تأثیر کاهش واردات قند و شکر بر ارزش افزوده اقتصاد ایران (رویکرد داده- ستانده)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

فردوسی مشهد

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباطات متقابل و پیوند بخش قند و شکر با دیگر بخش‌های اقتصادی و تأثیر کاهش واردات این بخش بر ارزش افزوده زیربخش‌های اقتصاد صورت گرفته است. برای این منظور از جدول داده- ستانده سال 1385 اقتصاد ایران، ماتریس معکوس لئونتیف و روش حذف فرضی استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل، صنعت قند و شکر، بیشترین ارتباطات پیشین را با بخش‌های “سایر محصولات غذایی، انواع آشامیدنی‌ها و ...”، “دامداری، مرغداری و...”، “زراعت و باغداری”، “انواع نان” و “خدمات محل‌های صرف غذا و نوشیدنی” و بیشترین ارتباط پسین را با بخش‌های “زراعت و باغداری”، “مواد و محصولات شیمیایی”، “سایر خدمات”، “حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات” و “خدمات مالی، بیمه و بانک” برقرار کرده است. همچنین ضریب فزاینده یک واحد افزایش تقاضای نهایی برای بخش قند و شکر یا به عبارت دیگر یک واحد کاهش واردات این بخش و جبران آن از طریق تولید داخل، برای ستانده کل اقتصاد، بخش کشاورزی و ماهیگیری، بخش صنعت و معدن و بخش خدمات به‌ترتیب 3060/2، 6019/0، 4331/1 و 2710/0 واحد می‌باشد. ضرایب فزاینده ارزش افزوده بخش‌های مذکور نیز به‌ترتیب 4308/0، 3700/0 و 1992/0 واحد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of the Sugar Import Reduction on Iran Economic Value Added (Input- Output Approach)

نویسنده [English]

  • Fateme Hayatgheibi
چکیده [English]

The present study aimed at understanding interactions and linkages between the sugar sector with other economic sectors, and the influence of sugar import reduction on the economic value added. To achieve the purpose, the Input-Output table of Iran for the year 2006, Leontief inverse matrix and hypothetical extraction method were used. Based on the results, sugar industry has the most forward linkages with “Manufacture of food products and beverages,…”, “husbandry, aviculture,…”, “cultivation, horticulture”, “bakery products” and “restaurants”. This sector has also strong backward linkages with “cultivation, horticulture”, “chemicals and chemical products”, “other services”, “transport and telecommunication” and “financial services, insurance and bank”. Furthermore, either one unit increase in the final demand of sugar or one unit decrease in the sugar import increases the output of whole economic, agricultural and fishing, industry and mining, and services sectors by 2.3060, 0.6019, 1.4331, and 0.2710 unit, respectively. The increasing coefficients of the value added for the above sectors are 0.4308, 0.3700, and 0.1992 unit, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sugar industry
  • Input-output
  • Value added JEL CLASSIFICATION: L5
  • L66
  • C67