عوامل موثر بر پذیرش طرح یکپارچه سازی اراضی در روستاهای کبودرآهنگ استان همدان

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

امروزه یکپارچگی اراضی یکی از عوامل عمده توسعه کشاورزی و طرح های آبیاری تحت فشار به شمار می رود. طرح یکپارچه سازی اراضی از سال 1379 به کشاورزان شهرستان کبودرآهنگ معرفی گردیده ولی پذیرش آن از طرف کشاورزان از روند مطلوبی برخوردار نبوده است. تاکنون (1390) پس از یک دهه، تنها 30 درصد اراضی آبی تحت پوشش طرح قرار گرفته بودند. لذا هدف تحقیق شناسائی عوامل موثر بر پذیرش طرح یکپارچه سازی اراضی توسط کشاورزان شهرستان کبودرآهنگ در استان همدان بود تا مسئولان با توجه به نتایج تحقیق راهبردهای مناسب جهت تسریع روند یکپارچه سازی اراضی و توسعه سیستم های آبیاری تحت فشار اتخاذ نمایند. در این تحقیق توصیفی – همبستگی، با استفاده از فرمول کوکران، 160 کشاورز به عنوان حجم نمونه به روش نمونه گیری دو مرحله ای از شش روستا در سه دهستان انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز توسط پرسش نامه جمع‌آوری گردید که روائی محتوائی آن توسط کمیته تحقیق و کارشناسان طرح تائید گردید و پس از انجام پیش آزمون، ضریب آلفای کرونباخ (75/0α=) محاسبه شده حاکی از پایائی قابل قبول ابزار تحقیق بود. با توجه به مقیاس اسمی دو وجهی متغیر وابسته تحقیق( پذیرش و عدم پذیرش)از مدل رگرسیونی لاجیت جهت آزمون رابطه متغیرهای مستقل تحقیق با متغیر وابسته استفاده شد. برآورد مدل رگرسیونی لاجیت نشان داد بترتیب متغیر های: مشورت با کارشناسان ترویج، سابقه کشاورزی، عضویت در تشکل ها، تعداد قطعات اراضی، میزان درآمدو زمین، از عوامل موثر در پذیرش طرح یکپارچه سازی توسط کشاورزان بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification the Effecting Factors on Land Amalgamation Adoption by Farmers of Kabutarahangh County of Hamedan Province.

نویسندگان [English]

  • Sh. Zarifian
  • A. Damavandi
  • H.A. Sadi
چکیده [English]

Currently, the land amalgamation has important role in agricultural and under pressure irrigation development. Agricultural land amalgamation programs were introduced to farmers of Kabutarahangh county since 1990; however, the adoption process has not been successful. For instance, after a decade, only 30 percent of the irrigated lands has been adopted. Accordingly, the aim of the study was to identify effecting factors on land amalgamation adoption in the county of Hamedan province. According to the results of this study, relevant authorities can implement effective strategies to accelerate the process of land amalgamation. Using Cochran formula, the sample size was calculated. Using multiple-stage cluster sampling, 160 farmers from six villages in three counties were selected. The validity of questionnaire was investigated by a committee of experts. After the pre-test, Cronbach's alpha coefficient was calculated. The results showed that the research tool was consistent. Because of the nominal scale of dependent variable (acceptance and rejection), the logit regression model was used to examine the relationship between independent and dependent variables. Estimated Logit regression model indicated that the following variablesincluding the amount of agricultural land, farmer's income, membership on agricultural organization, consulting with extension experts, agricultural background and the land's pieces have significant effects on adoption of land amalgamation by Kabutarahang farmers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adoption
  • Land amalgamation Program
  • Ordered Logit Model