بررسی تبعات افزایش مخارج مصرفی خانوارهای شهری و روستایی بر مصرف انرژی در بخش کشاورزی و تولید آلاینده‌های زیست‌محیطی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

از جمله تبعات قابل توجه تغییرات مخارج مصرفی خانوارها، تأثیرگذاری آن بر مصرف انرژی در بخش‌های مختلف اقتصادی و از جمله بخش کشاورزی می‏باشد. هدف اصلی این مطالعه بررسی تغییرات مصرف انرژی در بخش کشاورزی و تولید آلاینده‏های زیست‏محیطی استان خراسان رضوی ناشی از افزایش مخارج خانوارهای شهری و روستایی است. برای دست یابی به اهداف مورد نظر از جدول داده-ستانده استفاده شد که در این خصوص، با استفاده از جدول داده-ستانده پایه سال 1380 و بکارگیری روش راس (RAS)، جدول داده-ستانده استان خراسان رضوی برای سال 1386 بهنگام شد. در این مطالعه، بررسی تبعات افزایش مخارج خانوارهای شهری و روستایی در شش سناریوی مختلف بر مصرف انرژی در بخش کشاورزی و همچنین تولید آلاینده‌های زیست‌محیطی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که در شرایط ثابت افزایش 10 درصدی مخارج خانوارهای شهری باعث افزایش مصرف انرژی به میزان 74/2 درصد در بخش کشاورزی و 32/7 درصد در سایر بخش‌ها می‌شود و این در حالی است که در شرایط ثابت افزایش 10 درصدی مخارج خانوارهای روستایی باعث افزایش 92/0 درصدی مصرف انرژی در بخش کشاورزی و 12/2 درصدی در سایر بخش‌ها می‌شود. همچنین در شرایط ثابت افزایش 10 درصدی مخارج مصرفی خانوارهای شهری در خصوص محصولات کشاورزی باعث افزایش مصرف انرژی در بخش کشاورزی به میزان 07/1 درصد و در سایر بخش‌ها 02/0 درصد می‌شود، در حالی که در مورد خانوارهای روستایی باعث افزایش 43/0 درصدی مصرف انرژی در بخش کشاورزی و 01/0 درصدی در سایر بخش‌ها می‌شود. نتایج حاصله نشان داد که به طور کلی واکنش مصرف انرژی در بخش کشاورزی نسبت به مخارج خانوارهای شهری بیشتر از روستایی است. همچنین افزایش مخارج مصرفی خانوارها در خصوص محصولات کشاورزی تأثیر ناچیزی بر مصرف انرژی کل استان دارد. از دیگر نتایج حائز اهمیت، تأثیر افزایش مخارج خانوارهای استان بر میزان تولید آلاینده CO2 است که میزان آن اختلاف قابل توجهی با سایر آلاینده‌های زیست‌محیطی دارد. همچنین میزان تولید آلاینده‌های SO3 و CH4 بسیار اندک است که این امر به دلیل نوع انرژی‌های مصرفی در بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش‌ها است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Consequences of Increasing Rural and Urban Households’ Consumption expenditure on Using Energy in Agricultural Sector and on Producing Environmental Pollutants

نویسندگان [English]

  • M. Kohansal
  • H. Rafiei Darani
چکیده [English]

Considerable consequence of households’ consumption expenditure changes is on energy using in agricultural sector and in other economical sectors. The main objective of this paper was to study of consequences increasing rural and urban households expenditures on changing of energy using in agricultural sector and on producing of environmental pollutants in Khorasan Razavi province. For this purpose, we used input-output tables of 2001 as a base data which was updated for 2007 in Khorasan Razavi province by using RAS method. In this paper, the consequences of increasing households' expenditure on energy using and also producing of environmental pollutants were studied in 6 scenarios. The results showed that in constant conditions, 10% increase in urban households’ expenditure causes 2.74% increase in energy using in agricultural sectors and also causes 7.32% increase in energy using in other sectors. While 10% increase in rural households’ expenditure causes 0.921% increase in energy using in agricultural sectors and causes 2.12% increase in energy using in other sectors. Also in constant conditions, 10% increase in urban households’ expenditure cause 1.07% increase in energy using in agricultural sector and also causes 0.02% increase in energy using in other sectors, while about rural households 10% increase in consumption’s expenditure causes 0.43% increase in energy consumption in agricultural sector and causes 0.04% increase in other sectors. The results showed that the consequences of changing of urban household expenditure on energy using in agricultural sector is more than the consequences of changing of rural households’ expenditure. Also the increase of households’ expenditure about agricultural products has little effects on total energy using of province. The results also showed the effect of increasing province households’ expenditure on increasing of producing CO2 pollutant; that the increasing of CO2 pollutant was considerably more than increasing of other pollutants. Producing of SO3 and CH4 were little; that referred to energy using systems in agricultural sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Input-output
  • energy
  • Households’ expenditure
  • RAS method
  • Khorasan Razavi province