تحلیل نقش ارزش‌های مصرف سبز و پذیرش ارتباطات سبز در رابطه نگرش‌های مشارکت عمومی و رفتار خرید (مورد مطالعه: دانشجویان سطح شهر مشهد)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی عطار، مشهد، ایران

چکیده

هم‌زمان با افزایش اهمیت مسائل زیست‌محیطی در میان مصرف‌کنندگان، شناخت عوامل مؤثر بر قصد خرید محصولات سبز و بهره‌گیری از آن‌ جهت توسعه کمپین‌های بازاریابی سبز و استراتژی‌های ارتباطی، بسیار تأثیرگذار است. این پژوهش به بررسی پیوندهای بین مجموعه‌ای از سازه‌ها به‌منظور بررسی مدلی برای رفتار مصرف‌کننده سبز، پرداخته است. لذا تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر نگرش های مشارکت عمومی بر رفتار خرید با نقش واسط ارزش‌های مصرف سبز و پذیرش ارتباطات سبز انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل  دانشجویان سطح شهر مشهد می‌باشد که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و به روش غیرتصادفی در دسترس 384 نفر به دست آمده است. ابزار جمع‌آوری داده­ها پرسشنامه استاندارد دوپاچو و همکاران است که برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که مقادیر به دست آمده برای آلفای کرونباخ متغیر رفتار خرید0.897 ، متغیر نگرش‌های مشارکت عمومی 0.817، متغیر ارزش­های مصرف سبز0.828، و متغیر پذیرش ارتباطات سبز0.883  تایید پایایی پرسشنامه است. همچنین، روایی پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی انجام شد که مقادیر به دست آمده بیانگر تایید روایی پرسشنامه بود. علاوه براین، روایی واگرا نیز مورد تأیید قرار گرفت، جهت تحلیل داده‌ها به روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزار  SPSSو Smart Pls انجام پذیرفت. نتایج حاکی از آن است که  نگرش‌های مشارکت عمومی بر ارزش‌های مصرف سبز، ارزش‌های مصرف سبز بر رفتار خرید، همچنین ارزش‌های مصرف سبز بر پذیرش ارتباطات سبز و پذیرش ارتباطات سبز بر رفتار خرید در بین دانشجویان سطح شهر مشهد تأثیر مثبتی دارد. همچنین، تأثیر نگرش‌های مشارکت عمومی و رفتار خرید با نقش میانجی ارزش‌های مصرف سبز و همچنین تأثیرگذاری ارزش‌های مصرف سبز با نقش میانجی پذیرش ارتباطات سبز بر رفتار خرید مورد تائید قرارگرفته است. و در نهایت نگرش‌های مشارکت عمومی و ارزش‌های مصرف سبز به عنوان متغیر میانجی تأثیر مثبتی بر پذیرش ارتباطات سبز می‌گذارد. پیشنهاد می­گردد در راستای تشویق مشتریان به مشارکت در رفتار خرید سبز به ایجاد برنامه و همایش­های ارزش­گذاری مصرف سبز در جهت تحریک اقدامات سبز صورت گیرد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Role of Green Consumption Values and Receptivity of Green Communications in Relationship between General Social Attitudes and Buying Behavior (Case Study: Mashhad Students)

نویسندگان [English]

  • V. Hoshyar
  • M.A. Chavoshi
Management Department, Attar Institute of Higher Education, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
 Along with the increasing importance of environmental issues among consumers, recognizing the factors affecting the intention to buy green products and using them to develop green marketing campaigns and communication strategies is very effective. Proceeding through time and the rise of green communications, the focus of manufacturers is on buying behavior and the various factors that cause these types of behaviors, however, when the consumer expresses his desire to protect the environment, again this trend has little effect on their buying behavior. Of course, in some cases, there is evidence that people who are more concerned about environmental issues need to buy more green products to meet their needs, so that consumers are only concerned when they report that these behaviors do not involve personal expenses or significant changes and sacrifices in their lifestyle, and they have more information about the value of the environment effects on their lives. In addition, there is a weak relationship between attitude and practice, which is in contrast to the findings of other studies, which indicates a strong link between these variables. Therefore, the present study aimed to investigate the effect of general social attitude on buying behavior with the mediating role of green consumption values and receptivity of green communication.
Materials and Methods
The statistical population of this study was all students of different levels in Mashhad. The sample size was obtained based on Morgan table and using a non-random method available to 384 people. The data collection tool in this study is the standard questionnaire of Dupacho et al. (2018). To evaluate the reliability of the questionnaire, Cronbach alpha coefficient was used. The values obtained for Cronbach alpha are 0.897 of buying behavior, 0.817 of public participation attitudes, 0.828 of green consumption values, and 0.883 of green communication acceptance confirmation of the reliability of the questionnaire. The validity of the questionnaire was also obtained by using confirmatory factor analysis, which showed that the validity of the questionnaire was acceptable. In addition, divergent validity was confirmed to analyze the data using structural equation method using smart pls and SPSS 22 software.
