مدل یابی شاخص های توانمندسازی روان شناختی کشاورزان استان مازندران ایران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

چکیده

در سال های اخیر، مفهوم توانمندسازی کشاورزان بخش جدائی ناپذیر سیاست های سازمان های غیردولتی وتوسعه برای حمایت از توسعه روستایی و کشاورزی شده است. هدف کلی این تحقیق، مدل یابی شاخص های توانمندسازی روان شناختی کشاورزان استان مازندران ایران بود. برای دست یابی به این هدف، شاخص های توانمندسازی روان شناختی کشاورزان و عوامل تاثیرگذار بر آن شناسایی شدند. جامعه آماری تحقیق شامل 1368233 کشاورز استان مازندران بود. برآورد حجم نمونه بااستفاده از فرمول کوکران انجام شد. نمونه گیری طبقه ای با اختصاص متناسب در این مطالعه به کاربرده شد. روش شناسی تحقیق، ترکیبی از روش های کمی و توصیفی- استنباطی بود. برای تجزیه تحلیل داده ها ازSPSS 16 وLISREL استفاده شد. مقدار آلفای کرونباخ و تتای ترتیبی هردو 91/0 به دست آمد. میانگین سن و سابقه کار کشاورزی کشاورزان به ترتیب 31/49 و58/25 سال بوده است. همچنین22 درصد واریانس توانمندسازی روان شناختی کشاورزان استان مازندران توسط چهار عامل منابع وام-گیری، راهکارها(عوامل مثبت)، روش های آموزشی و موانع تبیین شد. بانک در رتبه اول منابع وام گیری کشاورزان استان مازندران بود. دادن وام واعتبارات به کشاورزان در رتبه اول راهکارها (عوامل مثبت) برای توانمندسازی روان شناختی کشاورزان استان مازندران بود. سطح سواد پایین مهمترین مانع در توانمندسازی روان شناختی کشاورزان استان مازندران بود. همچنین مناسب ترین روش از دیدگاه کشاورزان، شرکت در مدرسه در مزرعه کشاورز تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling the Farmers’ Psychological Empowerment Indicators in Mazandaran Province, Iran

نویسنده [English]

  • M. Charmchian Langerod
چکیده [English]

During recent years the concept of farmer empowerment has been considered as an important part of many development organizations’ and NGOs’ policies for supporting agricultural and rural development. The overall goal of this study was modeling the farmers’ psychological empowerment indicators in Mazandaran province, Iran. To achieve this goal, farmers’ psychological empowerment indicators and affecting factors on farmers’ empowerment were identified in Mazandaran province. The statistical population included 1368233 farmers living in the Mazandaran province, Iran. The sample size was determined using Cochran’s formula. Stratified sampling with proportional allocation was used in this study. Research methodology applied in this study was a combination of descriptive-analytical and quantitative methods. To run the appropriate analyses, SPSS and LISREL softwares were employed. Cronbach’s alpha and ordinal theta were 0.91 and 0.91 respectively. The mean of farmers’ age and their farming experiences were respectively 49.31 and 25.58 years. 22 percent of farmers’ psychological empowerment variance was determined through four factors of farmers’ loan sources, solutions (positive factors), training methods and obstacles. The bank was found the primary source of loan fund for farmers. Among the solutions (positive factors), providing credits and loans to farmers was the most important in the farmers’ psychological empowerment in Mazandaran province. Low literacy level was found the main obstacle in empowering farmers. Participating in farmer field school was found the most useful method to empower the farmers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological Empowerment indicators
  • farmers
  • Mazandaran