شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ترجیحات مصرف‌کنندگان در انتخاب برنج ایرانی و خارجی (مورد مطالعه: شهر مشهد)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت - موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عطار

2 گروه مدیریت دانشکده علوم انسانی، مجتمع آموزش عالی گناباد

3 گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

برنج محصول غذایی بسیار مهمی در تأمین امنیت غذایی خانواده محسوب می‏شود. در ایران انواع مختلفی از برنج وجود دارد که مصرف کنندگان مختلف انواع مختلف آن را برای مصرف انتخاب می­کنند. مصرف کنندگان به دنبال ویژگی‌هایی هستند که از مصرف برنج مطلوبیت بیشتری به دست آورند. بنابراین پژوهش حاضر تلاش دارد با استفاده از داده­های 384 مصرف‌کننده برنج در شهر مشهد در سال 1399، که با استفاده از ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه و از طریق نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند، عوامل مؤثر بر ترجیحات مصرف‌کنندگان در انتخاب برنج ایرانی و خارجی، را شناسایی و اولویت‌بندی نماید. در این راستا، در بخش کیفی این پژوهش پس از شناسایی این عوامل، دیدگاه خبرگان از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته مورد بررسی قرار گرفت و هفت عامل اصلی ظاهر محصول، کیفیت، سلامت، قیمت، بسته بندی، توزیع و ترویج در قالب 20 متغیر (عامل فرعی) شناسایی شدند. در بخش تحلیل استنباطی، با استفاده از معادلات ساختاری و آزمون فریدمن هفت عامل اصلی رتبه‌بندی شدند. نتایج نشان داد به‌ترتیب کیفیت، سلامت، ظاهر محصول، بسته‌بندی، توزیع، قیمت و ترویج بیشترین تأثیر را بر انتخاب مصرف‌کنندگان برنج ایرانی و خارجی داشته است. بر اساس نتایج بدست آمده از این پژوهش در نهایت پیشنهاداتی همچون تمرکز بر تولید محصول سالم، تولید ارقام با شکل ظاهری بهتر پس از پخت، حذف ارز دولتی و برداشته شدن تورش قیمتی برنج خارجی و همچنین تمرکز بر کیفیت به جای هزینه زیاد بر روی تبلیغات، مطرح شده است که می‌تواند ضمن ارتقاء سطح مطلوبیت مصرف‌کننده، به بهبود وضعیت تولید برنج، درآمد و اشتغال روستایی کمک نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing Factors Affecting Consumers Preferences in Choosing Iranian and Foreign Rice (Case Study Location: Mashhad)

نویسندگان [English]