Results and Discussion
 Among the 384 people who participated in the study, 186 women (48.4%) and 198 men (51.6%) were members of the statistical sample. To facilitate the age of the respondents, we have categorized them into four age groups. 165 people, ie 43.0% of people are between 22 and 26 years old. 137 people, ie 35.7% of people are between 27 and 31 years old. 50 people, ie 13.0% of people are between 32 and 36 years old, and 32 people, ie 8.3% of people are more than 36 years old. General social attitudes affect the green consumption values of students in Mashhad. Green consumption values affect the buying behavior of students in Mashhad. Green consumption values affect the receptivity of green communication by students in Mashhad. Receptivity of green communications effects the shopping behavior of students in Mashhad. General social attitudes through green consumption values affect the buying behavior of students in Mashhad. General social attitudes through green consumption values affect the acceptance of green communication by students in Mashhad. Green consumption values through the acceptance of green communications affect the buying behavior of students in Mashhad.
Conclusion
 The aim of this study was to investigate the effect of general social attitudes on buying behavior with the mediating role of green consumption values and receptivity of green communication among students in Mashhad. In general, it can be concluded that general social attitudes directly and indirectly affect the buying behavior of students in Mashhad. In fact, general attitudes that stem from people's social participation and create values for the consumer that play an important role in the behavior and decisions they make when shopping. Consumer demand and purchase play important roles in production and development of green products and are effective in the development of agriculture in line with the environment. However, the effectiveness of communication in fostering environmental attitudes and values has a prominent role in consumer green buying behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Buying behavior
  • General social attitudes
  • Green consumption values
  • Receptivity of green communications
1- Armaghan S. 2018. Strategies to increase public participation in promoting environmental indicators in rural areas (Case study: rural areas of the central part of Mallard, Journal of New Attitudes in Human Geography 10(2): 132-150. (In Persian)
2- Asli Pour H., Ms. Mohammadi H., and Abdul Mohammad Saqqa M. 2018. Ranking the types of NGOs in improving the effectiveness of urban management with a public participation approach, Journal of Urban and Rural Management 53: 251-268. (In Persian)
3- Croes E., and Bartels J. 2021. Young adults’ motivations for following social influencers and their relationship to identification and buying behavior, Computers in Human Behavior 124: 1-10. https://doi.org/10.1016/j.chb.2021.106910.
4- Dhir A., Sadiq M., Talwar S., Sakashita M., and Kaurf Puneet. 2021. Why do retail consumers buy green apparel? A knowledge-attitude-behaviour-context perspective, Journal of Retailing and Consumer Services 59: 1-11. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2020.102398.
5- do Paço A., Shiel C., and Alves H. 2018, A NEW MODEL FOR TESTING GREEN CONSUMER BEHAVIOUR, Journal of Cleaner Production 18: 1-30. 10.1016/j.jclepro.2018.10.105.
6- Javidi Zargar N., and Mahmudzadeh Vashan M. 2021. The Impact of Green Consumption Values on Green Purchasing Intent with the Mediating Role of Green Viral Emotional Marketing (Cosmetic Products), International and National Conference on Management, Accounting and Law Studies 4: 1227-1242. (In Persian)
7- Fakoor Saqieh A.M., Qoi Heikal M., and Ilani R. 2020. Investigating the effect of consumers' need for uniqueness on their shopping behavior through self-expression and ostentation, Journal of Modern Marketing Research 4(39): 17-36. https://doi.org/10.22108/NMRJ.2020.123811.2176.
8- Hosseini M., and Nowruzi Ajirloo R. 2020. The effect of consumption value theory on green shopping behavior with emphasis on the mediating role of environmental concerns (Case study: consumers of green products in Tehran), Environmental Science and Technology 22 (2 (consecutive 93)): 127-140.
9- Jaiswal D., and Kant R. 2018. Green purchasing behaviour: A conceptual framework and empirical investigation of Indian consumers, Journal of Retailing and Consumer Services 41: 60-69. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2017.11.008.
10- Jenila C., and Jeyachitra R.K. 2021. Green indoor optical wireless communication systems: Pathway towards pervasive deployment, Digital Communications and Networks 7(3): 410-444. https://doi.org/10.1016/j.dcan.2020.09.004.
11- Johnstone L. 2019. A systematic analysis of environmental management systems in SMEs: Possible research directions from a management accounting and control stance, Journal of Cleaner Production 244:1-39. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118802.
