Development, 9(3), 285-292.
 20. Osumba, J., Recha, J. Demissie, T., Shilomboleni, H., Rademy, M., & Solomon, D. (2020). State of index-based crop insurance services in East Africa: Findings from a scoping study to establish the state of index-based crop insurance services in Kenya, Tanzania, and Uganda. Climate Change, Agricultural, and Food Security, November, 1-4.
 21. Oyakhilomen, O., & Zibah, R.G. (2017). Agricultural production and economic growth in Nigeria: Implication for rural poverty alleviation. Quarterly Journal of International Agricultural, 53(3), 207-223.
 22. Oyetunde, B.S, Odum, E.B.E., & Adewunmi, O.M. (2021). Production efficiencies of the Nigerian Agricultural Insurance Corporation (NAIC) insured and non-NAIC insured livestock farmers in Kwara State, Nigeria. Turkish Journal of Agricultural–Food Science and Technology, 9(1), 50-55. https://doi.org/10.24925/turjaf.v9i1.50-55.3684
 23. Panda, A. (2021). Climate change and agricultural insurance in Asia and pacific region. Background Paper, Asian Development Bank, 1-44.
 24. Raithatha, R., & Priebe, J. (2020). Agricultural insurance for smallholder farmers: Digital innovations for scale. UKAID: Walbrook: GSMA Agritech Programme.
 25. Sallies, J.E., Gripsrud, G., Olsson, U.H., & Silkoset, R. (2021). Research methods and data analysis for business decisions: A premier using SPSS. Oslo: Springer.
 26. Siwedza, S., & Sheva, S. (2020). Insurance increasing natural disaster risks and the SDGs: A focus on Southern Africa scaling up SDGs implementation – Emerging cases from States, Developments, and Private Sectors. Cham: Springer International Publishing.
 27. Stoppa, A., & Dick, W. (2018). Agricultural insurance in Burkina Faso: Challenges and perspectives. Cowley: Oxfam International.
 28. Sujarwo, S. (2017). Factors affecting farmers’ acceptability towards agricultural insurance in Malang, East Java, Indonesia. Agricultural Socio-Economics Journal, 17(3), 97-104. http://dx.doi.org/10.17358/jma.15.2.143
 29. Udemezue, J.C., & Kanu, N.A. (2019). Challenges of Nigerian agricultural sector in the twenty first century: The case of nomadic insurgence and terrorist sects. Universal Journal of Agricultural Research, 7(2), 117-124. https://doi.org/10.13189/ujar.2019.070204
 30. Vyas, Dalhaus, T., Kropff, M., Aggarwal, P., & Menwissen, M.P.M. (2021). Mapping global research on agricultural insurance. Environmental Research Letters, 16, 1-19.
 31. Wang, H.H., Tack, J.B., & Coble, K.H. (2020). Frontier studies in agricultural insurance. Geneva Paper on Risk and Insurance – Issues and Practices, 45, 1-4.
 32. Yonekura, H. (2019). Implication of the agricultural mutual relief insurance scheme in Japan as for the development of agricultural insurance in Monsoon Asian Countries. Journal of Farm Management Economics, 50, 1-21.
CAPTCHA Image