 • P. Abedani 1
 • Y. Ramezani 2
 • A. Firoozzare 3
1 International Business Management, Management Department, Attar Higher Education Institute, Mashhad, Iran
2 Management Department, Humanities faculty, university of Gonabad, Gonabad, Iran
3 Agricultural Economics Department, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
 Rice is a very important food product in providing national food security for the Iranian families. There are different types of rice in Iran that are selected and consumed by consumers. Consumers are looking for more desirable features for consumption. The average annual consumption of Iranian rice in Iran is about 1.33 million tons, while it is 1.30 million tons for foreign rice. One of the most important key factors in the success of producers is to pay attention to the preferences and tastes of consumers. Any change in the product and service should be made taking into account the definition of quality from the perspective of the consumer and in accordance with their preferences and tastes. Existence of foreign rice, especially Indian and Pakistani rice in the domestic market due to the close quality with similar samples of Iranian production, low price, abundant advertising and proper packaging, have changed the preferences of Iranian consumers for rice, so, high consumption of imported rice have raised concerns about creating a kind of loyalty to foreign products. The quality and variety of Iranian products can be improved by knowing the tastes and desires of consumers led to increase per capita consumption of Iranian products relative to its similar foreign types and raise farmers’ incomes. Therefore, the present study aimed to identify and prioritize the factors affecting consumer preferences in the selection of Iranian and foreign rice in Mashhad city.
Material and Methods
 Data of 384 rice consumers in Mashhad city were collected using a questionnaire design and surveys sampling. In the qualitative section, after identifying related factors, the views of experts were examined through semi-structured interviews and the seven main factors include product appearance, quality, health, price, packaging, distribution and promotion were identified in the form of 20 variables (sub-factor). In the inferential analysis section, seven main factors were ranked using structural equations and Friedman test.
Results and Discussion
 The results showed that quality, health, product appearance, packaging, distribution, price and promotion had the greatest impact on the consumers choice for Iranian and foreign rice, respectively. All rice consumers chose rice to consume, which first of all has a pleasant aroma both before and after cooking, and also does not have small pieces of rice at the time of purchase and has a suitable taste after cooking. Also, rice health is the second component that consumers pay attention to, they choose rice that is sure it is organic as well as being free of toxins and fertilizers. The grain appearance of the product include grain length, post-cooking appearance and its color at the time of purchase is located in third rank. The next rank is related to product packaging including packaging type (bulk or package), package appearance and listed information on the package. Distribution of rice products is located in fifth rank, which is divided into store location and access to the store. The final rankings were related to price and advertising such as the type of media, public relations and encouragement to buy the product. Post-cooking taste, purity, post-cooking aroma, aroma and smell at the time of purchase, post-cooking texture of rice, and choice of rice type by the citizens of Mashhad city have a negative and significant relationship, respectively. In other words, those who consume Iranian rice pay more attention to these variables in their selection than those who consume foreign rice. In choosing rice, the type of packaging and its size are not the first priorities of buyers, but it plays a significant role in the marketing. Based on our results, if Iranian and foreign rice are at the same price, consumers tend to consume Iranian rice because of the pleasant aroma and taste. TV commercials cannot affect consumer choice, because rice is a product that must be seen by the consumer when buying and the decision to buy is made after checking the rice appearance.
Conclusion
 Focusing on producing a healthy product, producing cultivars with better post-cooking appearance, eliminating government currency and removing foreign rice price bias, as well as focusing on quality instead of high cost on advertising can improve the level of rice production can enhancing consumer satisfaction as well as improving the situation of rice production and rural income and employment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Consumer preferences
 • Country of origin
 • Marketing Mix
 • Rice crop
 1. Ahmadi , Hojjati M., and Abdshahi A. 2018. 2nd International Congress and 25th National Congress of Food Science and Technology of Iran, 1-8.
 2. Ansari , Moshrefjavadi M.H., and Jamshidi H. 2013. Investigating and ranking the most important reasons for the desire of domestic consumers to choose a foreign alternative product (Case study: Milad brand chocolate industry).Journal of New Marketing Research 2(9): 226-236.
 3. Amirnejad , Mirkarimi Sh., Tonekbar P., and Heidari N. 2019. Investigating Rice Consumers' Preferences Using Selection Modeling Approach with Emphasis on Domestic Production: A Case Study of Gorgan. Agricultural Economics Research 12(3): 302-279.
 4. Anang T., Adjei Adjetey S.N., and Addy Abitiwe S. 2011. Consumer Preferences for Rice Quality Characteristics and the Effects on Price in the Tamale Metropolis, Northern Region, Ghana, International Journal of AgriScience 1(2): 67-74.
 5. Ardestani , Kazemnejad M., and Amjadi A. 2012. Investigating the economic situation and supportive approaches of rice in the world and Iran. Tehran: Ministry of Jihad for Agriculture, Research Institute for Planning, Agricultural Economics and Rural Development- Management of Research Findings and Information.
 6. Azzam A., and Ali N.N. 2019. The Relationship between Product Mix Elements and Consumer Buying Behavior– A Case of Jordan. Global Journal of Economics and Business 2(6): 375-384.
 7. Cosmina , Gallenti G., Marangon F., and Troiano S. 2015. Attitudes towards Honey among Italian Consumers: A Choice Experiment Approach. Paper Prepared for Presentation at the EAAE-AAEA Joint Seminar, Consumer Behavior in a Changing World: Food, Culture, and Society. Naples, Italy.
 8. Dolsak , Hrovatin N., and Zoric J. 2020. Analysing Consumer Preferences, Characteristics, and Behaviour to Identify Energy-Efficient Consumers. Sustainability 12(1): 2-19.
 9. Fornell , and Larcker D.F. 1981. Structural Equation Models with Unobeyable Variables and Measurement error. Journal of Marketing Research 18(1): 39-50.
 10. Henrieta , Aleksander K., and Dagmar B. 2015. Impact of Brand Name. Proceedings of Economics and Finance Business Economics Management (BEM) 34: 615-621.
 11. Hooman A. 2008. Structural Equation Modeling Using LISREL Software, Tehran: University Humanities Study and Development Organization.
 12. Hisolp 2011. An Overview of Branding and Brand name Measurement of on Line Marketers, Dynamic Logic Branding 101(1): 1-22.
 13. Holmes , and Paswan K. 2012. Consumer Reaction to New Package Design, Journal of Product & Brand Management 21(2): 109-116.
 14. Holt 2015. Brands and Branding Cultural Strategy Group.
 15. Ibitoye O., Nawi N.M., Kamarulzaman N.H., and Man N. 2014. Consumers' Awareness towards Organic Rice in Malaysia. International Food Research Journal 21(5): 1711-1718.
 16. Kotler , and Keller K. 2016. Marketing Management, Global Edition. 15th Edition. Jilan Wineyer Publication USA.
 17. Kieko , Kenjo A., and Kiyokazo U. 2017. A Choice Experiment to Compare Preferences for in Thailand and Japan: The Impact of Origin Sustainability, and Taste, Food Duality and Preference. Food Quality and Preference 56: 274-284.
 18. Mitul 2012. Role of Packaging on Consumer Buying Behavior. Global Journal of Management and Business Research 12(10): 48-69.
 19. Miyuri 2015. The Impact of Quality on Consumer Behavioral Intentions, Journal of Promotion Management 21(6): 776-797.
 20. Panicom , DelGiudic T., and Caracciolo F. 2014. Quality Dimensions and Consumer Preferences: A Choice Experiment in the Italian Extra- Virgin Olive Oil Market. Agricultural Economics Review 15(2): 100-112.
 21. Ramezani Amiri H., and Bakhshudeh M. 2011. The effect of price and income changes on rice consumption pattern in Shiraz. Journal of Agricultural Economics Research 3(3): 100-77.
 22. Statistics Center of Iran. 2019. www.amar.org.ir.
 23. Winkielman , Shwarz N., and Fazenderio T. 2000. Affective and Cognitive Consequences of Visual Fluency: When seeing is Easy on the Mind in, Visual Pre. Ed. Ann-Arobor. Michigan, USA.
 24. Xu , Yang X., and W L. 2020. Consumers’ Willingness to Pay for Imported Milk: Based on Shanghai, China. Int. J. Environ. Res. Public Health 17(244): 2-16.
CAPTCHA Image