12- Lajevardi A., Rajabzadeh A., and Khaif Elahi A. 2021. Understanding environmental awareness through green communication: Using the Q method in an experimental study, Human Resource Management Research 2 (1 (5 in a row)): 1-26.
13- Lee K. 2009. Gender differences in Hong Kong adolescent consumers’ green purchasing behavior, Journal of Consumer Marketing 26(2): 87–96. 10.1108/07363760910940456.
14- Liobikiene G., and Bernatoniene J. 2017. Why determinants of green purchase cannot be treated equally? The case of green cosmetics: literature review. Journal Clean. Production 162: 109-120. 10.1016/j.jclepro.2017.05.204.
15- Maniatis P. 2016. Investigating factors influencing consumer decision-making while choosing green products, Journal Clean. Production 132: 215-228. DOI:10.1016/J.JCLEPRO.2015.02.067.
16- Marvi M.H., and Shojaei Baghini G. 2020. Investigating Consumer Attitudes towards Green Marketing Communications in the Community, Journal of Sociological Research 14(3): 127-155. (In Persian)
17- Mohammadi H.R., Purkiani M., Salagaghe S., Sayadi S., and Mollai H.R. 2020. Designing a green human resource management model with a sustainable organizational development approach, Bimonthly Scientific-Research Quarterly New Approach in Educational Management 3 (43): 281-314. (In Persian)
18- Mohr L.A., Webb D.J., and Harris K.E. 2001. Do consumers expect companies to be socially responsible? The impact of corporate social responsibility on buying behavior, Journal of Consumer Affairs 35: 45-72. https://doi.org/10.1111/j.1745-6606.2001.tb00102.x.
19- Mirsalimi S., Farhadian H., Kheiri S., and Khosravani F. 2016. Survey of consumers' attitudes towards organic agriculture (Case study: Alborz province), Iranian Food Science and Technology 13(52): 147-160. (In Persian) http://fsct.modares.ac.ir/article-7-620-en.html.
20- Nayebzadeh S., and Ghouchani N. 2013. Investigating the factors affecting the intention and behavior of green purchasing and green consumers, the first national conference on planning, protection, environmental protection and sustainable development, Hamedan. P. 48-73. (In Persian)
21- Nosi C. 2020. Sustainable consumption in organic food buying behavior: the case of quinoa, British Food Journal 122(3): 976-994.
22- Paro C.E., da Silva H.M.R., Spers E.E., Jugend D., and Hamza K.M. 2021. The technology effect, green consumption and age in propensity to collaborative consumption, Cleaner and Responsible Consumption 2: 1-9. 10.1016/j.clrc.2021.100008.
23- Qi Wang W., Shuyu Z.M., Bu Z., and Liu J. 2021. Green public procurement as a promoter for green consumption: From the perspective of individual's knowledge, Cleaner and Responsible Consumption 3: 1-11. https://doi.org/10.1016/j.clrc.2021.100035.
24- Rusyani E., Lavuri R., and Gunardi A. 2021, Purchasing Eco-Sustainable Products: Interrelationship between Environmental Knowledge, Environmental Concern, Green Attitude, and Perceived Behavior. Sustainability 13: 4601. https://doi.org/10.3390/su13094601.
25- Soomro R.B., Mirani I.A., Mirani S.A., and Marvi S. 2020, Exploring the green purchasing behavior of young generation in Pakistan: opportunities for green entrepreneurship, Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship 14(3): 289-302. https://doi.org/10.1108/APJIE-12-2019-0093.
26- Tandon A., Jabeen F., Talwar S., Sakashita M., and Dhir A. 2021,  Facilitators and inhibitors of organic food buying behavior, Food Quality and Preference 88: 1-14. https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2020.104077.
27- Talwar S., Jabeen F., Tandon A., Sakashita M., and Dhir A. 2021. What drives willingness to purchase and stated buying behavior toward organic food? A StimuluseOrganismeBehavioreConsequence (SOBC) perspective. Journal of Cleaner Production 293: 1-13. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.125882.
28- Waferi H., Firoozi S., and Rakhshani J .2019. The Impact of Green Marketing on Sales Promotion and Consumer Purchasing Behavior of Ardabil Citizens, First National Conference on Business Management, Entrepreneurship and Accounting, Tehran. P. 1-8. (In Persian)
29- Wang J., Shen and Minmin C.M. 2021. Why is green consumption easier said than done? Exploring the green consumption attitude-intention gap in China with behavioral reasoning theory, Cleaner and Responsible Consumption 2: 1-10. https://doi.org/10.1016/j.clrc.2021.100015.
30- Wei S.M., Ang T., and Jancenelle V. 2018. Willingness to pay more for green products: The interplay of consumer characteristics and customer participation, Journal of Retailing and Consumer Services 45: 230-238. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2018.08.015.
CAPTCHA Image